Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Phát triển kinh tế tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Phát triển kinh tế tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 19:56 Ngày 16/02/2016

Báo cáo thực tập khác là Phát triển kinh tế tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................3

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................3

4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu .................................................................3

5. Những đóng góp mới của Luận văn........................................................................4

6. Bố cục của luận văn ................................................................................................4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ LÀNG NGHỀ....................5

1.1. Cơ sở lý luận ........................................................................................................5

1.1.1. Các quan niệm...................................................................................................5

1.1.2. Phân loại và đặc trƣng sản xuất của các làng nghề ...........................................9

1.1.3. Vị trí, vai trò của làng nghề trong sự phát triển kinh tế xã hội .......................12

1.1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển sản xuất ở làng nghề ....................18

1.2. Cơ sở thực tiễn ...................................................................................................21

1.2.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới ..............................................21

1.2.2. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố của Việt Nam trong thời gian

vừa qua .........................................................................................................27

1.2.3. Bài học kinh nghiệm đối với Thái Nguyên.....................................................33

Chương 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................35

2.1. Câu hỏi nghiên cứu của Đề tài ...........................................................................35

2.2. Cách tiếp cận ......................................................................................................35

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................36

2.3.1. Phƣơng pháp chọn địa điểm nghiên cứu.........................................................36

2.3.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin ......................................................................36

2.3.3. Phƣơng pháp tổng hợp xử lý số liệu ...............................................................37

2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .............................................................................38

Chương 3. THỰC TRẠNG MÔI TRƢỜNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

KINH DOANH Ở CÁC LÀNG NGHỀ TỈNH THÁI NGUYÊN...........40

3.1. Môṭ số đặc điểm cơ bản của tỉnh Thái Nguyên .................................................40

3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên ...........................................................................40

3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên ..................................45

3.2. Thực trạng môi trƣờng phát triển sản xuất kinh doanh của các làng nghề

tỉnh Thái Nguyên .........................................................................................49

3.2.1. Báo cáo thực tập Tổng quan về các hộ làng nghề tỉnh Thái Nguyên ..........49

3.2.2. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các hộ làng nghề....................................57

3.2.3. Đánh giá cơ hội và thách thức phát triển sản xuất kinh doanh .......................72

3.3. Đánh giá chung ..................................................................................................82

Chương 4. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH

CHO CÁC LÀNG NGHỀ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN ............................85

4.1. Quan điểm định hƣớng.......................................................................................85

4.2. Các giải pháp......................................................................................................86

4.2.1. Phát triển các hình thức liên kết hỗ trợ phát triển tại các làng nghề...............86

4.2.2. Những giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các làng nghề.........89

4.2.3. Những giải pháp về vốn và nguyên vật liệu....................................................91

4.2.4. Nhóm các giải pháp về khoa học và công nghệ..............................................93

4.2.5. Chính sách bảo vệ môi trƣờng ........................................................................96

4.3. Một số kiến nghị.................................................................................................97

KẾT LUẬN..............................................................................................................99

TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................100

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 19:56 16/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp