Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Bảo Hiểm row Quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh huyện Hoành Bồ

Quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh huyện Hoành Bồ

Cập nhật: 22:10 Ngày 22/01/2016

Báo cáo thực tập Bảo Hiểm là  Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh được hoàn thành vào tháng 5/2015  

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn ................................................................ 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn ........................................... 2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài........................................................................3
5. Kết cấu của luận văn ....................................................................................... 3
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ THU BẢO
HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH........ 5
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý bảo hiểm xã hội............................................ 5
1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài.............................................. 5
1.1.2. Vai trò của quản lý thu BHXH ...................................................... 11
1.1.3. Nguyên tắc của quản lý
thu bảo hiểm xã hội ................................. 14
1.1.4. Mục đích của quản lý
thu bảo hiểm xã hội .................................... 15
1.1.5. Nội dung quản lý thu bảo hiểm xã hội ........................................... 16
1.1.6. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý thu Bảo hiểm xã hội ............. 30
1.2. Cơ sở thực tiễn của quản lý thu bảo hiểm xã hội..................................... 35
1.2.1. Kinh nghiệm quản lý thu BHXH của một số nƣớc trên Thế giới........ 35
1.2.2. Kinh nghiệm quản lý thu BHXH của một số địa phƣơng
trong nƣớc................................................................................................. 38
Chương 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 45
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 45
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 45
2.2.1. Phƣơng pháp chọn điểm và chọn mẫu nghiên cứu........................ 45
2.2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin..................................................... 47
2.2.3. Báo cáo thực tập Phƣơng pháp xử lý thông tin .............................. 48
2.2.4. Các phƣơng pháp phân tích số liệu................................................ 48
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 49
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN HOÀNH BỒ.......................................................................... 51
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu................................................................... 51
3.1.1. Khái quát về đặc điểm tự nhiên , kinh tế - xã hội huyện
Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh .................................................................... 51
3.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng trên địa
bàn huyện Hoành Bồ................................................................................ 58
3.2. Thực trạng quản lý thu BHXH đối với doanh nghiệp ngoài quốc
doanh trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.................................. 60
3.2.1. Quản lý đối tƣợng tham gia BHXH................................................ 60
3.2.2. Quản lý nguồn thu bảo hiểm xãhội............................................... 66
3.2.3. Lập báo cáo thu bảo hiểm xã hội ................................................... 76
3.2.4. Phân tích những nhân tố ảnh hƣởng đến công tác thu BHXH
khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên điạ bàn huyện Hoành
Bồ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2014............................................ 78
3.3. Đánh giá về quản lý
thu BHXH đối với doanh nghiệp ngoài
quốc doanh trên điạ bàn huyện Hoành Bồ , tỉnh Quảng Ninh...................... 82
3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc và nguyên nhân....................................... 82
3.3.2. Nhƣ̃ng haṇ chế và nguyên nhân..................................................... 88
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU
BHXH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀNH BỒ ..................................................... 96
4.1. Mục tiêu quản lý thu Bảo hiểm xã hội..................................................... 96
4.2. Một số giải pháp hoàn thiêṇ quản lý thu Bảo hiểm xã hội đối với
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên điạ bàn huyện Hoành Bồ , tỉnh
Quảng Ninh...................................................................................................... 99
4.2.1. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH.................... 99
4.2.2. Nhóm các giải pháp cho cơ quan quản lý BHXH.......................... 107
4.2.3. Nhóm giải pháp cho ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động ..... 113
4.3. Kiến nghị ................................................................................................. 114
4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ................................................................ 114
4.3.2. Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam ..................................... 117
KẾT LUẬN................................................................................................... 119
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 121

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 18 lần - Cập nhật: 22:10 22/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp