Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Bảo Hiểm row Quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Thái Nguyên

Quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 19:54 Ngày 19/03/2016

Báo cáo thực tập Bảo Hiểm là Quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài .....................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài..........................................................................2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.....................................................................3

4. Những đóng góp mới của luận văn ...................................................................3

5. Kết cấu của luận văn ..........................................................................................4

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU

BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ..........................5

1.1. Lý luận cơ bản về BHXH bắt buộc................................................................5

 1.1.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của BHXH .................................................5

1.1.2. Chức năng của BHXH bắt buộc................................................................10

1.1.3. Đối tƣợng BHXH bắt buộc........................................................................11

1.1.4. Hệ thống các chế độ trong BHXH bắt buộc.............................................11

1.1.5. Quỹ bảo hiểm xã hội..................................................................................12

1.2. Thu và Quản lý thu BHXH bắt buộc ...........................................................14

1.2.1. Thu BHXH .................................................................................................14

1.2.2. Quản lý thu BHXH ....................................................................................17

1.2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác thu BHXH nói chung và công

tác thu BHXH ở DNNQD nói riêng........................................................25

1.3.1. Cơ chế thu BHXH ở một số nƣớc trên thế giới........................................29

1.4. Hệ thống các doanh nghiệp ngoài quốc doanh............................................30

1.4.1. Đặc điểm của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh ...............................30

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................33

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .......................................................................................33

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ..............................................................................33

2.2.1. Phƣơng pháp điều tra thu thập thông tin, số liệu......................................33

2.2.2. Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích số liệu..............................................34

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu........................................................................35

2.3.1. Chỉ tiêu số thu BHXH................................................................................35

2.3.2. Chỉ tiêu số lƣợng lao động.........................................................................35

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC

DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI

TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN .....................................................................................38

3.1. Giới thiệu chung về bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ...................................38

3.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Đại Từ ..................................................38

3.1.2. Vài nét về cơ quan BHXH huyện Đại Từ ................................................39

3.2. Thực trạng quản lý thu BHXH đối với doanh nghiệp ngoài quốc

doanh trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên................................44

3.2.1. Tổ chức thu.................................................................................................44

3.2.2. Lập kế hoạch thu ........................................................................................46

3.2.3. Quy trình thu...............................................................................................50

3.2.4. Quản lý tiền thu ..........................................................................................53

3.3. Kết quả thu BHXH của khu vực ngoài quốc doanh tại BHXH huyện

Đại Từ giai đoạn năm 2010 - 2013 và số ngƣời tham gia........................54

3.3.1. Số đơn vị và số lao động tham gia BHXH ...............................................54

3.3.2. Số tiền thu...................................................................................................57

3.3.3. Tình hình nợ đọng......................................................................................59

3.4. Đánh giá chung về công tác thu BHXH bắt buộc của khối DNNQD

tại BHXH huyện Đại Từ trong giai đoạn 2010-2013..............................64

3.4.1. Ƣu điểm ......................................................................................................64

3.4.2. Tồn tại .........................................................................................................65

3.4.3. Nguyên nhân của tồn tại ............................................................................68

Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU

BHXH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN.....................................................73

4.1. Mục tiêu, phƣơng hƣớng tăng cƣờng công tác quản lý thu BHXH đối

với các DNNQD trên địa bàn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên ................73

4.2. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện tốt công tác thu BHXH

của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại BHXH huyện Đại Từ.........74

4.2.1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH ..............................................74

4.2.2. Quản lý tốt đối tƣợng tham gia BHXH của khối DNNQD.....................77

4.2.3. Báo cáo thực tập Hoàn thiện và hiện đại hóa công nghệ thông tin trong công tác

quản lý thu BHXH....................................................................................78

4.2.4. Tăng cƣờng số lƣợng và nâng cao chất lƣợng cán bộ thu .......................79

4.2.5. Tăng cƣờng công tác thanh kiểm tra việc thực hiện chế độ BHXH,

đốc nợ tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; xử lý nghiêm đối

tƣợng vi phạm...........................................................................................80

4.3. Một số kiến nghị............................................................................................81

4.3.1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nƣớc ...........................................................81

4.3.2. Đối với BHXH Việt Nam..........................................................................81

4.3.3. Với các sở có liên quan..............................................................................82

KẾT LUẬN...............................................................................................................85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................87

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 6 lần - Cập nhật: 19:54 19/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp