Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Tự chủ tài chính tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

Tự chủ tài chính tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

Cập nhật: 19:43 Ngày 19/03/2016

Báo cáo thực tập kế toán Nghiên cứu về tự chủ tài chính tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ...........................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu.......................................................................................2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu..................................................................3

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .......................................................3

5. Bố cục của luận văn .......................................................................................3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỰ CHỦ TÀI

CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG

TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO...............................................5

1.1.Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập. ....................................................5

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm phân loại đơn vị sự nghiệp công lập. .................5

1.1.2. Vai trò và sự tồn tại tất yếu khách quan của ĐVSN công lập. ................8

1.2. Công tác tự chủ tài chính đối với các ĐVSN công lập. ..............................9

1.2.1. Sự cần thiết ra đời tự chủ tài chính đối với ĐVSN công lập. .................9

1.2.2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp

công lập. .............................................................................................................9

1.3. Nội dung tự chủ tài chính..........................................................................14

1.3.1. Đơn vị sự nghiệp giáo dục đƣợc quyền tự chủ trong các hoạt động .....14

1.3.2. Nguồn thu tài chính................................................................................15

1.3.3. Nội dung các khoản chi..........................................................................16

1.3.4. Đơn vị sự nghiệp đƣợc tự chủ về các khoản thu và mức thu.................17

1.3.5. Đơn vị sự nghiệp đƣợc tự chủ về sử dụng nguồn tài chính (tự chủ

các khoản chi)...................................................................................................18

1.3.6. Các nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ tài chính trong các đơn vị sự

nghiệp công lập ................................................................................................20

1.4. Những nhân tố ảnh hƣởng đến công tác tự chủ tài chính .........................21

1.4.1. Chủ trƣơng chính sách của Đảng và Nhà nƣớc .....................................21

1.4.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp .................................................................21

1.5. Kinh nghiệm quản lý tài chính của một số trƣờng trong Bộ Công

thƣơng và bài học cho trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm................24

1.5.1. Kinh nghiệm của một số trƣờng thuộc Bộ Công thƣơng.......................24

1.5.2. Bài học kinh nghiệm cho trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm ..26

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................29

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ...................................................................................29

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu...........................................................................29

2.2.1. Cơ sở phƣơng pháp luận ........................................................................29

2.2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể......................................................29

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích................................................................32

Chương 3: TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG THỰC THI

CÔNG TÁC TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM...................................................................35

3.1. Khái quát về trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm .........................35

3.1.1. Khái quát về trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm ......................35

3.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trƣờng Cao đẳng Công

nghiệp Thực phẩm............................................................................................36

3.2. Tự chủ tài chính và thực trạng thực thi công tác tự chủ tài chính tại

trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm......................................................39

3.2.1. Sự hình thành công tác chủ tài chính và các nhân tố ảnh hƣởng đến

công tác tự chủ tài chính tại trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm ........39

3.2.2. Thực trạng thực thi công tác tự chủ tài chính tại Trƣờng Cao đẳng

Công nghiệp Thực phẩm..................................................................................43

3.2.3. Thực trạng nội dung chi và thực thi quyền tự chủ sử dụng nguồn

tài chính............................................................................................................57

3.2.4. Đánh giá chung thực trạng thực thi cơ chế tự chủ tài chính ..................76

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỰ CHỦ TÀI

CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ..82

4.1. Định hƣớng phát triển của trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

trong thời gian tới.............................................................................................82

4.1.1. Báo cáo thực tập Định hƣớng phát triển của trƣờng Cao đẳng công nghiệp Thực

phẩm giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn 2020..................................................82

4.1.2. Mục tiêu, định hƣớng phát triển của Trƣờng Cao đẳng Công nghiệp

Thực phẩm ........................................................................................................83

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tự chủ tài chính tại trƣờng Cao

đẳng Công nghiệp Thực phẩm.........................................................................84

4.2.1.Nâng cao nhận thức về vấn đề tự chủ tài chính ......................................84

4.2.2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kế toán-tài chính.............................85

4.2.3. Tăng cƣờng công tác khai thác và quản lý các nguồn thu .....................85

4.3. Một số kiến nghị........................................................................................92

KẾT LUẬN.....................................................................................................95

TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................97

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 19:43 19/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp