Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 07:07 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập Giải pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................. 4

4. Những đóng góp của luận văn .................................................................. 4

5. Kết cấu của luận văn ................................................................................. 5

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CÁC

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.............................................................. 6

1.1. Tổng quan một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý các dự án đầu tư

XDCB bằng nguồn ngân sách nhà nước ........................................................... 6

1.1.1. Khái niệm, nội dung, biện pháp quản lý các dự án đầu tư XDCB

bằng nguồn ngân sách nhà nước ................................................................... 6

1.1.2. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước dự án đầu tư........... 12

1.1.3. Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư bằng

nguồn ngân sách nhà nước.......................................................................... 19

1.1.4. Các phương pháp quản lý dự án đầu tư ............................................ 21

1.1.5. Các công cụ quản lý nhà nước để quản lý dự án đầu tư ................... 24

1.1.6. Phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư ............................................... 28

1.1.7. Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước các

dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách............................................................ 37

1.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nước các dự án đầu tư XDCB bằng nguồn

ngân sách của một số nước trên thế giới......................................................... 42

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.............................. 45

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 45

2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 45

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu ........................................... 45

2.2.2. Phương pháp xử lý và phân tích thông tin, số liệu ........................... 47

2.3. Hệ thống chỉ tiêu được sử dụng trong nghiên cứu................................... 48

Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU

XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH

NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG.................49

3.1. Giới thiệu tổng quan về huyện Phú Lương.............................................. 49

3.1.1. Vị trí địa lý, kinh tế ........................................................................... 49

3.1.2. Tiềm năng và khả năng khai thác nguồn lực của huyện................... 49

3.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước các dự án đầu tư XDCB bằng

nguồn NSNN trên địa bàn huyện Phú Lương ................................................. 55

3.2.1. Thực trạng đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước ......................... 55

3.2.2. Tình hình đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.......................................................... 57

3.2.3. Thực trạng sử dụng vốn đầu tư theo lĩnh vực đầu tư........................ 61

3.3. Hoạt động quản lý nhà nước các dự án đầu tư XDCB bằng nguồn ngân

sách trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2011-2013.............................. 69

3.3.1. Công tác quy hoạch........................................................................... 69

3.3.2. Công tác kế hoạch hóa nguồn vốn cho các dự án đầu tư.................. 70

3.3.3. Công tác chuẩn bị đầu tư................................................................... 71

3.3.4. Công tác thực hiện dự án .................................................................. 75

3.4. Đánh giá chung ........................................................................................ 82

3.4.1. Thành tựu .......................................................................................... 82

3.4.2. Các mặt hạn chế ................................................................................ 85

3.4.3. Những nguyên nhân của các hạn chế................................................ 87

Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ

NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH

THÁI NGUYÊN............................................................................ 89

4.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai

đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020................................................................... 89

4.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của huyện.............................. 89

4.1.2. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu ......................... 90

4.1.3. Mục tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội....................................... 93

4.2. Giải pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư XDCB bằng

nguồn ngân sách trên địa bàn huyện Phú Lương ............................................ 94

4.2.1. Cải tiến, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và tuân thủ việc

triển khai thực hiện theo quy hoạch............................................................ 94

4.2.2. Về kiểm soát phân bổ và quản lý kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng 95

4.2.3. Huy động các nguồn vốn đầu tư ....................................................... 96

4.2.4. Tăng cường công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư 98

4.2.5. Tăng cường hiệu quả quản lý, công tác lựa chọn nhà thầu............... 99

4.2.6. Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra,

giám sát trong đầu tư xây dựng................................................................. 100

4.2.7. Tăng cường chế độ trách nhiệm trong quản lý đầu tư và xây dựng 102

4.3. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và xác lập trách nhiệm rõ

ràng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng ........................... 103

4.3.1. Nâng cao hoạt động tư vấn xây dựng ............................................. 103

4.3.2. Nâng cao hoạt động quản lý dự án.................................................. 104

4.3.3. Xác lập vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư ................................... 104

4.3.4. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ............................................. 104

4.4. Một số Kiến nghị.................................................................................... 104

KẾT LUẬN.................................................................................................. 106

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 107

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 07:07 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp