Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Cập nhật: 22:03 Ngày 29/02/2016

Báo cáo thực tập là Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1.1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài.............................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................3

2.1. Mục tiêu chung.....................................................................................................3

2.2. Mục tiêu cụ thể...................................................................................................4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................4

3.1. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................................4

3.2. Phạm vi nghiên cứu..............................................................................................4

4. Ý nghĩa của đề tài....................................................................................................4

4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học....................................................4

4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................................5

CHƯƠNG : TỔNG QUAN TÀI LIỆU....................................................................6

1.1. Cơ sở lý luận của xây dựng nông thôn mới .........................................................6

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về nông thôn và phát triển nông thôn.......................6

1.1.1.1. Khái niệm về nông thôn .................................................................................6

1.1.1.2. Quan điểm về phát triển nông thôn................................................................6

1.1.2. Quan điểm về xây dựng nông thôn mới............................................................7

1.1.2.1. Khái niệm nông thôn mới ..............................................................................7

1.1.2.2. Mô hình nông thôn mới..................................................................................8

1.1.2.3. Yêu cầu xây dựng nông thôn mới ..................................................................8

1.1.2.4. Sự khác biệt giữa xây dựng nông thôn trước đây với xây dựng nông thôn

mới.............................................................................................................................10

1.1.3. Chủ thể xây dựng nông thôn mới....................................................................10

1.1.4. Căn cứ xác định tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo bộ NN&PTNT ........11

1.1.4.1. Cấp tỉnh ........................................................................................................11

1.1.4.2. Cấp huyện.....................................................................................................11

1.1.4.3. Cấp xã...........................................................................................................11

1.1.5. Nguyên tắc xây dựng nông thôn mới..............................................................12

1.1.6. Nội dung chủ yếu về chương trình xây dựng nông thôn mới .........................13

1.1.6.1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới............................................................13

1.1.6.2. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội................................................................14

1.1.6.3. Phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất và nâng cao thu nhập ...........................15

1.1.6.4. Phát triển văn hoá - xã hội - môi trường ......................................................16

1.1.6.5. Củng cố và xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh ........................17

1.1.7. Các bước xây dựng nông thôn mới.................................................................18

1.1.8. Căn cứ pháp lý để xây dựng nông thôn mới ..................................................19

1.2. Cơ sở thực tiễn về xây dựng nông thôn mới......................................................19

1.2.1. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn ở một số nước trên thế giới ......................19

1.2.1.1. Phong trào Làng mới của Hàn Quốc............................................................19

1.2.1.2. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc.................................23

1.2.1.3. Phong trào mỗi làng một sản phẩm ở Nhật Bản ..........................................24

1.2.2. Tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới ở Việt Nam.......................26

1.2.2.1. Chương trình thí điểm xây dựng NTM cấp thôn, bản giai đoạn 2007 - 2009:

1.2.2.2. Chương trình thí điểm xây dựng NTM của ban bí thư ...............................28

1.2.2.3. Mô hình nông thôn mới ở tỉnh Nghệ An......................................................31

1.2.3. Bài học kinh nghiệm từ xây dựng nông thôn mới...........................................35

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....................38

2.1. Nội dung nghiên cứu..........................................................................................38

2.2. Nội dung triển khai nghiên cứu..........................................................................38

2.3. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................39

2.3.1. Phương pháp điều tra hộ: Gồm các bước sau: ................................................39

2.3.2. Phương pháp phân tích....................................................................................40

2.3.2.1. Phương pháp thống kê mô tả........................................................................40

2.3.2.2. Phương pháp thống kê so sánh.....................................................................41

2.3.2.3. Phương pháp đánh giá nông dân có sự tham gia (PRA)..............................41

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.............................42

3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Tân Kỳ............................................42

3.1.1. Điều kiện tự nhiên...........................................................................................42

3.1.1.1. Vị trí địa lí ....................................................................................................42

3.1.1.2. Địa hình, địa mạo .........................................................................................42

3.1.1.3. Khí hậu, thời tiết...........................................................................................43

3.1.1.4. Thủy văn.......................................................................................................44

3.1.1.5. Tài nguyên rừng ...........................................................................................44

3.1.1.6. Tài nguyên khoáng sản.................................................................................45

3.1.1.7. Tài nguyên đất..............................................................................................45

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội................................................................................47

3.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế .....................................47

3.1.2.2. Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế .......................................................48

3.1.2.3. Dân số, lao động, việc làm...........................................................................53

3.1.3. Hiện trạng phát triển cơ sở hạ tầng ................................................................54

3.1.3.1. Giao thông....................................................................................................54

3.1.3.2. Thủy lợi........................................................................................................55

3.1.3.3. Giáo dục - đào tạo ........................................................................................56

3.1.3.4. Y tế ...............................................................................................................56

3.1.3.5. Văn hóa, thể dục thể thao.............................................................................56

3.1.3.6. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại ...................................................................57

3.2. Thực trạng xây dựng nông thôn mới ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An ......................57

3.2.1. Thành lập bộ máy chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở .......57

3.2.2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông

thôn mới giai đoạn 2010 – 2020................................................................................58

3.2.3. Kết quả bước đầu tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình mục

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.................................59

3.2.4. Tình hình xây dựng NTM ở 3 xã nghiên cứu .................................................74

3.2.4.1. Một số thông tin về 3 xã nghiên cứu............................................................74

3.2.4.2. Mức độ đạt tiêu chí của các xã.....................................................................75

3.2.4.3. Sự hiểu biết của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới........79

3.2.4.4. Đánh giá chung về sự tham gia của người dân về chương trình xây dựng

nông thôn mới tại 3 xã điểm......................................................................................80

3.2.4.5. Ý kiến cán bộ xã, cán bộ thôn về thuận lợi, khó khăn và giải pháp xây dựng

NTM tại địa phương..................................................................................................86

3.3. Những thuận lơi và khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới ở huyện Tân

Kỳ..............................................................................................................................88

3.3.1. Thuận lợi .........................................................................................................88

3.3.1.1 Được Đảng và Nhà nước cấp trên quan tâm chỉ đạo và có nhiều cơ chế chính

sách............................................................................................................................88

3.3.1.2. Nhờ có thành tựu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

trong thời gian vừa qua .............................................................................................91

3.3.1.3. Là địa phương có truyền thống cách mạng..................................................92

3.3.1.4. Học tập được kinh nghiệm của nhiều nơi, cả trong nước và của nước ngoài......93

3.3.1.5. Trình độ dân trí cao và khá đồng đều...........................................................94

3.3.2. Những khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương..............94

3.3.2.1. Địa bàn rộng, địa hình miền núi phức tạp...................................................94

3.3.2.2. Nguồn lực của địa phương có hạn ..............................................................95

3.3.2.3. Năng lực của đội ngũ cán bộ còn hạn chế....................................................95

3.3.2.4. Ruộng đất manh mún, khó khăn cho việc phát triển nông nghiệp hàng hóa...97

3.3.2.5. Các doanh nghiệp ở địa phương nhỏ và ít ...................................................97

3.4. Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Tân Kỳ .......................98

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................................107

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 22:03 29/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp