Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập khác row Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Cập nhật: 08:57 Ngày 21/02/2016

Báo cáo thực tập khác Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở tỉnh Phú Thọ  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI

DƯỠNG KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHO CÁN BỘ

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ....................................................................................... 6

1.1. Khái quát lịch sử vấn đề nghiên cứu đề tài .................................................. 6

1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến vấn đề nghiên cứu .................... 8

1.2.1. Cán bộ công đoàn cơ sở............................................................................. 8

1.2.2. Quản lý giáo dục........................................................................................ 8

1.2.3. Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng .................................................... 12

1.2.4. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng.................................................. 14

1.2.5. Hoạt động tuyên truyền, vận động .......................................................... 14

1.2.6. Kỹ năng tuyên truyền, vận động.............................................................. 17

1.2.7. Quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ năng tuyên truyền vận động .............. 18

1.3. Một số vấn đề lý luận về hoạt động bồi dƣỡng cán bộ công đoàn............. 19

1.3.1. Hệ thống đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ của Tổng LĐLĐ Việt Nam ........... 19

1.3.2. Đặc điểm và yêu cầu của hoạt động bồi dƣỡng cán bộ CĐCS ............... 21

1.3.3. Một số quan điểm chỉ đạo trong đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ ................... 23

1.3.4. Mục tiêu, nội dung, phƣơng thức bồi dƣỡng cán bộ CĐCS.................... 23

1.4. Mục tiêu, vai trò và nội dung cơ bản của quản lý hoạt động bồi dƣỡng

kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ CĐCS............................................ 26

1.4.1. Mục tiêu của quản lý hoạt động bồi dƣỡng cán bộ CĐCS...................... 26

1.4.2. Vai trò của bồi dƣỡng kỹ năng tuyên truyền vận động cho cán bộ CĐCS ... 27

1.4.3. Nội dung quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ năng TTVĐ cho cán bộ CĐCS.. 28

1.5. Các yếu tố tác động đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ năng tuyên

truyền vận động ................................................................................................. 30

1.5.1. Các yếu tố khách quan............................................................................. 30

1.5.2. Các yếu tố chủ quan................................................................................. 31

1.5.3. Yêu cầu đối với chủ thể quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ năng TTVĐ.. 31

Kết luận chƣơng 1.............................................................................................. 33

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG

KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHO CÁN BỘ CÔNG

ĐOÀN CƠ SỞ TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY (2010 – 2013)....................... 34

2.1. Giới thiệu địa bàn nghiên cứu .................................................................... 34

2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và dân cƣ............................................... 34

2.1.2. Các đặc điểm về Kinh tế - Xã hội............................................................ 35

2.1.3. Về đội ngũ ngƣời lao động trên địa bàn Phú Thọ ................................... 37

2.2. Thực trạng hoạt động bồi dƣỡng cán bộ của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, giai

đoạn 2010- 2013 ................................................................................................ 39

2.2.1. Vai trò, nhiệm vụ LĐLĐ tỉnh .................................................................. 39

2.2.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ .............................. 41

2.2.3. Tình hình hoạt động công đoàn (2010 – 2013) ....................................... 41

2.2.4. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Phú Thọ .... 43

2.2.5. Khái quát về chất lƣợng hoạt động cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ............. 45

2.3. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ năng tuyên truyền vận

động cho cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ ............................................................... 48

2.3.1. Mô tả cách thức khảo sát ......................................................................... 48

2.3.2. Thực trạng công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ CĐCS ... 49

2.3.3. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ năng tuyên truyền vận động

cho cán bộ CĐCS ...........................................................................................................50

2.3.4 Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động bồi dƣỡng kỹ năng tuyên

truyền vận động cho cán bộ CĐCS................................................................... 501

2.3.5. Thực trạng nội dung, chƣơng trình bồi dƣỡng kỹ năng tuyên truyền vận

động cho cán bộ CĐCS....................................................................................... 53

2.3.6. Thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ CĐCS...... 56

2.3.7. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ năng

TTVĐ cho cán bộ CĐCS tỉnh Phú Thọ............................................................. 58

2.4. Một số yêu cầu công tác bồi dƣỡng cán bộ CĐCS giai đoạn 2014 – 2018 ..... 60

Kết luận chƣơng 2.............................................................................................. 62

Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÁN

BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2014 – 2018 ... 63

3.1. Một số định hƣớng công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ CĐCS giai

đoạn 2014 – 2018............................................................................................... 63

3.1.1. Định hƣớng của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ về công tác phát triển cán bộ ...... 63

3.1.2. Định hƣớng LĐLĐ tỉnh Phú Thọ về công tác đào tạo, bồi dƣỡng CĐCS .... 64

3.2. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng cán

bộ CĐCS............................................................................................................ 65

3.2.1. Đảm bảo tính mục đích............................................................................ 65

3.2.2. Đảm bảo tính đặc thù của hoạt động công đoàn...................................... 66

3.2.3. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển ......................................................... 66

3.2.4. Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi ........................................................... 67

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN vi http://www.lrc-tnu.edu.vn/

3.3. Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng kỹ năng TTVĐ cán bộ

CĐCS tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014- 2018........................................................ 67

Kết luận chƣơng 3.............................................................................................. 81

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................. 82

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 08:57 21/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp