Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Nông - Lâm - Ngư row Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý địa giới hành chính của tỉnh Bắc Kạn

Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý địa giới hành chính của tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật: 21:08 Ngày 03/07/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý địa giới hành chính của tỉnh Bắc Kạn     đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
1.1. Cơ sở pháp lý để nghiên cứu các nội dung của đề tài 
1.1.1. Văn bản của Trung ương 
1.1.2. Văn bản của địa phương 
1.2. Các nghiên cứu, ứng dụng khoa học về quản lý địa giới hành chính 
1.2.1. Phần mềm MapInfo 
1.2.2. Phần mềm MicroStation 
1.2.3. Hệ thống định vị toàn cầu GPS 
1.2.4. Thực trạng ứng dụng các phần mềm trong công tác quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh 
1.3. Thực trạng công tác quản lý địa giới hành chính
1.3.1. Thực trạng quản lý địa giới hành chính trên thế giới
1.3.1.1. Một số dạng đường địa giới hành chính trên thế giới 
1.3.1.2. Một số hình thái phân chia đơn vị hành chính tại một số nước trên thế giới 
1.3.2. Thực trạng quản lý địa giới hành chính ở Việt nam 
1.3.2.1. Hệ thống văn bản quy định trong lĩnh vực quản lý địa giới hành chính
1.3.2.1.1. Các văn bản Luật quy định trong lĩnh vực quản lý địa giới hành chính 
1.3.2.1.2. Các văn bản dưới luật quy định trong lĩnh vực quản lý địa giới hành chính 
1.3.2.2. Sơ lược về địa giới hành chính ở Việt Nam
1.3.3. Giới thiệu chung về công tác quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
1.3.3.1. Bộ hồ sơ và bản đồ địa giới hành chính
1.3.3.2. Mốc địa giới hành chính các cấp
1.3.3.3. Vướng mắc trong công tác quản lý địa giới hành chính của địa phương 
1.4. Các vấn đề cần giải quyết về địa giới hành chính của tỉnh Bắc Kạn 
1.4.1. Đánh giá thực trạng trong công tác quản lý địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1.4.2. Xác định các hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý địa giới hành chính 
1.4.3. Đề xuất giải pháp phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 
2.2. Nội dung nghiên cứu 
2.2.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn 
2.2.2. Hiện trạng công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
2.2.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
2.2.3.1. Đánh giá công tác quản lý bộ hồ sơ, bản đồ và các mốc địa giới hành chính 
2.2.3.2. Đánh giá việc giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý địa giới hành chính 
2.2.3.3. Đánh giá về biến động đơn vị hành chính các cấp 
2.2.3.4. Đánh giá chung cho công tác quản lý địa giới hành chính 
2.2.4. Giải pháp cho công tác quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
2.3. Phương pháp nghiên cứu 
2.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 
2.3.1.1. Thu thập các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn từ ngày tái thành lập tỉnh đến nay 
2.3.1.2. Thu thập các tài liệu về biến động về số lượng đơn vị hành chính các cấp của tỉnh Bắc Kạn từ ngày tái thành lập tỉnh đến nay 
2.3.1.3. Thu thập các tài liệu về biến động về số lượng bộ hồ sơ và bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Bắc Kạn từ ngày tái thành lập tỉnh đến nay 
2.3.1.4. Thu thập các tài liệu về biến động về đường địa giới hành chính các cấp của tỉnh Bắc Kạn từ ngày tái thành lập tỉnh đến nay 
2.3.1.5. Thu thập các tài liệu về biến động về mốc địa giới hành chính các cấp của tỉnh Bắc Kạn từ ngày tái thành lập tỉnh đến nay 
2.3.1.6. Thu thập các tài liệu về các văn bản pháp quy liên quan tới công tác quản lý địa giới hành chính của Trung ương từ trước đến nay còn hiệu lực 
2.3.2. Phương pháp điều tra
2.3.2.1. Phát phiếu điều tra cho một số Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện và công chức phòng Nội vụ, phòng TN&MT các huyện, thị xã 
2.3.2.2. Phát phiếu điều tra cho Ủy ban nhân dân một số xã, phường, thị trấn 
2.3.3. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu
2.3.3.1. Phương pháp thống kê được ứng dụng để xử lý các số liệu điều tra, thu thập được trong quá trình nghiên cứu 
2.3.3.2. Phương pháp so sánh được sử dụng để so sánh công tác quản lý địa giới hành chính giữa các huyện, giữa các năm 
2.3.3.3. Phương pháp phân tích để phân tích ảnh huởng của các yếu tố đến công tác quản lý địa giới hành chính 
2.3.4.1. Đối chiếu các tờ bản đồ địa giới hành chính theo chiều dọc
2.3.4.2. Đối chiếu các tờ bản đồ địa giới hành chính theo chiều ngang. 
2.3.4.3. Đối chiếu giữa các tờ bản đồ của các đơn vị hành chính của tỉnh Bắc Kạn giáp ranh với đơn vị hành chính tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang 
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn
3.1.1. Điều kiện tự nhiên của tỉnh Bắc Kạn 
3.1.1.1. Vị trí địa lý của tỉnh Bắc Kạn 
3.1.1.2. Đặc điểm địa hình của tỉnh Bắc Kạn 
3.1.1.3. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bắc Kạn
3.1.1.4. Tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Bắc Kạn
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn 
3.1.2.1. Tiềm năng kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn 
3.1.3. Đánh giá chung về sự phát triển của nền kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng, củng cố chính quyền qua 15 năm tái lập tỉnh 
3.1.3.1. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
3.1.3.2. Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội 
3.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
3.2.1. Công tác quản lý nhà nước về đất đai
3.2.1.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó. 
3.2.1.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ địa giới hành chính 
3.2.1.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 
3.2.1.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3.2.1.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
3.2.1.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
3.2.1.7. Thống kê, kiểm kê đất đai 
3.2.1.8. Quản lý tài chính về đất đai
3.2.1.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản 
3.2.1.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất 
3.2.1.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 
3.2.1.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai 
3.2.1.13. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai 
3.3. Đánh giá công tác quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
3.3.1. Đánh giá công tác quản lý bộ hồ sơ, bản đồ và các mốc địa giới hành chính 
3.3.1.1. Cấp tỉnh 
3.3.1.2. Cấp huyện 
3.1.2.2. Hiện trạng các mốc địa giới hành chính cấp huyện 
3.3.1.3. Cấp xã 
3.3.2. Đánh giá việc giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý địa giới hành chính 
3.3.2.1. Cấp tỉnh 
3.3.2.2. Cấp huyện 
3.3.2.3. Cấp xã 
3.3.3. Đánh giá về biến động số lượng đơn vị hành chính các cấp từ ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn đến nay 
3.3.3.1. Lịch sử hình thành tỉnh Bắc Kạn 
3.3.3.2. Biến động đơn vị hành chính các cấp của tỉnh Bắc Kạn 
3.3.4. Đánh giá chung về công tác quản địa giới hành chính địa giới hành chính 
3.3.4.1. Mặt đạt được trong công tác quản địa giới hành chính địa giới hành chính 
3.3.4.2. Mặt tồn tại, hạn chế trong công tác quản địa giới hành chính địa giới hành chính 
3.3.4.3. Đánh giá tổng hợp cho công tác quản địa giới hành chính địa giới hành chính
3.4. Giải pháp cho công tác quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
3.4.1. Tuyên truyền vận động cơ sở về công tác quản lý địa giới hành chính 
3.4.2. Kiểm tra, giám sát chính quyền cơ sở thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính 
3.4.3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cấp về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị 
3.4.4. Củng cố hoàn thiện hệ thống văn bản các cấp cho công tác quản lý địa giới hành chính 
3.4.5. Áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý địa giới hành chính 
3.4.6. Bổ sung nguồn kinh phí cho công tác quản lý địa giới hành chính 
3.4.6.1. Kinh phí thường xuyên hàng năm 
3.4.6.2. Kinh phí xây dựng lại bộ hồ sơ và bản đồ địa giới hành chính các cấp 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 21:08 03/07/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp