Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Bình Dương

Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 20:40 Ngày 18/12/2015

Báo cáo thực tập kế toánThực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Bình Dương  được hoàn thành vào tháng 4/2015  

MỤC LỤC ....................................................................................................................vii
CHƯƠNG 1....................................................................................................................1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU................................................1
1.1 Đặt vấn đề..................................................................................................................1
1.2 Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................1
1.3 Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu......................................................2
1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu ..........................................................................................2
1.3.2 Nội dung nghiên cứu..........................................................................................2
1.3.3 Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................3
1.4 Các nghiên cứu  liên quan.........................................................................................4
1.4.1 Nghiên cứu nước ngoài......................................................................................4
1.4.2 Nghiên cứu trong nước ......................................................................................6
1.5 Kết cấu luận văn........................................................................................................7
CHƯƠNG 2....................................................................................................................8
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ SỰ TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG KIỂM
SOÁT THUẾ..................................................................................................................8
2.1 Lý luận cơ bản về tuân thủ thuế TNDN ...................................................................8
2.1.1 Thuế TNDN .......................................................................................................8
2.1.1.1 Khái niệm................................................................................................8
2.1.1.2.Vai trò của thuế TNDN...........................................................................9
2.1.2 Tuân thủ và không tuân thủ thuế TNDN.........................................................10viii
2.1.2.1 Khái niệm..............................................................................................10
21.2.2 Phân loại.................................................................................................11
2.1.3  Nội dung về sự tuân thủ thuế TNDN của doanh nghiệp................................13
2.1.4 Tiêu chí đánh giá sự tuân thủ thuế TNDN của DN.........................................14
2.1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế TNDN.................................15
2.1.5.1 Nhân tố về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp ...............................15
2.1.5.2 Tổ chức hoạt động kế toán của doanh nghiệp.......................................18
2.1.5.3 Nhân tố ý thức về nghĩa vụ thuế của NNT ...........................................20
2.1.5.4 Chính sách thuế.....................................................................................22
2.1.5.5 Tổ chức bộ máy quản lý thuế................................................................24
2.2 Hệ thống kiểm soát của cơ quan thuế.....................................................................28
2.2.1 Khái niệm về hệ thống kiểm soát thuế TNDN................................................28
2.2.2 Vai trò của hệ thống kiểm soát thuế TNDN....................................................28
2.2.3 Nội dung thực hiện của hệ thống kiểm soát thuế TNDN ...............................29
2.2.3.1 Tuyên truyền hỗ trợ...............................................................................29
2.2.3.2 Kiểm soát các hoạt động đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế (phạt) .30
2.2.3.3 Thanh kiểm tra ......................................................................................34
2.2.3.4 Xử lý vi phạm (chế tài) .........................................................................35
2.2.3.5 Phối hợp với các cơ quan hữu quan khác .............................................36
2.2.4 Tiêu chí đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát của CQT...............................36
2.2.4.1 Đối với Nhà nước..................................................................................36
2.2.4.2 Đối với hệ thống kiểm soát thuế ...........................................................37
2.2.4.3 Đối với nội bộ ngành.............................................................................37
2.3 Kinh nghiệm về tuân thủ thuế ở một số nước, địa phương khác. ..........................38
2.3.1 Kinh nghiệm tuân thủ thuế ở Australia ...........................................................38
2.3.2 Kinh nghiệm tuân thủ thuế ở Singapore..........................................................38
2.3.3 Kinh nghiệm tuân thủ thuế ở Việt Nam..........................................................40
Tóm tắt chương 2 ..........................................................................................................41
CHƯƠNG 3..................................................................................................................42
THỰC TRẠNG TUÂN THỦ THUẾ TNDN VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TẠI
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG ..........................................................................42
3.1 Tổng quan về kinh tế - xã hội tại Bình Dương.......................................................42
3.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương....................................................42
3.1.2 Giới thiệu sơ lược về Cục Thuế Bình Dương .................................................45
3.2 Giới thiệu doanh nghiệp thuộc phạm vi Cục Thuế quản lý ...................................48
3.2.1 Giới thiệu doanh nghiệp...................................................................................48
3.2.2 Nội dung tuân thủ thuế TNDN của doanh nghiệp ..........................................51
3.3 Tổ chức kiểm soát thuế TNDN...............................................................................52
3.3.1 Tổ chức hệ thống kiểm soát .............................................................................52
3.3.2 Chức năng nhiệm vụ ........................................................................................54
3.4.2 Thực trạng kiểm soát thuế TNDN của hệ thống kiểm soát ............................59
3.4.2.1 Công tác tuyên truyền ...........................................................................59
3.4.2.2 Kiểm soát các hoạt động đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế (phạt) .61
3.4.2.3 Công tác thanh kiểm tra thuế ................................................................62
3.4.2.4 Xử lý vi phạm........................................................................................64
3.4.2.5 Phối hợp với các cơ quan hữu quan khác .............................................64
3.4.3 Đánh giá thực trạng sự tuân thủ thuế TNDN..................................................65
3.4.3.1 Về phía NNT.........................................................................................65
3.4.3.2 Về phía cơ quan thuế.............................................................................66
Tóm tắt chương 3 ..........................................................................................................68
CHƯƠNG 4..................................................................................................................70
KHẢO SÁT SỰ TUÂN THỦ THUẾ TNDN TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH
DƯƠNG........................................................................................................................70
4.1 Giới thiệu mô hình khảo sát và các giả thuyết .......................................................70
4.2 Báo cáo thực tập Quy trình khảo sát ...............................................73
4.2.1 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát ........................................................................73
4.2.2 Xác định kích thước mẫu và thang đo.............................................................73
4.2.3 Gửi và nhận phiếu khảo sát..............................................................................74x
4.2.4  Xử lý dữ liệu....................................................................................................75
4.3 Kết quả khảo sát ......................................................................................................76
4.3.1 Phân tích mô tả thông tin về đối tượng thu thập dữ liệu.................................76
4.3.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha ...................77
4.3.2.1 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Đặc điểm hoạt động của DN 77
4.3.2.2 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Đặc điểm hoạt động kế toán .78
4.3.2.3 Ý thức nghĩa vụ thuế của NNT .............................................................79
4.3.2.4 Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Chính sách thuế ....................80
4.3.2.5 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố Bộ máy quản lý .......................81
4.3.3 Phân tích nhân tố (EFA) ..................................................................................82
4.3.3.1 Phân tích nhân tố các biến độc lập........................................................82
4.3.3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc ..........................................................84
4.3.4 Phân tích hồi quy tuyến tính ............................................................................85
4.3.5 Kiểm định mô hình ..........................................................................................87
4.4 Đánh giá kết quả khảo sát về sự tuân thủ thuế TNDN tại Cục Thuế tỉnh Bình
Dương ............................................................................................................................89
4.4.1. Phân tích mức độ tác động của đặc điểm hoạt động của DN........................89
4.4.2. Phân tích mức độ tác động của đặc điểm hoạt động kế toán.........................90
4.4.3. Phân tích mức độ tác động của ý thức nghĩa vụ thuế của NNT ....................91
4.4.4. Phân tích mức độ tác động của nhân tố Chính sách thuế ..............................92
4.4.5. Phân tích mức độ tác động của nhân tố Bộ máy quản lý thuế.......................93
Tóm tắt chương 4 ..........................................................................................................95
CHƯƠNG 5..................................................................................................................96
GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO SỰ TUÂN THỦ THUẾ
TNDN............................................................................................................................96
5.1 Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2015-2020.............96
5.1.1 Chiến lược kinh tế xã hội chung của tỉnh........................................................96
5.1.2 Chiến lược của ngành thuế ..............................................................................97
5.2 Giải pháp và kiến nghị ............................................................................................98xi
5.2.1 Giải pháp đối với doanh nghiệp và hệ thống kiểm soát..................................98
5.2.1.1 Đối với doanh nghiệp............................................................................98
5.2.1.2 Đối với hệ thống kiểm soát doanh nghiệp ............................................99
5.2.2 Kiến nghị đối với Nhà nước ..........................................................................103
5.3 Hạn chế của luận văn và phương hướng nghiên cứu tiếp theo............................107
KẾT LUẬN ................................................................................................................108
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................109

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 9 lần - Cập nhật: 20:40 18/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp