Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Quản lý hoạt động dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin ở trường THPT

Quản lý hoạt động dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin ở trường THPT

Cập nhật: 20:13 Ngày 13/04/2016

Báo cáo thực tập Quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .........................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu ......................................................................................3

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ................................................................4

4. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................4

5. Giả thuyết khoa học ........................................................................................4

6. Nhiệm vụ nghiện cứu .....................................................................................5

7. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................5

8. Điểm mới của đề tài ........................................................................................6

9. Cấu trúc luận văn ............................................................................................6

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ HOẠT

ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CNTT ........7

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu .................................................................7

1.1.1. Trên thế giới .............................................................................................7

1.1.2. Tại Việt Nam ............................................................................................9

1.2. Một số khái niệm cơ bản ...........................................................................13

1.2.1. Quản lý ....................................................................................................13

1.2.2. Quản lý giáo dục .....................................................................................15

1.2.3. Quản lý nhà trƣờng .................................................................................17

1.2.4. Quản lý hoạt động dạy học .....................................................................19

1.2.5. Quá trình dạy học và phƣơng pháp dạy học ...........................................19

1.2.6. Phƣơng tiện kỹ thuật dạy học ..................................................................21

1.2.7. Quản lý dạy học theo hƣớng ứng dụng công nghệ thông tin .................23

1.3. Vai trò của hoạt động dạy học theo hƣớng ứng dụng CNTT ....................25

1.3.1. Thay đổi mô hình giáo dục .....................................................................25

1.3.2. Thay đổi chất lƣợng giáo dục .................................................................25

1.3.3. Thay đổi hình thức đào tạo .....................................................................26

1.3.4. Thay đổi phƣơng thức quản lý ................................................................27

1.4. Hiệu trƣởng với việc quản lý hoạt động dạy học theo hƣớng ứng

dụng CNTT ..........................................................................................29

1.4.1. Vai trò, nhiệm vụ của Hiệu trƣởng trong trƣờng THPT ........................29

1.4.2. Chức năng quản lý và nội dung quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trƣởng ....31

1.5. Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động dạy học theo hƣớng

ứng dụng CNTT ...................................................................................36

1.5.1. Chính sách và chủ trƣơng về dạy học theo hƣớng ứng dụng CNTT .............. 36

1.5.2. Trình độ, năng lực, phẩm chất của Hiệu trƣởng. ....................................36

1.5.3. Nhận thức, trình độ kỹ năng CNTT của giáo viên .................................37

1.5.4. Phẩm chất - năng lực của học sinh .........................................................38

1.5.5. Điều kiện thực tiễn của nhà trƣờng - gia đình - xã hội ...........................39

Kết luận chƣơng 1 .............................................................................................41

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở

TRƯỜNG THPt HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC

THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CNTT ...............................................42

2.1. Khái quát về tình hình địa phƣơng và nhà trƣờng .....................................42

2.1.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội huyện Yên Lạc ..............................42

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

2.1.2. Khái quát giáo dục THPT huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc ..................44

2.2. Thực trạng hoạt động dạy học ở trƣờng THPT huyện Yên Lạc - tỉnh

Vĩnh Phúc theo hƣớng ứng dụng CNTT ..............................................45

2.2.1. Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động dạy học theo

hƣớng ứng dụng CNTT ........................................................................45

2.2.2. Thực trạng trình độ về CNTT của cán bộ quản lý và giáo viên .............49

2.2.3. Thực trạng dạy học theo hƣớng ứng dụng CNTT của giáo viên. ...........50

2.2.4. Thực trạng cơ sở vật chất cho ứng dụng CNTT của các trƣờng ...........53

2.3. Thực trạng quản lý của Hiệu trƣởng trong hoạt động dạy học ở

trƣờng THPT huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc theo hƣớng ứng

dụng CNTT ..........................................................................................54

2.4. Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng THPT

huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc theo hƣớng ứng dụng CNTT. ................62

2.5. Đánh giá chung việc quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng THPT huyện

Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc theo hƣớng ứng dụng CNTT. .........................63

2.5.1. Những ƣu điểm .......................................................................................63

2.5.2. Những hạn chế ........................................................................................64

2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế .......................................................................65

Kết luận chƣơng 2 .............................................................................................66

Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY

HỌC Ở TRƯỜNG THPT HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH

PHÚC THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CNTT ..................................67

3.1. Định hƣớng phát triển giáo dục của huyện Yên Lạc trong thời gian tới ......... 67

3.2. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp .............................................................68

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý ...........................................................68

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ ..........................................................68

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .........................................................69

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả .........................................................69

3.3. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng THPT huyện Yên Lạc -

tỉnh Vĩnh Phúc theo hƣớng ứng dụng CNTT của Hiệu trƣởng .................... 70

3.3.1. Nâng cao nhận thức cho giáo viên về việc dạy học theo hƣớng ứng

dụng CNTT ...........................................................................................70

3.3.2. Tăng cƣờng bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên ................................73

3.3.3. Xây dựng các văn bản quy định đồng bộ, rõ ràng, cụ thể trong hoạt

động dạy học theo hƣớng ứng dụng CNTT .........................................79

3.3.4. Đầu tƣ cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật đồng bộ và đủ điều kiện cho

dạy học trên lớp theo hƣớng ứng dụng CNTT .....................................81

3.3.5. Phát triển ngân hàng dữ liệu, tăng cƣờng chỉ đạo, tổ chức thực hiện

phƣơng pháp dạy học theo hƣớng ứng dụng CNTT ............................85

3.3.6. Tăng cƣờng kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học theo hƣớng ứng

dụng CNTT ...........................................................................................88

3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất ...................................................92

3.5. Khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

đề xuất ..................................................................................................93

Kết luận chƣơng 3 .............................................................................................98

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................99

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................102

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:13 13/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp