Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Phú Thọ

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Phú Thọ

Cập nhật: 14:59 Ngày 21/02/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Phú Thọ  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung ..............................................................2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................3

4. Ý nghĩa khoa học của luận văn ...............................................................................3

5. Kết cấu của đề tài ....................................................................................................4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO

TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .......5

1.1. Cơ sở lý luận về rủi ro và quản trị rủi ro tín dụng................................................5

1.1.1. Ngân hàng thƣơng mại và tín dụng của ngân hàng thƣơng mại .......................5

1.1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại.....................................................12

1.1.3. Quản trị rủi ro tín dụng....................................................................................18

1.1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng .........................................30

1.2. Cơ sở thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng .........................................................35

1.2.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số nƣớc trên thế giới ..............35

1.2.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các Ngân hàng ở Việt Nam...........40

1.2.3. Bài học đối với Ngân hàng TMCP Công thƣơng chi nhánh Phú Thọ ............43

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................44

2.1. Câu hỏi đặt ra cần nghiên cứu............................................................................44

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................44

2.2.1. Khung phân tích ..............................................................................................45

2.2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể ......................................................................46

2.2.3. Hệ thống chỉ tiêu phân tích .............................................................................48

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN

HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH PHÚ THỌ..............................51

3.1. Một số thông tin cơ bản về Ngân hàng TMCP Công thƣơng chi nhánh Phú Thọ....51

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển......................................................................51

3.1.2. Tình hình tổ chức và nguồn nhân lực của Vietinbank Phú Thọ .....................51

3.1.3. Tình hình cơ sở vật chất của ngân hàng Vietinbank Phú Thọ ........................57

3.1.4. Tình hình huy động vốn của của Vietinbank Phú Thọ ...................................58

3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của của Vietinbank Phú Thọ..........................60

3.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Vietinbank Phú Thọ............................................61

3.2.1. Tình hình chung về dƣ nợ tín dụng tại Vietinbank Phú Thọ ..........................61

3.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng của Vietinbank Phú Thọ .......................................63

3.3. Tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Phú Thọ ................................70

3.3.1. Nhận diện các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng .............................................70

3.3.2. Các biện pháp quản lý rủi ro của Vietinbank Phú Thọ ...................................77

3.4. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu

quả quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Phú Thọ .................................................85

Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN

DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG

CHI NHÁNH PHÚ THỌ........................................................................................89

4.1. Định hƣớng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Vietinbank Phú

Thọ giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn 2020 ...........................................................89

4.1.1. Định hƣớng hoạt động tín dụng ......................................................................89

4.1.2. Định hƣớng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng......................................90

4.2. Giải pháp tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại

Vietinbank Phú Thọ ..................................................................................................91

4.2.1. Giải pháp chính sách tín dụng và chiến lƣợc quản trị rủi ro tín dụng.............91

4.2.2. Báo cáo thực tập Tuân thủ thực hiện quy trình, quy chế cấp giới hạn tín dụng.....93

4.2.3. Nâng cao chất lƣợng thẩm định và kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay...........94

4.2.4. Xây dựng và áp dụng các công cụ cảnh báo, đo lƣờng rủi ro tín dụng

theo thông lệ quốc tế và Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam........................97

4.2.5. Giải pháp trực tiếp phòng ngừa rủi ro ...........................................................101

4.2.6. Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng......................................................................103

4.2.7. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ của Ngân hàng và tăng cƣờng trang

thiết bị hiện đại phục vụ tác nghiệp về quản lý rủi ro tín dụng ...............................105

4.3. Kiến nghị..........................................................................................................108

4.3.1. Đối với Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ .......................................................108

4.3.2. Đối với Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam......................................109

4.3.3. Đối với Ngân hàng nhà nƣớc ........................................................................109

KẾT LUẬN............................................................................................................111

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................113

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 14:59 21/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp