Thư viện tài liệu mẫu
Home row GIÁO DỤC row Báo cáo thực tập mầm non row Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non Thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non Thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa

Cập nhật: 19:48 Ngày 16/02/2016

Báo cáo thực tập Mầm Non Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non Thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.............................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................................3

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu.................................................................3

4. Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................3

5. Giả thuyết khoa học.........................................................................................3

6. Phạm vi và phƣơng pháp nghiên cứu ..............................................................4

7. Cấu trúc luận văn ..............................................................................................4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA .........5

1.1. Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu vấn đề ...............................................................5

1.1.1. Những nghiên cứu ở nƣớc ngoài ...............................................................5

1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam .................................................................6

1.2. Một số khái niệm công cụ.............................................................................9

1.2.1. Đội ngũ, đội ngũ CBQL trƣờng Mầm non ................................................9

1.2.2. Phát triển đội ngũ, quản lý phát triển đội ngũ .........................................12

1.2.3. Chuẩn, Chuẩn hóa....................................................................................12

1.2.4. Phát triển đội ngũ CBQL trƣờng mầm non theo hƣớng chuẩn hóa ........14

1.3. Một số vấn đề cơ bản về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng

mầm non theo hƣớng chuẩn hóa .............................................................14

1.3.1. Chuẩn Hiệu trƣởng trƣờng mầm non ......................................................14

1.3.2. Nội dung phát triển đội ngũ CBQL trƣờng mầm non theo hƣớng

chuẩn hóa.................................................................................................21

1.3.3. Những yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ CBQL trƣờng mầm

non theo hƣớng chuẩn hóa.......................................................................26

Kết luận chƣơng 1..............................................................................................32

Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ CAO BẰNG

THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA ...........................................................33

2.1. Khái quát về tình hình phát triển giáo dục thành phố Cao Bằng ...............33

2.2. Một số vấn đề về khảo sát thực trạng.........................................................34

2.2.1. Mục tiêu khảo sát.....................................................................................34

2.2.2. Nội dung khảo sát....................................................................................34

2.2.3. Đối tƣợng khảo sát...................................................................................34

2.2.4. Phƣơng pháp khảo sát..............................................................................35

2.3. Thực trạng phát triển đội ngũ CBQL trƣờng mầm non thành phố Cao Bằng

theo hƣớng chuẩn hóa..............................................................................36

2.3.1. Báo cáo thực tập Thực trạng về số lƣợng, cơ cấu đội ngũ CBQL trƣờng MN trên địa

bàn thành phố Cao Bằng..........................................................................36

2.3.2. Thực trạng về trình độ ẩm chất, năng lực.......38

2.4. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL trƣờng MN thành phố

Cao Bằng theo hƣớng chuẩn hóa.............................................................42

2.4.1. Thực trạng công tác quy hoạch, phát triển độ.......43

2.4.2. Thực trạng công tác lựa chọn, bổ sung, đề bạt, luân chuyển, miễn

nhiệm độ ủa Thành phố..........................44

2.4.3. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dƣỡng độ .....46

2.4.4. Thực trạng công tác đánh giá, sàng lọc độ ....48

2.4.5. Thực trạng công tác thi đua khen thƣởng, chế độ chính sách cho độ...49

2.5. Những khó khăn trong quá trình phát triển đội ngũ CBQL các trƣờng

mầm non thành phố Cao Bằng theo hƣớng chuẩn hóa............................50

2.5.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng ..............................50

2.5.2. Chất lƣợng đội ngũ cán bộ quản lý kế cận ..............................................51

2.5.3. Chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý ..........................52

2.6. Đánh giá chung về thực trạng.....................................................................53

2.6.1. Nhữ ..........................................................................53

2.6.2. Một số tồn tại, hạn chế.............................................................................54

Kết luận chƣơng 2..............................................................................................55

Chương 3. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ

TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ CAO BẰNG THEO

HƯỚNG CHUẨN HÓA..........................................................................56

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp ..............................................................56

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với thực tiễn .....................................56

3.1.2. Đảm bảo tính hệ thống.............................................................................56

3.1.3. Đảm bảo tính toàn diện............................................................................57

3.1.4. Đảm bảo tính hiệu quả.............................................................................58

3.2. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng mầm non thành

phố Cao Bằng theo hƣớng chuẩn hóa......................................................58

3.2.1. Đổi mới công tác quy hoạch CBQL trƣờng MN và bố trí sử dụng

cán bộ đã đƣợc quy hoạch .......................................................................58

3.2.2. Đổi mới quy trình tuyển chọn, đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm đội

ngũ CBQL trƣờng MN ............................................................................64

3.2.3. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dƣỡng của CBQL và cán bộ dự

nguồn trƣờng MN....................................................................................67

3.2.4. Thực hiện kịp thời duy trì và bổ sung chế độ chính sách đối với

CBQL trƣờng MN ...................................................................................71

3.2.5. Tăng cƣờng thanh tra, kiểm tra, đánh giá một cách cụ thể thƣờng

xuyên và khách quan đối với CBQL.........................................................74

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.................................................................76

3.3.1. Mối quan hệ biện chứng ..........................................................................76

3.3.2. Mối quan hệ thúc đẩy ..............................................................................77

3.4. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp..............................................78

3.4.1. Về sự cần thiết của các biện pháp............................................................79

3.4.2. Về tính khả thi của các biện pháp............................................................80

Kết luận chƣơng 3..............................................................................................81

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.........................................................................82

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 19:48 16/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp