Thư viện tài liệu mẫu
Home row TÀI LIỆU KHÁC row Báo cáo thực tập y dược row Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải y tế tại bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải y tế tại bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 21:29 Ngày 22/03/2016

Báo cáo thực tập Y Dược Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải y tế tại bệnh viện C tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU...............................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................1

2. Mục tiêu của đề tài.............................................................................................3

3. Ý nghĩa đề tài.....................................................................................................3

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU................................................................5

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài...............................................................................5

1.1.1. Các khái niệm liên quan...................................................................... 5

1.1.2. Phân loại chất thải y tế ........................................................................ 5

1.1.3. Nguồn gốc phát sinh, thành phần và tính chất của chất thải y tế........ 7

1.1.4. Thành phần nƣớc thải bệnh viện....................................................... 11

1.1.5. Ảnh hƣởng của CTYT đến môi trƣờng và sức khỏe cộng đồng....... 13

1.2. Cơ sở pháp lý đề tài......................................................................................16

1.3. Thực trạng thu gom, xử lý chất thải y tế trên thế giới và Việt Nam...........19

1.3.1. Thực trạng thu gom xử lý chất thải y tế trên Thế giới...................... 19

1.3.2. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải y tế tại Việt Nam ................... 22

1.4. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải y tế tại Thái Nguyên ........................28

1.4.1. Hình thức thu gom CTR tại các cơ sở y tế........................................ 30

1.4.2. Hiện trạng về trang thiết bị thu gom, vận chuyển CTR y tế ............. 30

1.4.3. Hiện trạng công nghệ xử lý CTR tại các cơ sở y tế .......................... 31

1.5. Các biện pháp và công nghệ xử lý chất thải y tế .........................................32

1.5.1. Các phƣơng pháp xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế ...................... 32

1.5.2. Các phƣơng án xử lý nƣớc thải y tế .................................................. 36

1.6. Các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nƣớc thải Bệnh viện cấp tỉnh ........39

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU ...............................................................................41

2.1. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu ...................................................................41

2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu ....................................................................... 41

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu........................................................................... 41

2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ...................................................................41

2.3. Nội dung nghiên cứu ....................................................................................41

2.3.1. Tổng quan về Bệnh viện C Thái Nguyên.......................................... 41

2.3.2. Thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện C Thái Nguyên

2.3.3. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật trong việc quản lý chất thải y tế của

Bệnh viện C Thái Nguyên........................................................................... 42

2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu..............................................................................42

2.4.1. Phƣơng pháp kế thừa......................................................................... 42

2.4.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp............................................... 42

2.4.3. Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp................................................. 42

2.4.4. Phƣơng pháp xác định lƣợng rác thải phát sinh................................ 43

2.4.5. Phƣơng pháp lấy mẫu nƣớc thải ....................................................... 43

2.4.6. Phƣơng pháp tổng hợp phân tích và xử lý số liệu............................. 44

Chương 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..........................................................45

3.1. Tổng quan về Bệnh viện C Thái Nguyên ....................................................45

3.1.1. Địa điểm, quy mô Bệnh viện ............................................................ 45

3.1.2. Chức năng hoạt động của Bệnh viện ................................................ 46

3.1.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động của bệnh viện C Thái Nguyên ................ 46

3.2. Đánh giá thực trạng quản lý rác thải y tế tại Bệnh viện C Thái Nguyên....53

3.2.1. Nguyên liệu thô và hóa chất sử dụng trong quá trình hoạt động ...... 53

3.2.2. Nguồn phát sinh chất thải y tế tại Bệnh viện .................................... 54

3.2.3. Thực trạng quản lý, thu gom rác thải rắn y tế tại Bệnh viện C Thái

Nguyên ........................................................................................................ 60

3.2.4. Thực trạng thu gom và xử lý nƣớc thải y tế của bệnh viện......................65

3.2.5. Hiểu biết của cán bộ nhân viên, bệnh nhân về tình hình quản lý rác thải y

tế của bệnh viện ...................................................................................................76

3.3. Đề xuất giải pháp trong hoạt động quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện C

Thái Nguyên ........................................................................................................83

3.3.1. Giải pháp trong hoạt động thu gom, lƣu trữ và xử lý rác thải y tế ... 83

3.3.2. Giải pháp đối với hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải y tế. ........... 84

3.3.3. Giải pháp trong công tác quản lý nhân lực ....................................... 85

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ...............................................................................87

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................89

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 21:29 22/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp