Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Tuyên Quang

Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật: 22:29 Ngày 25/02/2016

Báo cáo thực tập Du Lịch là Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 3

5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 3

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH

1.1. Cơ sở lý luận về du lịch.............................................................................. 4

1.1.1. Khái niệm du lịch................................................................................. 4

1.1.2. Vai trò của du lịch................................................................................ 6

1.2. Quản lý nhà nƣớc về du lịch của chính quyền cấp tỉnh và yêu cầu

đặt ra trong điều kiện hiện nay.......................................................................... 7

1.2.1. Quan niệm quản lý nhà nƣớc về du lịch.............................................. 7

1.2.2. Vai trò của quản lý nhà nƣớc về du lịch trong nền kinh tế

thị trƣờng..................................................................................................... 10

1.2.3. Nội dung quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động du lịch của

chính quyền cấp tỉnh.................................................................................... 11

1.2.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý nhà nƣớc về du lịch.................... 14

1.2.5. Yêu cầu đối với quản lý nhà nƣớc về hoạt động du lịch ở nƣớc ta

hiện nay......................................................................................................... 16

1.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc về du lịch ở tỉnh Hà Giang, tỉnh

Phú Thọ và bài học rút ra cho tỉnh Tuyên Quang ........................................... 18

1.3.1. Kinh nghiệm của tỉnh Hà Giang ........................................................ 18

1.3.2. Kinh nghiệm của tỉnh Phú Thọ.......................................................... 20

1.3.3. Kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Tuyên Quang........................................ 22

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 25

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 25

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 25

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu ............................................................ 25

2.2.2. Phƣơng pháp xử lý số liệu ................................................................. 25

2.2.3. Phƣơng pháp phân tích số liệu........................................................... 26

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 26

Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG.................................................. 27

3.1. Thực trạng hoạt động du lịch ở tỉnh Tuyên Quang.................................. 27

3.1.1. Điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang tác

động đến quá trình phát triển du lịch........................................................... 27

3.1.2. Thực trạng hoạt động du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2009 - 2013....... 40

3.2. Báo cáo thực tập Thực trạng quản lý nhà nƣớc về du lịch ở tỉnh Tuyên Quang giai

đoạn 2009-2013............................................................................................... 44

3.2.1. Xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn......... 44

3.2.2. Tạo môi trƣờng thuận lợi, hỗ trợ phát triển du lịch địa phƣơng........ 46

3.2.3. Liên kết, hợp tác và quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch................. 46

3.2.4. Đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực du lịch ...................................... 49

3.2.5. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về du lịch.................................... 52

3.2.6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc

về du lịch ..................................................................................................... 53

3.2.7. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong

lĩnh vực du lịch ............................................................................................ 54

3.3. Đánh giá chung công tác quản lý nhà nƣớc về du lịch ở tỉnh

Tuyên Quang .................................................................................................. 55

3.3.1. Những mặt tích cực trong công tác quản lý nhà nƣớc về du lịch...... 55

3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công

tác quản lý nhà nƣớc về du lịch ................................................................... 57

Chương 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO

HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở TỈNH

TUYÊN QUANG........................................................................................... 62

4.1. Phƣơng hƣớng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc về du lịch ở

tỉnh Tuyên Quang............................................................................................ 62

4.1.1. Quan điểm phát triển du lịch của tỉnh Tuyên Quang ........................ 62

4.1.2. Mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Tuyên Quang............................ 62

4.1.3. Phƣơng hƣớng hoàn thiện quản lý nhà nƣớc về du lịch trên địa

bàn tỉnh Tuyên Quang đến 2015 tầm nhìn đến năm 2020........................... 64

4.2. Các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc về du

lịch ở tỉnh Tuyên Quang.................................................................................. 65

4.2.1. Hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển du lịch ............................. 65

4.2.2. Đẩy mạnh đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng du lịch ............................. 77

4.2.3. Tạo môi trƣờng thuận lợi để phát triển du lịch trên địa bàn.............. 78

4.2.4. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ

quản lý nhà nƣớc về du lịch......................................................................... 79

4.2.5. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân

lực cho ngành du lịch ở tỉnh ........................................................................ 81

4.2.6. Tăng cƣờng công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết hợp

tác trong phát triển du lịch........................................................................... 83

4.2.7. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính

sách về du lịch............................................................................................. 85

4.2.8. Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động du lịch...... 87

4.2.9. Tăng cƣờng sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác

quản lý nhà nƣớc về du lịch......................................................................... 89

KẾT LUẬN.................................................................................................... 91

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... 94

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 22:29 25/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp