Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Tác động chính sách cổ tức đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Hose

Tác động chính sách cổ tức đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Hose

Cập nhật: 20:10 Ngày 18/12/2015

Báo cáo thực tập kế toán là Tác động chính sách cổ tức đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Hose  được hoàn thành vào tháng 4/2015  

MỤC LỤC 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU  ....................................................... 1 
1.1.  Sự cần thiết của đề tài  ..........................................................................................  1 
1.2.  Mục đích nghiên cứu  ...........................................................................................  3 
1.2.1.  Mục tiêu tổng quát ................................................................................................  3 
1.2.2.  Mục tiêu cụ thể  ......................................................................................................  3 
1.3.   Câu hỏi nghiên cứu  ..............................................................................................  3 
1.4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ........................................................................  3 
1.4.1.  Đối tượng nghiên cứu  ...........................................................................................  3 
1.4.2.  Phạm vi nghiên cứu...............................................................................................  4 
1.5.  Phương pháp nghiên cứu  .....................................................................................  4 
1.5.1.  Về mặt định tính  ....................................................................................................  4 
1.5.2.  Về mặt định lượng  .................................................................................................  4 
1.6.  Ý nghĩa của đề tài  ................................................................................................  5 
1.7.  Bố cục của luận văn  .............................................................................................  5 
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 
ĐỀ TÀI  ..................................................................................................................................  7 
2.1.  Cổ tức .................................................................................................................  7 
2.1.1.  Khái niệm  ...............................................................................................................  7 
2.1.2.  Các hình thức trả cổ tức  ........................................................................................  8 
2.1.2.1.  Cổ tức chi trả bằng tiền mặt  ...............................................................................  8 
2.1.2.2.  Trả bằng cổ phiếu ...............................................................................................  9 
2.1.2.3.  Chi trả cổ tức bằng tài sản ...............................................................................  10 
2.1.2.4.  Mua lại cổ phần  .................................................................................................  10 vi 
2.1.2.5.  Bằng cổ phiếu quỹ ............................................................................................  11 
2.2.  Chính sách cổ tức .............................................................................................  11 
2.2.1.  Khái niệm  .............................................................................................................  11 
2.2.2.  Đo lường chính sách cổ tức ...............................................................................  12 
2.3.  Cơ sở lý thuyết về mối quan hệ chính sách cổ tức và hiệu quả kinh doanh của 
doanh nghiệp  .............................................................................................................  13 
2.3.1.  Lý thuyết sở hữu trong hiện tại .........................................................................  13 
2.3.2.  Lý thuyết tín hiệu ................................................................................................  14 
2.3.3.  Thuyết trật tự phân hạng ....................................................................................  15 
2.3.4.  Lý thuyết chi phí đại diện  ...................................................................................  16 
2.3.5.  Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp  .....................................................................  17 
2.3.6.  Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp  ..............  19 
2.3.6.1.  Tốc độ tăng trưởng (GROWTH) ....................................................................  19 
2.3.6.2.  Khả năng thanh khoản (LIQD) .......................................................................  20 
2.3.6.3.  Giá cổ phiếu/Giá ghi sổ sách (PB)  .............................................................  22 
2.3.6.4.  Đòn bẩy tài chính (DFL)  ..................................................................................  23 
2.3.7.  Những nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài  ..........................................  25 
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ....................................................... 30 
3.1.  Dữ liệu nghiên cứu  ............................................................................................  31 
3.1.1.  Kính thức mẫu khảo sát  ......................................................................................  31 
3.1.2.  Quy trình chọn mẫu ............................................................................................  32 
3.1.3.  Dữ liệu nghiên cứu  ..............................................................................................  33 
3.1.4.  Phương pháp nghiên cứu  ....................................................................................  33 
3.2.  Giả thiết nghiên cứu  ...........................................................................................  34 
3.2.1.  Giả thuyết H1: Tỷ lệ chi trả cổ tức có mối quan hệ cùng chiều với hiệu quả 
hoạt động kinh doanh  ........................................................................................................  35 vii 
3.2.2.  Giả thuyết H2: Tốc độc tăng trưởng có mối quan hệ cùng chiều với hiệu quả 
hoạt động kinh doanh  ........................................................................................................  35 
3.2.3.  Giả thuyết H3: Khả năng thanh khoản có mối quan hệ cùng chiều với hiệu 
quả hoạt động kinh doanh ................................................................................................  35 
3.2.4.  Giả thuyết H4: Giá cổ phiếu/Giá trị sổ sách có mối quan hệ cùng chiều với 
hiệu quả hoạt động kinh doanh  ........................................................................................  36 
3.2.5.  Giả thuyết H5: Đòn bẩy tài chính có mối quan hệ ngược chiều với hiệu quả 
hoạt động kinh doanh  ........................................................................................................  36 
3.3.  Mô hình nghiên cứu  ...........................................................................................  37 
3.3.1.  Đo lường biến phụ thuộc  ....................................................................................  38 
3.3.1.1.  Suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA)  .............................................................  38 
3.3.1.2.  Suất sinh lơị trên vốn chủ sở hữu (ROE)  .......................................................  38 
3.3.2.  Đo lường biến độc lập ........................................................................................  39 
3.3.3.  Do lường biến kiểm soát ....................................................................................  39 
3.3.3.1.  Tốc độ tăng trưởng (GROWTH) ....................................................................  39 
3.3.3.2.  Khả năng thanh khoản (LIQD) .......................................................................  40 
3.3.3.3.  Giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách (P/B) ...........................................................  41 
3.3.3.4.  Đòn bẩy tài chính (DFL)  ..................................................................................  41 
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN 
CỨU  ......................................................................................................................... 45 
4.1.  Phân tích dữ liệu  ...............................................................................................  45 
4.1.1.  Phân tích thống kê mô tả các biến  .....................................................................  45 
4.1.2.  Phân tích tương quan giữa các biến  ..................................................................  47 
4.2.  Kết quả kiểm định mô hình  ..............................................................................  50 
4.2.1.  Kết quả kiểm định đa cộng tuyến  ......................................................................  50 
4.2.2.  Kết quả kiểm định phương sai thay đổi  ............................................................  52 viii 
4.2.3.  Kiểm định sự tương quan giữa các sai số của mô hình (sự tự tương quan)  .  53 
4.3.  Kết quả của mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS)  ............  55 
4.3.1.  Kết quả mô hình hồi quy GLS- biến phụ thuộc là ROA  ................................  57 
4.3.1.1.  Tỷ lệ chi trả cổ tức  ............................................................................................  57 
4.3.1.2.  Tốc độ tăng trưởng ...........................................................................................  58 
4.3.1.3.  Khả năng thanh khoản  ......................................................................................  59 
4.3.1.4.  Giá cổ phiếu/Giá ghi sổ sách   ..........................................................................  59 
4.3.1.5.  Đòn bẩy tài chính  ..............................................................................................  59 
4.3.2.  Kết quả mô hình hồi quy GLS - biến phụ thuộc là ROE ...............................  60 
4.3.2.1.  Báo cáo thực tập Tỷ lệ chi trả cổ tức  ...............................  61 
4.3.2.2.  Tốc độ tăng trưởng ...........................................................................................  62 
4.3.2.3.  Khả năng thanh khoản  ......................................................................................  62 
4.3.2.4.  Giá cổ phiếu/Giá ghi sổ sách  ...........................................................................  62 
4.3.2.5.  Đòn bẩy tài chính  ..............................................................................................  63 
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  ............................................................. 64 
5.1.  Kết luận  .............................................................................................................  64 
5.1.1.  Mối quan hệ chính sách cổ tức và hiệu quả hoạt động kinh doanh ..............  64 
5.1.2.  Các nhân tố tác động hiệu quả hoạt động ........................................................  64 
5.2.  Kiến nghị  ...........................................................................................................  65 
5.2.1.  Chính sách chi trả cổ tức  ....................................................................................  65 
5.2.2.  Xác định lại cơ cấu vốn  ......................................................................................  68 
5.2.3.  Tăng trưởng doanh thu bán hàng ......................................................................  69 
5.3.  Hạn chế của đề tài .............................................................................................  70 
5.4.  Hướng nghiên cứu tiếp theo ..............................................................................  71 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 20:10 18/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp