Thư viện tài liệu mẫu
Home row LUẬN VĂN THẠC SĨ row Kinh tế row Rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án du lịch Nha Trang

Rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án du lịch Nha Trang

Cập nhật: 19:35 Ngày 13/08/2016

Tailieumau.vn giới thiệu tới các bạn bài Luận văn thạc sĩ là Rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án du lịch Nha Trang đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới, được đánh giá cao trong quá trình bảo vệ luận án

MỤC LỤC
Chương 1. MỞ ĐẦU 
1.1. Giới thiệu chung, xác định vấn đề cần nghiên cứu
1.2. Tính cấp thiết của đề tài 
1.3. Mục tiêu, nội dung và đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
1.3.1. Mục tiêu của đề tài
1.3.2. Nội dung nghiên cứu
1.3.2.1. Khối ngoại hào hứng 
1.3.2.2. Nhà đầu tư nội tăng tốc 
1.3.2.3. Hiệu ứng từ chính sách và thị trường khởi sắc trở lại 
1.4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 
1.5. Đóng góp của luận văn. 
Chương 2. TỔNG QUAN 
2.1. Một số khái niệm liên quan đến chủ đề nghiên cứu 
2.1.1. Khái niệm về dự án và dự án đầu tư công trình thuộc du lịch 
2.1.2. Đặc điểm chung dự án 
2.1.3. Khái niệm về rủi ro 
2.1.3.1. Theo quan điểm tiêu cực
2.1.3.2. Theo quan điểm trung hòa. [11] 
2.1.3.3. Theo trường phái truyền thống. [12] 
2.1.4. Định nghĩa về rủi ro. 
2.1.5. Phân loại rủi ro. 
2.1.6. Quản lý rủi ro. 
2.1.7. Phương pháp quản lý rủi ro. 
2.1.8. Đánh giá rủi ro. 
2.1.9. Phân tích rủi ro. 
2.1.10. Đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro. 
2.1.11. Rút kinh nghiệm. 
2.2. Khảo lược các nghiên cứu trước đây. 
2.2.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài. 
2.2.2. Các nghiên cứu trong nước. 
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1. Qui trình nghiên cứu 
3.2. Lý thuyết khảo sát bảng câu hỏi. 
3.2.1. Giới thiệu cách thức lập bảng câu hỏi 
3.2.2. Các bước tiến hành xây dựng bảng câu hỏi. 
3.3. Nhận dạng các yếu tố rủi ro trong bảng câu hỏi khảo sát. 
3.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng. 
3.4.1. Nhóm rủi ro liên quan đến chủ đầu tư 
3.4.2. Nhóm rủi ro liên quan đến nhà tư vấn, cung cấp
3.4.3. Nhóm rủi ro liên quan đến nhà thầu thi công 
3.4.4. Nhóm rủi ro liên quan đến môi trường – kinh tế – xã hội – tự nhiên 
3.5. Kích thước mẫu 
3.5.1. Bảng kê và biểu đồ
3.5.1.1. Bảng kê 
3.5.1.2. Biểu đồ 
3.5.2. Kiểm định thang đo 
3.4. Phân tích nhân tố. 
3.4.1. Khái niệm phương pháp phân tích nhân tố 
3.4.2. Một số tham số quan trọng trong phân tích nhân tố. 
3.4.3. Mục đích của phân tích nhân tố 
3.4.4. Phân tích ma trận tương quan 
3.4.5. Mô hình nhân tố 
3.4.6. Cách rút trích nhân tố 
3.4.7. Xoay các nhân tố 
3.4.8. Tiêu chí để xác định số lượng nhân tố rút được trích 
3.4.9. Tiêu chí để đánh giá ý nghĩa của factor loadings 
3.5. Phương pháp AHP (Analytical Hierarchy Process) 
3.5.1. Nguồn gốc phương pháp định lượng AHP
3.5.2. Ưu điểm của phương pháp AHP 
3.5.3. Các tiên đề của phương pháp AHP
3.5.4. Nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng mô hình theo phương pháp AHP 
3.5.5. Phân loại và thiết lập cấu trúc thứ bậc. 
3.5.5.1. Phân loại thứ bậc. 
3.5.5.2. Nguyên tắc hình thành cấu trúc thứ bậc 
3.5.5.3. Thiết lập độ ưu tiên 
3.5.5.4. Đo lường sự không nhất quán 
Chương 4. THU THẬP VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU 
4.1. Các giai đoạn của dự án 
4.2. Nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng 
4.3. Khảo sát thử nghiệm 
4.3.1. Thông tin chung khảo sát thử nghiệm 
4.3.1.1. Số năm kinh nghiệm 
4.3.1.2. Vị trí công việc hiện tại 
4.3.1.3. Quy mô dự án 
4.3.1.4. Nguồn vốn dự án 
4.3.1.5. Loại hình dự án đầu tư 
4.3.2. Kiểm tra Cronbach‟s Alpha Mức độ ảnh hưởng thử nghiệm 
4.3.3. Kiểm tra Cronbach‟s Alpha Mức độ khả năng xảy ra thử nghiệm 
4.4. Khảo sát đại trà. 
4.4.1. Thông tin chung khảo sát đại trà. 
4.4.1.1. Số năm kinh nghiệm 
4.4.1.2. Vị trí công việc hiện tại 
4.4.1.3. Quy mô dự án 
4.4.1.4. Nguồn vốn dự án  
4.4.1.5. Loại hình dự án đầu tư 
4.4.2. Phân tích số liệu khảo sát đại trà 
4.4.2.1. Kiểm tra Cronbach‟s Alpha Khả năng xảy ra 
4.4.2.2. Kiểm tra Cronbach‟s Alpha Mức độ ảnh hưởng 
4.5. Phân tích Nhân tố chính
4.5.1. Xếp hạng nhân tố. 
4.5.2. Lựa chọn nhân tố để phân tích. 
4.5.3. Kiểm định thang đo lý thuyết yếu tố ảnh hưởng được chọn. 
4.5.3.1. Kiểm định thang đo lần thứ nhất 
4.5.3.2. Kiểm định thang đo lần thứ hai. 
4.5.3.3. Kiểm định thang đo lần thứ ba
4.5.3.4. Kiểm định thang đo lần thứ tư. 
4.5.3.5. Kiểm định thang đo lần thứ năm. 
4.5.4. Kiểm tra hệ số Communalities các yếu tố 
4.5.4.1. Kiểm tra hệ số Communalities các yếu tố lần 1 
4.5.4.2. Kiểm tra hệ số Communalities các yếu tố lần 2 
4.5.5. Kiểm tra hệ số KMO và Bartlett's Test. 
4.5.6. Giá trị riêng (Eigenvalue) của các nhân tố
4.5.7. Đồ thị giá trị riêng (Eigenvalue) của các nhân tố. 
4.5.8. Kết quả phân tích nhân tố khi xoay 
4.6. Phân tích kết quả nghiên cứu. 
4.6.1. Các yếu tố rủi ro liên quan đến môi trường kinh tế -xã hội - tự nhiên
4.6.1.1. Phân tích yếu tố rủi ro liên quan đến môi trường kinh tế-xã hội-tự nhiên. 
4.6.1.2. Các giải pháp khắc phục: 
4.6.2. Các yếu tố rủi ro liên quan đến nhà thầu thi công 
4.6.2.1. Phân tích yếu tố rủi ro liên quan đến nhà thầu thi công . 
4.6.2.2. Các giải pháp khắc phục
4.6.3. Các yếu tố rủi ro liên quan chủ đầu tư. 
4.6.3.1. Phân tích yếu tố rủi ro liên quan chủ đầu tư. 
4.6.3.2. Các giải pháp khắc phục
4.6.4. Rủi ro do yếu tố liên quan đến hiện trạng dự án. 
4.6.4.1. Phân tích yếu tố liên quan đến hiện trạng dự án. 
4.6.4.2. Các giải pháp khắc phục
Chương 5: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ - ÁP DỤNG MÔ HÌNH VÀO DỰ ÁN 
5.1. Xây dựng mô hình cấu trúc thứ bậc 
5.2. Tiến hành so sánh cặp 
5.2.1. Giữa các nhóm yếu tố rủi ro 
5.2.2. Nhóm yếu tố rủi ro liên quan đến môi trường kinh tế - xã hội - tự nhiên 
5.2.3. Nhóm các yếu tố rủi ro liên quan đến nhà thầu thi công: 
5.2.4. Nhóm các yếu tố rủi ro liên quan đến chủ đầu tư
5.2.5. Nhóm các yếu tố rủi ro liên quan đến hiện trạng dự án
5.3. Tổng hợp 
5.4. Áp dụng mô hình vào dự án 
5.4.1. Giới thiệu về dự án thông tin dự án 
5.4.1.1. Mường Thanh Quê Hương Nha Trang 
5.4.1.2. Mường Thanh Nha Trang 
5.4.2. Thông tin doanh nghiệp 
5.4.3. Thu thập, xử lý số liệu và áp dụng mô hình đánh giá 
5.4.4. Tính vectơ trọng số và kiểm tra sự nhất quán 
5.4.5. Tính vectơ đánh giá tổng hợp 
5.4.6. Đánh giá tổng hợp dự án 
5.4.7. Đánh giá, xếp hạng các yếu tố rủi ro 
Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
6.1. Kết luận 
6.2. Kiến nghị 
6.3. Gợi ý các nghiên cứu sau cho dự án đầu tư công trình thuộc dự án du lịch. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

download

Giá tiền: 8.000 đ/lượt

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 19:35 13/08/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp