Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập mầm non row Quản lý hoạt động chăm sóc - giáo dục của hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Quản lý hoạt động chăm sóc - giáo dục của hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Cập nhật: 20:06 Ngày 13/04/2016

Báo cáo thực tập Mầm Non là Quản lý hoạt động chăm sóc - giáo dục của hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1

1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................................2

3. Khách thể, đối tƣợng và ngƣời đƣợc nghiên cứu ............................................2

4. Giả thuyết khoa học.........................................................................................2

5. Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................2

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ..........................................................................3

7. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................3

8. Cấu trúc luận văn.............................................................................................4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM

SÓC - GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG MẦM NON .......... 5

1.1. Vài nét lịch sử về vấn đề nghiên cứu............................................................5

1.2. Một số luận cơ bản về quản lý......................................................................6

1.2.1. Khái niệm về quản lý ................................................................................6

1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục ......................................................................7

1.2.3. Khái niệm về quản lý trƣờng học..............................................................7

1.2.4. Khái niệm quản lý trƣờng mầm non .........................................................7

1.2.5. Khái niệm chăm sóc - giáo dục................................................................8

1.3. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trƣởng, giáo viên trong

trƣờng mầm non.................................................................................................13

1.3.1. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trƣởng trong trƣờng

mầm non............................................................................................................13

1.3.2. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên trong trƣờng mầm non......14

1.3.3. Các yêu cầu đối với giáo viên mầm non.................................................15

1.4. Quản lý quá trình chăm sóc giáo - dục trẻ của ngƣời hiệu trƣởng.............17

1.4.1. Hiệu trƣởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn, kế

hoạch nhóm, lớp trong trƣờng mầm non ..........................................................18

1.4.2. Hiệu trƣởng tổ chức thực hiện chƣơng trình chăm sóc - giáo dục trẻ..........19

1.4.3. Hiệu trƣởng chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hoạt động chăm sóc - giáo

dục trẻ của giáo viên..........................................................................................25

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ..................................................................................27

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC -

GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC............................................. 28

2.1. Khái quát chung về thực trạng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên

mầm non Thành phố Vĩnh Yên .........................................................................28

2.1.1. Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội tại Thành phố Vĩnh Yên ...............28

2.1.2. Thực trạng giáo dục mầm non thành phố Vĩnh Yên ..............................30

2.1.3. Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên thành

phố Vĩnh Yên....................................................................................................32

2.2.2. Thực trạng chăm sóc giáo dục trẻ ở các trƣờng mầm non Vĩnh

Yên Vĩnh Phúc .................................................................................................35

2.3. Đánh giá khảo sát thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động chăm

sóc giáo dục trẻ của giáo viên mầm non............................................................36

2.3.1. Thực trạng chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ và kế

hoạch của giáo viên ...........................................................................................36

2.3.2. Thực trạng chỉ đạo thực hiện chƣơng trình chăm sóc giáo dục trẻ ........37

2.4. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ nhận thức của công tác quản lý

hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên mầm non TP Vĩnh Yên ..........47

2.4.1. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ nhận thức của công tác quản

lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của hiệu trƣởng ........................................47

2.4.2. Kết quả khảo sát mức độ thực hiện của một số biện pháp quản lý

hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của hiệu trƣởng các trƣờng mầm non ..........47

2.4.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục

của hiệu trƣởng..................................................................................................49

2.4.4. Nguyên nhân dẫn đến sự thành công và tồn tại của các biện

pháp trên............................................................................................................51

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ..................................................................................55

Chương 3: KẾT QUẢ

3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp...........................................................56

3.1.1. Phải bám sát mục tiêu quản lý trƣờng MN.............................................56

3.1.2. Thƣờng xuyên phải bám sát mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non ........56

3.1.3. Đảm bảo tính kế hoạch............................................................................57

3.1.4. Đảm bảo tính cụ thể và thực tiễn. ...........................................................57

3.1.5. Phải phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của đối tƣợng

quản lý...............................................................................................................57

3.2. Báo cáo thực tập Những yêu cầu xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc

- giáo dục của Hiệu Trƣởng...............................................................................57

3.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hoạt động chăm

sóc giáo dục trẻ của giáo viên mầm non Thành phố Vĩnh Yên ........................58

3.3.1. Biện pháp 1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên

về hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ................................................................58

3.3.2. Biện pháp 2. Tăng cƣờng công tác bồi dƣỡng cho giáo viên về

chăm sóc giáo dục trẻ ........................................................................................61

3.3.3. Biện pháp 3. Tăng cƣờng quản lý xây dựng và thực hiện kế hoạch

chăm sóc giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên....................................................65

3.3.4. Biện pháp 4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên ..............69

3.3.5. Biện pháp 5. Tạo môi trƣờng thuận lợi và tạo động lực thúc đẩy

giáo viên phát huy năng lực chăm sóc giáo dục trẻ của mình ..........................72

3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lý

hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của hiệu trƣởng Thành phố Vĩnh Yên ..........75

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.................................................................... 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................... 79

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 20:06 13/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp