Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Cập nhật: 14:45 Ngày 21/02/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sao Đỏ  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Đóng góp của đề tài luận văn........................................................................ 3

5. Kết cấu của đề tài .......................................................................................... 3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN

RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI......... 4

1.1. Cơ sở lý luận về tín dụng tại các ngân hàng thương mại........................... 4

1.1.1. Khái niệm tín dụng .............................................................................. 4

1.1.2. Các hình thức tín dụng......................................................................... 4

1.1.3. Các nguyên tắc của tín dụng................................................................ 7

1.2. Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại................. 8

1.2.1. Khái niệm............................................................................................. 8

1.2.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng ............................................................... 8

1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .................................................. 8

1.2.4. Phân loại rủi ro tín dụng .................................................................... 15

1.2.5. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng............................................... 15

1.2.6. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng ................................................ 16

1.2.7. Ảnh hƣởng của rủi ro tín dụng .......................................................... 16

1.3. Quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại........................... 18

1.3.1. Khái niệm........................................................................................... 18

1.3.2. Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng ................................................. 18

1.3.3. Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng.............................................. 20

1.3.4. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng ....................................................... 21

1.4. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế

giới và bài học đối với Việt Nam.................................................................... 39

1.4.1.Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên

thế giới...................................................................................................... 39

1.4.2. Bài học đối với Việt Nam .............................................................. 43

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 44

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 44

2.2. Mô hình nghiên cứu ................................................................................. 44

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 45

2.3.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin......................................................... 45

2.3.2. Phƣơng pháp phân tích ..................................................................... 46

2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu............................................................................ 46

Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI

AGRIBANK CHI NHÁNH SAO ĐỎ.......................................................... 48

3.1. Tổng quan về Agribank chi nhánh Sao Đỏ.............................................. 48

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển..................................................... 48

3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ......................................................................... 51

3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Sao

Đỏ từ năm 2010-2014.................................................................................. 54

3.1.4. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Agribank Sao Đỏ ........................ 57

3.2. Báo cáo thực tập Thực trạng rủi ro tín dụng của Agribank chi nhánh Sao Đỏ.. 61

3.3. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Sao Đỏ ........ 64

3.3.1. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng .................................................... 64

3.3.2. Tình hình thực hiện các nội dung công tác quản lý rủi ro tín

dụng tại Agribank chi nhánh Sao Đỏ........................................................... 65

3.4. Đánh giá chung về quản lý rủi ro tại Agribank chi nhánh Sao Đỏ.......... 75

3.4.1. Kết quả đạt đƣợc trong công tác quản lý rủi ro tín dụng tại

Agribank chi nhánh Sao Đỏ......................................................................... 76

3.4.2. Những hạn chế................................................................................... 78

3.4.3. Nguyên nhân những yếu điểm trong công tác quản lý rủi ro tín

dụng tại Agribank chi nhánh Sao Đỏ........................................................... 80

Chương 4. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN

LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH SAO ĐỎ....... 84

4.1. Định hƣớng và mục tiêu của Agribank chi nhánh Sao Đỏ về công

tác tín dụng đến năm 2020 .............................................................................. 84

4.1.1. Định hƣớng phát triển kinh doanh Agribank Sao Đỏ........................ 84

4.1.2. Định hƣớng phát triển công tác tín dụng tại Agribank Sao Đỏ......... 85

4.2. Định hƣớng của Agribank chi nhánh Sao Đỏ về hoàn thiện quản lý

rủi ro tín dụng đến năm 2020 .......................................................................... 86

4.3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank

chi nhánh Sao Đỏ ............................................................................................ 87

KẾT LUẬN.................................................................................................. 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 111

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 6 lần - Cập nhật: 14:45 21/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp