Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Phát triển doanh nghiệp kinh doanh du lịch thành phố Thái Nguyên

Phát triển doanh nghiệp kinh doanh du lịch thành phố Thái Nguyên

Cập nhật: 21:16 Ngày 29/01/2016

Báo cáo thực tập Du Lịch là  Giải pháp phát triển doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ............................................................. 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Ý nghĩa khoa học của nghiên cứu................................................................. 3

5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN

DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH............................. 4

1.1. Khái niệm cơ bản về kinh doanh du lịch và doanh nghiệp du lịch............ 4

1.1.1. Khái niệm về kinh doanh du lịch và doanh nghiệp du lịch..................... 4

1.1.2. Đặc điểm của hoạt động của kinh doanh du lịch và doanh nghiệp du lịch..... 6

1.1.3. Phân loại các hình thức kinh doanh du lịch ............................................ 8

1.2. Vai trò của kinh doanh du lịch và doanh nghiệp du lịch trong nền

kinh tế quốc dân ................................................................................ 9

1.3. Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh du lịch................. 13

1.3.1. Về khách quan....................................................................................... 13

1.3.2. Về chủ quan........................................................................................... 16

1.4. Kinh nghiệm về phát triển du lịch và hoạt động kinh doanh của một

số nƣớc trên thế giới và Việt Nam.................................................. 18

1.4.1. Kinh nghiệm trên thế giới ..................................................................... 18

1.4.2. Kinh nghiệm của Việt Nam .................................................................. 20

1.4.3. Bài học kinh nghiệm về lĩnh vực trên ................................................... 22

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............................................. 23

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 23

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 23

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu ............................................................... 23

2.2.2. Phƣơng pháp tổng hợp và xử lý dữ liệu................................................ 25

2.2.3. Phƣơng pháp phân tích số liệu .............................................................. 25

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 27

Chương 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KINH DOANH

DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN.....................29

3.1. Đặc điểm địa bàn thành phố Thái Nguyên............................................... 29

3.1.1. Báo cáo thực tập Điều kiện tự nhiên của thành phố Thái Nguyên ................................... 29

3.1.2. Tình hình nhân khẩu và lao động của thành phố Thái Nguyên ............ 33

3.1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng.......................................................................... 34

3.1.4. Điều kiện kinh tế của thành phố Thái Nguyên ..................................... 36

3.2. Thực trạng phát triển doanh nghiệp du lịch thành phố Thái Nguyên ...... 37

3.2.1. Số lƣợng doanh nghiệp du lịch thành phố Thái Nguyên ...................... 37

3.2.2. Quy mô của doanh nghiệp thông qua vốn đăng kí kinh doanh của

DN du lịch thành phố Thái Nguyên................................................ 40

3.2.3. Quy mô của doanh nghiệp thông qua số lao động làm việc trong

DN du lịch thành phố Thái Nguyên................................................ 42

3.2.4. Trình độ cán bộ quản lý DN du lịch thành phố Thái Nguyên .............. 44

3.2.5. Kết quả hoạt động sản xuất các DN du lịch thành phố Thái Nguyên ..... 45

3.3. Đánh giá các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch thành phố

Thái Nguyên ................................................................................... 46

3.3.1. Hỗ trợ tài chính và vốn cho các doanh nghiệp......................................... 46

3.3.2. Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất và địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp

nhỏ và vừa ....................................................................................... 49

3.3.3. Hỗ trợ cung cấp thông tin...................................................................... 51

3.3.4. Xúc tiến thƣơng mại - thị trƣờng .......................................................... 53

3.3.5. Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản trị kinh doanh và đào tạo

kỹ thuật ........................................................................................... 54

3.3.6. Hỗ trợ thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi

trƣờng đầu tƣ; cơ chế xúc tiến đầu tƣ và khởi sự doanh nghiệp..... 56

3.3.7. Các hoạt động hỗ trợ khác .................................................................... 57

3.3.8. Đánh giá chung về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp....................... 57

3.4. Phân tích mô hình SWOT cơ hội để phát triển doanh nghiệp du lịch

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ........................................................ 59

3.4.1. Điểm mạnh ............................................................................................ 59

3.4.2. Điểm yếu ............................................................................................... 60

3.4.3. Cơ hội.................................................................................................... 61

3.4.4. Thách thức............................................................................................. 62

3.5. Đánh giá sự phát triển doanh nghiệp du lịch tỉnh Thái Nguyên.................. 62

3.5.1. Những thành tích đạt đƣợc...................................................................... 62

3.5.2. Tồn tại, hạn chế ...................................................................................... 65

3.5.3. Nguyên nhân hạn chế ............................................................................. 66

Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN

DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA

BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN......................................... 68

4.1. Định hƣớng phát triển du lịch Thái Nguyên và chủ trƣơng, chính sách

của Tỉnh trong việc phát triển doanh nghiệp du lịch ...................... 68

4.1.1. Định hƣớng phát triển du lịch Thái Nguyên ......................................... 68

4.1.2. Quan điểm, chủ trƣơng, chính sách của Tỉnh và thành phố Thái Nguyên

trong việc phát triển doanh nghiệp du lịch......................................... 70

4.2. Giải pháp phát triển các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Thái

Nguyên............................................................................................. 73

4.2.1. Nhóm giải pháp liên quan tới hỗ trợ của tỉnh, thành phối tới sự phát

triển của các doanh nghiệp du lịch.................................................. 73

4.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh

nghiệp du lịch.................................................................................. 77

4.2.3. Nhóm giải pháp liên quan tới phát triển ngành du lịch......................... 80

4.3. Một số kiến nghị........................................................................................ 84

KẾT LUẬN.................................................................................................... 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 86

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 6 lần - Cập nhật: 21:16 29/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp