Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Xây dựng vùng giá trị đất đai và tương quan đường phố phục vụ định giá đất thị xã Bắc Kạn

Xây dựng vùng giá trị đất đai và tương quan đường phố phục vụ định giá đất thị xã Bắc Kạn

Cập nhật: 20:14 Ngày 22/03/2016

Báo cáo thực tập Nghiên cứu giải pháp xây dựng vùng giá trị đất đai và tương quan đường phố phục vụ định giá đất hàng loạt tại khu vực phường Đức Xuân thị xã Bắc Kạn đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1

1. Đặt vấn đề .......................................................................................................... 1

2. Mục tiêu của đề tài............................................................................................. 2

2.1. Mục tiêu tổng quát.......................................................................................... 2

2.2. Mục tiêu cụ thể: .............................................................................................. 2

3. Yêu cầu của đề tài.............................................................................................. 2

Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.............................................................. 3

1.1. Tổng quan về cơ sở lý luận, thực tiễn............................................................. 3

1.1.1. Cơ sở lý luận về định giá đất ................................................................. 3

1.1.2. Hệ thống định giá đất và định giá hàng loạt .......................................... 5

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất........................................................ 13

1.2. Tổng quan và cơ sở khoa học xây dựng vùng giá trị đất đai theo đường phố19

1.2.1. Vùng giá đất và vùng giá trị đất đai..................................................... 19

1.2.2. Xác định vùng giá trị đất đai................................................................ 23

1.2.3. Vùng giá đất theo đường phố và vị trí đường phố............................... 32

1.3. Nghiên cứu ứng dụng GIS vào xây dựng vùng giá đất và vùng giá trị đất đai....34

1.3.1. Thế giới ................................................................................................ 34

1.3.2. Việt Nam.............................................................................................. 36

1.4. Vấn đề nghiên cứu và ý nghĩa ...................................................................... 38

Chương 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 39

2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.................................................................... 39

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................... 39

2.1.2. Phạm vi địa bàn nghiên cứu................................................................. 39

2.2. Nội dung nghiên cứu: ................................................................................... 39

2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu..................... 39

2.2.2. Đánh giá thực trạng tư liệu bản đồ địa chính và công tác định giá đất

hàng năm tại phường Đức Xuân .................................................................... 39

2.2.3. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ nền phục vụ định giá tại

phường Đức Xuân.......................................................................................... 39

2.2.4. Xác định phân vùng giá trị đất đai và vùng giá đất theo các vị trí

đường phố ...................................................................................................... 39

2.2.5. Xác định tương quan giữa các vùng giá đất tại địa bàn nghiên cứu .... 40

2.2.6. Xác định thử nghiệm định giá đất hàng loạt........................................ 40

2.2.7. Nghiên cứu giải pháp phân vùng giá đất theo các khu vực và hệ thống

đường phố, vị trí đường phố tại thị xã Bắc Kạn ............................................ 40

2.2.8. Phân tích kết quả và đề xuất giải pháp................................................. 40

2.3. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................. 40

2.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu.................................... 40

3.3.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu ............................................... 41

2.3.3. Ứng dụng công nghệ GIS trong phân tích, xử lý số liệu và xây dựng

vùng giá đất, vùng giá trị đất đai.................................................................... 41

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.................................. 43

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội .............................................................. 43

3.1.1. Điều kiện tự nhiên................................................................................ 43

3.1.2. Các nguồn tài nguyên........................................................................... 46

3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội..................................................... 50

3.2. Đánh giá thực trạng tư liệu bản đồ địa chính và công tác định giá đất hàng

năm tại phường Đức Xuân................................................................................... 54

3.2.1. Đánh giá thực trạng tư liệu bản đồ địa chính....................................... 54

3.2.2. Công tác định giá đất tại tỉnh Bắc Kạn ................................................ 55

3.2.3. Giá đất ở quy định tại địa bàn nghiên cứu ........................................... 55

3.3. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ nền phục vụ định giá tại phường Đức

Xuân..................................................................................................................... 55

3.3.1 Xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính................................. 55

3.3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và các dữ liệu phục vụ định giá đất57

3.3.3. Xây dựng hệ thống giao thông............................................................. 57

3.3.4. Xây dựng vùng dân cư theo hệ thống giao thông ................................ 59

3.4. Xác định phân vùng giá trị đất đai và vùng giá đất theo các vị trí đường phố .... 60

3.4.1 Xác định phân vùng giá trị đất đai theo các vị trí đường phố............... 60

3.4.2. Xác định vùng giá đất theo các vị trí đường phố ................................. 60

3.5. Xác định tương quan giữa các vùng ............................................................. 61

3.5.1. Kết quả ứng dụng phương pháp xây dựng tương quan giá đất giữa các

đường phố ...................................................................................................... 62

3.5.2. Kết quả ứng dụng phương pháp xây dựng tương quan giá đất giữa các

vị trí đường..................................................................................................... 64

3.6. Xác định thử nghiệm định giá đất hàng loạt................................................. 65

3.6.1. Xây dựng dữ liệu định giá đất hàng loạt chi tiết đến từng thửa đất..... 65

3.6.2. Kết quả thử nghiệm định giá đất hàng loạt chi tiết đến từng thửa đất

thửa, tính thuế đất và tính thuế chuyển quyền sử dụng đất............................ 65

3.7. Nghiên cứu giải pháp phân vùng giá đất theo các khu vực và hệ thống

đường phố, vị trí đường phố tại thị xã Bắc Kạn.................................................. 67

3.7.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến đến giá đất đô thị theo đường phố và vị trí

đường phố tại thị xã Bắc Kạn ........................................................................ 67

3.7.2. Xây dựng lại vùng đất và giá trị đất đai theo đường phố..................... 69

3.7.3. Kết quả ứng dụng phương pháp xây dựng tương quan giá đất giữa các

vị trí đường phố.............................................................................................. 74

3.8. Phân tích các kết quả và giải pháp................................................................ 75

3.8.1. Nhận xét phân tích giải pháp phân vùng giá đất đô thị theo đường phố75

3.8.2. Một số khuyến nghị các bước thực hiện .............................................. 76

3.8.3. Đề xuất giải pháp ................................................................................. 76

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................ 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 80

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 20:14 22/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp