Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Thúc đẩy xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp

Thúc đẩy xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp

Cập nhật: 20:40 Ngày 29/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD Thúc đẩy xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC 

Chương 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI .................................................  1 

1.1. Một số khái niệm về xuất khẩu  .....................................................................  1 

1.2 Các hình thức xuất khẩu  .................................................................................  1 

1.2.1.  Xuất khẩu trực tiếp .........................................................................  1 

1.2.2.  Xuất khẩu qua trung gian ..............................................................  2 

1.2.3.  Buôn bán đối lưu ............................................................................  5 

1.2.4.  Xuất khẩu thông qua hội chợ và triển lãm  ....................................  6 

1.2.5.  Hình thức gia công .........................................................................  7 

1.2.6.  Hình thức tái xuất khẩu .................................................................  8 

1.3. Quy trình tổ chức kinh doanh xuất khẩu  ...................................................  10 

1.3.1.  Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm đối tác  ..................................  10 

1.3.2.  Lập phương án kinh doanh  ..........................................................  14 

1.3.3.  Đàm phán và kí hợp đồng  .............................................................  17 

1.3.3.1. Đàm phán  ....................................................................................  17 

1.3.4.  Thực hiện hợp đồng xuất khẩu  ....................................................  19 

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu đồ gỗ nội thất  ............  32 

1.4.1.  GDP thực của quốc gia nhập khẩu: ............................................  33 

1.4.2.  GDP thực của quốc gia xuất khẩu:  ..............................................  34 

1.4.3.  Tỷ giá hối đoái:  ..............................................................................  34 

1.4.4.  Khoảng cách giữa quốc gia xuất khẩu và các đối tác nhập khẩu 

đồ gỗ nội thất:  ....................................................................................................  34 

1.4.5.  Nguồn cung gỗ nguyên liệu  ..........................................................  34  

 1.5. Các phương pháp và chỉ  tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu  ..............................................................................................................  36 

1.5.1.  Các phương pháp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh xuất 

khẩu    ........................................................................................................  36 

1.5.2.  Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu  38 

Chương 2 : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 

SẢN PHẨM GỖ NỘI THẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT SANG 

THỊ TRƯỜNG PHÁP GIAI ĐOẠN 2010 – 2014  .................................................  41 

2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần nam việt  ....................................  41 

2.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Nam Việt  .. ........  41 

2.1.2.  Cơ cấu tổ chức của Công ty  ..........................................................  43 

2.1.3.  Nhân sự .........................................................................................  47 

2.2. Phân tích chung hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nam Việt 

giai đoạn 2010 - 2014 ...........................................................................................  48 

2.2.1.  Giới thiệu về  lĩnh vực và sản phẩm sản xuất kinh doanh của 

Công ty Cổ phần Nam Việt ...............................................................................  48 

2.2.2.  Giới thiệu về  phương thức kinh doanh của  Công ty Cổ  phần 

Nam Việt    ........................................................................................................  49 

2.2.3.  Giới thiệu về năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Nam 

Việt    ........................................................................................................  49 

2.2.4.  Giới thiệu về thị trường tiêu thụ của Công ty Cổ phần Nam Việt  .. ....  50 

2.2.5.  Phân tích kết quả kinh doanh chung của Công ty Cổ phần Nam 

Việt trong giai đoạn 2010 – 2014  ......................................................................  51  

2.3. Phân tích qui trình tổ chức hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất 

của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp  .....................................  62 

2.3.1.  Phân tích hoạt động tổ chức nghiên cứu thị trường và tìm kiếm 

đối tác của Công ty Cổ phần Nam Việt trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm 

gỗ nội thất sang thị trường Pháp  ......................................................................  62 

2.3.2.  Phân tích hoạt động tổ  chức lập phương án kinh doanh của 

Công ty Cổ phần Nam Việt trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất 

sang thị trường Pháp  .........................................................................................  88 

2.3.3.  Phân tích hoạt động tổ chức đàm phán và ký kết hợp đồng của 

Công ty Cổ phần Nam Việt trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất 

sang thị trường Pháp  .........................................................................................  91 

2.3.4.  Phân tích hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu của 

Công ty Cổ phần Nam Việt trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất 

sang thị trường Pháp  .........................................................................................  96 

2.4. Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất của công 

ty cổ phần nam việt sang thị trường pháp giai đoạn 2010 – 2014  .................  113 

2.4.1.  Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất 

của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị  trường Pháp theo kim ngạch và số 

lượng xuất khẩu ..............................................................................................  113 

2.4.2.  Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu đồ gỗ nội thất của Công 

ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp theo mặt hàng xuất khẩu  ........  117 

2.4.3.  Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất 

của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị  trường Pháp theo hình thức xuất 

khẩu    ......................................................................................................  120 

2.4.4.  Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất 

của Công ty Cổ  phần Nam Việt sang thị  trường Pháp theo phương  thức 

thanh toán    ......................................................................................................  122  

2.4.5.Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất của 

Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp theo điều kiện giao hàng  ..... ........  126 

2.4.6.  Phân tích kết quả kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ nội thất 

của Công ty Cổ phần Nam Việt sang thị trường Pháp theo theo khách hàng  ... ..............  127 

2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu đồ gỗ nội thất sang thị 

trường Pháp của công ty cổ phần Nam Việt ...................................................  129 

2.5.1.  GDP thực của Pháp  ....................................................................  129 

2.5.2.  Thói quen, thị hiếu tiêu dùng đồ gỗ nội thất của người dân Pháp ..............  130 

2.5.3.  Yếu tố con người và bộ máy quản lý  ..........................................  131 

2.5.4.  Nguồn cung gỗ nguyên liệu  ........................................................  132 

2.5.5.  Tiềm lực tài chính  .......................................................................  133 

2.6. Phân tích đặc điểm thị trường pháp đối với sản phẩm gỗ nội thất  .......  134 

2.6.1.  Một số đặc điểm chung về kinh tế, chính trị, xã hội của Pháp  .  134 

2.6.2.  Phân tích tình hình cung  –  cầu sản phẩm gỗ  nội thất trên thị 

trường Pháp  .....................................................................................................  139 

2.6.3.  Chính sách và công cụ quản lí của Pháp đối với sản phẩm gỗ nội 

thất    ......................................................................................................  143 

2.6.4.  Phân tích đặc điểm tiêu dùng sản phẩm gỗ nội thất tại Pháp  ..  149 

2.6.5.  Quan hệ thương mại Việt Nam – Pháp  ......................................  152 

2.7. Báo cáo thực tập Đánh giá hoạt động kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ  nội thất của 

công ty cổ phần nam việt sang thị trường pháp giai đoạn 2010 – 2014  ........  154 

2.7.1.  Điểm mạnh  ..................................................................................  154 

2.7.2.  Điểm yếu  ......................................................................................  156  

2.7.3.  Cơ hội  ...........................................................................................  157 

2.7.4.  Thách thức...................................................................................  164 

Chương 3 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU 

SẢN PHẨM GỖ NỘI THẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT SANG THỊ 

TRƯỜNG PHÁP  .....................................................................................................  168 

3.1. Phương hướng và mục tiêu của công ty  ...................................................  168 

3.1.1.  Chiến lược phát triển của Công ty  .............................................  168 

3.1.2.  Mục tiêu xuất khẩu của Công ty  ................................................  168 

3.2. Cơ sở đề xuất giải pháp. ............................................................................  169 

3.3. Một số giải pháp cụ thể  ..............................................................................  172 

3.3.1.  Giải pháp 1: Cải tiến dòng sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là 

đồ gỗ nội thất phòng ngủ với chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người 

tiêu dùng tăng giá trị xuất khẩu  ....................................................................  172 

3.3.2.  Giải pháp 2: Xây dựng thương hiệu gỗ Nhà Việt......................  175 

3.3.3.  Giải pháp 3: Xây dựng hình  ảnh của Công ty trên các trang 

thương mại điện tử  ..........................................................................................  177 

3.3.4.  Giải pháp 4: Ổn định nguồn nguyên liệu bằng cách tập trung 

và hỗ trợ các hộ trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC  .......................................  178 

3.3.5.  Giải pháp 5: Thu hút, giữ chân người lao động có tay nghề.  .  180 

3.4. Một số kiến nghị .........................................................................................  180 

3.4.1.  Đối với công ty  .............................................................................  181 

3.4.2.  Đối với Nhà nước  ........................................................................  182 

KẾT LUẬN

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 20:40 29/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp