Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn trong xu thế hội nhập

Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn trong xu thế hội nhập

Cập nhật: 15:14 Ngày 23/01/2016

Báo cáo thực tập Du Lịch là  Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn trong xu thế hội nhập được hoàn thành vào tháng 5/2015  

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1
1. Lí do chọn đề tài.......................................................................................... 1
2. Mục tiêu, nhiệm vụvà giới hạn nghiên cứu................................................. 1
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .......................................................................... 2
4. Các quan điểm và phƣơng pháp nghiên cứu............................................... 4
5. Những đóng góp của đề tài ......................................................................... 7
6. Cấu trúc của đề tài....................................................................................... 7
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN
DU LỊCH TRONG XU THẾ HỘI NHẬP................................................... 8
1.1. Cơ sở lý luận ............................................................................................ 8
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản................................................................... 8
1.1.2. Những nhân tố ảnh hƣởng tới sự hình thành và phát triển du lịch .......... 11
1.1.3. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch ...................................... 21
1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động du lịch.......................................... 23
1.1.5. Khái niệm về hội nhập .................................................................... 25
1.2. Cơ sở thực tiễn ....................................................................................... 25
1.2.1. Thực tiễn phát triển du lịch ở Việt Nam ......................................... 25
1.2.2. Thực tiễn quá trình hội nhập của Việt Nam và tác động tới
hoạt động du lịch....................................................................................... 29
1.2.3. Thực tiễn phát triển du lịch tiểu vùng Đông Bắc............................ 32
Tiểu kết chƣơng 1.......................................................................................... 33
Chương 2. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN...........34
2.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ ............................................................. 34
2.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên ................................................................... 36
2.2.1. Địa hình........................................................................................... 36
2.2.2. Đặc điểm khí hậu ............................................................................ 39
2.2.3. Đặc điểm thủy văn .......................................................................... 41
2.2.4. Tài nguyên sinh vật ......................................................................... 43
2.3. Tài nguyên du lịch nhân văn .................................................................. 44
2.3.1. Dân cƣ, dân tộc ............................................................................... 44
2.3.2. Các di tích lịch sử văn hóa .............................................................. 47
2.3.3. Lễ hội............................................................................................... 49
2.3.4. Các tài nguyên du lịch nhân văn khác ............................................ 50
2.4. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch................................................................ 53
2.4.1. Hệ thống giao thông vận tải ............................................................ 53
2.4.2. Hệ thống thông tin liên lạc.............................................................. 55
2.4.3. Hệ thống điện .................................................................................. 55
2.4.4. Hệ thống cấp thoát nƣớc ................................................................. 56
2.4.5. Các công trình phục vụ công cộng khác ......................................... 57
2.5. Một số nhân tố kinh tế xã hội khác ........................................................ 57
2.5.1. Các chính sách văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo, kinh tế,
đối ngoại.................................................................................................... 57
2.5.2. Môi trƣờng xã hội ........................................................................... 60
2.6. Đánh giá chung ...................................................................................... 61
2.6.1. Báo cáo thực tập Thời cơ và thuận lợi ............................... 61
2.6.2. Hạn chế và thách thức ..................................................................... 63
Tiểu kết chƣơng 2.......................................................................................... 64
Chương 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH
LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2005 - 2014....................................................... 65
3.1. Hoạt động du lịch theo ngành ................................................................ 65
3.1.1. Nguồn khách ................................................................................... 65
3.1.2. Doanh thu du lịch............................................................................ 67
3.1.3. Cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ du lịch........................................... 69
3.1.4. Nguồn nhân lực trong ngành du lịch............................................... 73
3.2. Thực trạng phát triển du lịch theolãnh thổ............................................. 75
3.2.1. Một số điểm du lịch......................................................................... 75
3.2.2. Một số tuyến du lịch........................................................................ 82
3.3. Đánh giá chung ...................................................................................... 84
3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc .................................................................. 84
3.3.2. Những tồn tại................................................................................... 86
Tiểu kết chƣơng 3.......................................................................................... 87
Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT PHÁT TRIỂN
DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN TRONG XU THẾ HỘI NHẬP......................... 88
4.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn ...................... 88
4.1.1. Quan điểm....................................................................................... 88
4.1.2. Mục tiêu phát triển .......................................................................... 88
4.2. Định hƣớng phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn ........................................ 90
4.2.1. Định hƣớng chung........................................................................... 90
4.2.2. Định hƣớng cụ thể........................................................................... 90
4.3. Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn ................................ 97
4.3.1. Giải pháp về công tác quy hoạch và tổ chức quản lý, thực
hiện quy hoạch .......................................................................................... 97
4.3.2. Giải pháp về cơ chế chính sách....................................................... 99
4.3.3. Giải pháp về đầu tƣ và huy động vốn đầu tƣ .................................. 99
4.3.4. Giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực....................... 101
4.3.5. Giải pháp về thị trƣờng, xúc tiến quảng bá du dịch...................... 101
4.3.6. Nhóm giải pháp về bảo vệ tài nguyên và môi trƣờng du lịch....... 102
4.3.7. Giải pháp về hợp tác quốc tế phát triển du lịch ............................ 103
4.3.8. Nhóm giải pháp về bảo đảm an ninh quốc phòng......................... 104
KẾT LUẬN................................................................................................ 105
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 107

download

Giá tiền: Free

Định dạng: DOC - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 15:14 23/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp