Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập bán hàng row Tiềm năng xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường Nafta

Tiềm năng xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường Nafta

Cập nhật: 21:31 Ngày 25/02/2016

Báo cáo thực tập Bán Hàng là Đánh giá tiềm năng xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường Nafta  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2

4. Ý nghĩa khoa học của luận văn ..................................................................... 3

5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.......................................... 4

1.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................. 4

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản......................................................................... 4

1.1.2. Những lý thuyết chủ yếu về thƣơng mại quốc tế.................................... 5

1.1.3. Những yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng hoá................................... 18

1.1.4. Các loại rào cản trong thƣơng mại quốc tế ........................................... 20

1.2. Cơ sở thực tiễn về phân tích tiềm năng xuất khẩu................................... 22

1.2.1. Tổng quan về ứng dụng mô hình gravity trong thƣơng mại................. 22

1.2.2. Một số nghiên cứu về phân tích tiềm năng về thƣơng mại................... 27

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 30

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 30

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu và hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu................ 30

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu................................................................ 30

2.2.2. Phƣơng pháp phân tích và xử lý số liệu................................................ 32

Chương 3: PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU HÀNG CHẾ

BIẾN SANG THỊ TRƯỜNG NAFTA......................................................... 36

3.1. Tổng quan về thị trƣờng NAFTA ............................................................ 36

3.1.1. Giới thiệu về thị trƣờng NAFTA .......................................................... 36

3.1.2. Một số chỉ tiêu kinh tế của NAFTA...................................................... 42

3.1.3. Thuận lợi và khó khăn trong xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam

sang NAFTA ................................................................................................... 44

3.2. Thực trạng xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trƣờng

NAFTA............................................................................................................ 48

3.2.1. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng của Việt Nam nói chung và

mặt hàng chế biến của Việt Nam nói riêng sang thị trƣờng NAFTA............. 48

3.2.2. Cơ cấu xuất khẩu mặt hàng chế biến của Việt Nam sang NAFTA ...... 50

3.2.3. Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang

NAFTA............................................................................................................ 51

3.2.4. Tốc độ tăng trƣởng bình quân............................................................... 52

3.2.5. Năng suất và quy mô xuất khẩu............................................................ 54

3.3. Phân tích tiềm năng xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang

thị trƣờng NAFTA........................................................................................... 55

3.3.1. Chỉ số bổ sung thƣơng mại ................................................................... 55

3.3.2. Chỉ số tiềm năng thƣơng mại ................................................................ 56

3.3.3. Mô hình hồi quy.................................................................................... 61

3.4. Báo cáo thực tập Các yếu tố tác động đến tiềm năng xuất khẩu .............. 64

3.4.1. Các rào cản thƣơng mại ........................................................................ 64

3.4.2. Hệ thống cơ sở hạ tầng.......................................................................... 67

3.4.3. Chỉ số về thể chế ................................................................................... 67

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM KHAI THÁC

TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU HÀNG CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM

SANG THỊ TRƯỜNG NAFTA.................................................................... 70

4.2. Một số giải pháp chủ yếu khai thác tiềm năng xuất khẩu hàng chế

biến của Việt Nam sang thị trƣờng NAFTA................................................... 83

4.2.1. Đối với Nhà nƣớc.................................................................................. 83

4.2.2. Đối với Doanh nghiệp........................................................................... 87

4.2.3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ........................................................ 88

4.2.4. Lựa chọn và phát triển kênh phân phối hợp lý cho hàng chế biến

của Việt Nam thâm nhập vào thị trƣờng NAFTA .......................................... 90

4.2.5. Xúc tiến thƣơng mại và tìm kiếm đối tác.............................................. 92

4.2.6. Phát triển ngành công nghiệp bổ trợ cho ngành hàng chế biến ............ 93

KẾT LUẬN.................................................................................................... 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 97

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 10 lần - Cập nhật: 21:31 25/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp