Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật: 20:41 Ngày 23/04/2016

Báo cáo thực tập Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................1

2. Mục tiêu của đề tài ........................................................................................2

2.1. Mục tiêu tổng quát .....................................................................................2

2.2. Mục tiêu cụ thể của đề tài ..........................................................................2

3. Ý nghĩa của đề tài..........................................................................................2

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..................................................................... 3

1.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam................3

1.1.1. Trên Thế giới...........................................................................................3

1.1.2. Tại Việt Nam...........................................................................................5

1.2. Nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.....................................7

1.2.1. Khái quát hiệu quả sử dụng đất...............................................................7

1.2.2. Nguyên tắc lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng

đất nông nghiệp.........................................................................10

1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.............11

1.3. Xu hƣớng sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng hàng hoá ......................12

1.3.1. Những xu hƣớng phát triển nông nghiệp trên Thế giới ........................15

1.3.2. Phƣơng hƣớng phát triển nông nghiệp Việt Nam.................................18

1.4. Xác định các loại hình sử dụng đất bền vững ..........................................19

1.4.1. Loại hình sử dụng đất............................................................................19

1.4.2. Cơ sở đánh giá các loại hình sử dụng đất bền vững trong sản

xuất nông nghiệp ......................................................................20

1.5. Một số kết quả nghiên cứu đánh giá về sử dụng đất bền vững ở

Việt Nam ..................................................................................21

Chương 2. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................... 25

2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................25

2.2. Nội dung nghiên cứu................................................................................25

2.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội tác động đến sử dụng

đất sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Sơn ..................................25

2.2.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và các loại

hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp .............................................25

2.2.3. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp............ 25

2.2.4. Lựa chọn và đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp

hiệu quả bền vững cho vùng nghiên cứu...........................................25

2.2.5. Xác định các giải pháp phát triển các loại hình sử dụng đất sản xuất

nông nghiệp có triển vọng cho sản xuất nông nghiệp tại huyện

Yên Sơn .................................................................................................... 25

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu..........................................................................25

2.3.1. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu.....................................................25

2.3.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu...................................................26

2.3.3. Phƣơng pháp tổng hợp và xử lý số liệu ................................................26

2.3.4. Phƣơng pháp chuyên gia .......................................................................26

2.3.5. Phƣơng pháp tính hiệu quả sử dụng đất................................................26

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................. 28

3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội tác động đến sử dụng

đất sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Sơn ..................................28

3.1.1. Điều kiện tự nhiên.................................................................................28

3.1.2. Các nguồn tài nguyên............................................................................31

3.1.3. Thực trạng môi trƣờng ..........................................................................35

3.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội......................................................................37

3.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và các loại

hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp .............................................39

3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất ..........................................................................39

3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp.......................................41

3.2.3. Các tiểu vùng kinh tế sinh thái của huyện Yên Sơn .............................41

3.2.4. Loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện..........44

3.3. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất trên đất sản xuất nông nghiệp...........48

3.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các LUT trên đất sản xuất nông nghiệp............ 48

3.3.2. Đánh giá hiệu quả xã hội của các LUT trên đất sản xuất nông nghiệp............. 54

3.3.3. Đánh giá hiệu quả môi trƣờng của các LUT trên đất sản xuất

nông nghiệp................................................................................. 57

3.4. Lựa chọn và đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu

quả bền vững cho vùng nghiên cứu...................................................61

3.5. Xác định các giải pháp phát triển các loại hình sử dụng đất sản xuất

nông nghiệp có triển vọng cho sản xuất nông nghiệp tại huyện

Yên Sơn .............................................................................................62

3.5.1. Giải pháp sử dụng đất ...........................................................................62

3.5.2. Giải pháp kỹ thuật .................................................................................63

3.5.3. Giải pháp thị trƣờng sản phẩm..............................................................63

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................... 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 66

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:41 23/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp