Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện ở trường trung cấp nghề số 11 Bộ Quốc phòng

Quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện ở trường trung cấp nghề số 11 Bộ Quốc phòng

Cập nhật: 20:11 Ngày 13/04/2016

Báo cáo thực tập là  Quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện ở trường trung cấp nghề số 11 Bộ Quốc phòng đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.......................................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài .......................................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................................2

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu...........................................................................3

4. Giả thuyết khoa học ...................................................................................................3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.................................................................................................3

7. Phƣơng pháp nghiên cứu ...........................................................................................3

8. Cấu trúc của luận văn.................................................................................................4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO TIẾP

CẬN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUÂN ĐỘI ......................5

1.1. Tổng quan về quản lí đào tạo nghề theo tiếp cận năng lực.....................................5

1.1.1. Trên thế giới.........................................................................................................5

1.1.2. Việt Nam..............................................................................................................8

1.2. Các khái niệm công cụ............................................................................................9

1.2.1. Nghề.....................................................................................................................9

1.2.2. Đào tạo nghề ......................................................................................................10

1.2.3. Đào tạo theo tiếp cận năng lực...........................................................................11

1.2.4. Trƣờng trung cấp nghề quân đội........................................................................12

1.2.5. Quản lí đào tạo nghề ..........................................................................................13

1.3. Quản lý đào tạo theo tiếp cận năng lực ở trƣờng trung cấp nghề quân đội..........15

1.3.1. Đặc điểm đào tạo nghề ở trƣờng trung cấp nghề quân đội................................15

1.3.2. Nội dung quản lý đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện ở trƣờng

Trung cấp nghề quân đội .............................................................................................17

1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý đào tạo theo tiếp cận năng lực ở trƣờng

trung cấp nghề quân đội...............................................................................................21

1.4.1. Chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, nhà nƣớc về nguồn lực con ngƣời

phục vụ CNH-HĐH đất nƣớc ......................................................................................21

1.4.2. Phƣơng hƣớng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề trong việc

xây dựng phát triển kinh tế xã hội ...............................................................................23

1.4.3. Các yếu tố của cơ sở đào tạo nghề quân đội......................................................23

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ............................................................................................25

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN

NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 11/BQP...............................26

2.1. Tổng quan về Trƣờng Trung cấp nghề số 11/BQP...............................................26

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .....................................................................26

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của trƣờng........................................................................27

2.1.3. Cơ cấu bộ máy lãnh đạo ....................................................................................28

2.1.4. Ngành nghề, quy mô, cơ cấu đào tạo.................................................................29

2.1.5. Các điều kiện phục vụ hoạt động đào tạo..........................................................29

2.2. Thực trạng quản lý đào tạo theo tiếp cận năng lực ở Trƣờng Trung cấp

nghề số 11/BQP ...........................................................................................................30

2.2.1. Quản lý mục tiêu, nội dung chƣơng trình và kế hoạch đào tạo .........................30

2.2.2. Quản lý công tác tuyển sinh...............................................................................41

2.2.3. Quản lý hoạt động dạy của giáo viên.................................................................43

2.2.4. Quản lý hoạt động học của học viên..................................................................46

2.2.5. Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo .......................51

2.2.6. Quản lý công tác kiểm tra đánh giá chất lƣợng đào tạo nghề............................55

2.2.7. Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, thuận lợi, khó khăn trong quản lý hoạt

động đào tạo theo tiếp cận năng lực ở Trƣờng Trung cấp nghề số 11/BQP ...............57

Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO

TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 11/BQP...........61

3.1. Định hƣớng phát triển đào tạo theo tiếp cận năng lực các nguyên tắc đề

xuất biện pháp..............................................................................................................61

3.1.1. Định hƣớng phát triển đào tạo theo tiếp cấp năng lực ở Việt Nam...................61

3.1.2. Định hƣớng phát triển của Trƣờng Trung cấp nghề số 11/BQP........................62

3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp...............................................................................63

3.2.1. Đảm bảo tính mục đích......................................................................................63

3.2.2. Đảm bảo tính thực tiễn.......................................................................................63

3.2.3. Đảm bảo tính kế thừa.........................................................................................63

3.2.4. Đảm bảo tính khả thi..........................................................................................63

3.3. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận năng lực ở

Trƣờng Trung cấp nghề số 11/BQP.............................................................................64

3.3.1. Đổi mới quy trình công tác tuyển sinh ..............................................................64

3.3.2. Đổi mới nội dung chƣơng trình đào tạo gắn với yêu cầu thực tế sản xuất,

phù hợp với xu thế phát triển kinh tế- xã hội hiện nay................................................65

3.3.3. Nâng cao chất lƣợng giảng dạy và nghiên cứu của giáo viên ...........................70

3.3.4. Thực hiện “dân chủ hóa, xã hội hóa” trong quá trình kiểm tra đánh giá

chất lƣợng đào tạo........................................................................................................72

3.3.5. Tăng cƣờng hợp tác đào tạo với các cơ sở sản xuất để tổ chức cho giáo

viên và học viên tham gia sản xuất tiếp cận với thực tiễn ..........................................73

3.3.6. Tăng cƣờng công tác quản lý về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đào tạo.......75

3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận năng lực

thực hiện ở trƣờng Trung cấp nghề số 11 đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động

hiện nay........................................................................................................................76

3.5. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý đào

tạo ở trƣờng Trung cấp nghề số 11/BQP .....................................................................77

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ............................................................................84

1. Kết luận....................................................................................................................84

2. Khuyến nghị.............................................................................................................86

2.1. Đối với Bộ giáo dục đào tạo, Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội, Tổng

cục Dạy nghề ...............................................................................................................86

2.2. Đối với Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.............................87

2.3. Đối với Trƣờng Trung cấp nghề số 11-BQP ........................................................87

2.4. Đối với các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động......................................87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................89

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 20:11 13/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp