Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tuyên Quang

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tuyên Quang

Cập nhật: 20:10 Ngày 06/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Tuyên Quang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU..............................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2

3. Đối tƣợng nghiên cứu..............................................................................................2

4. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................2

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài ....................................................................................2

6. Bố cục của Luận văn ...............................................................................................3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.......................................................................................4

1.1. Tổng quan về dịch vụ ngân hàng bán lẻ .............................................................4

1.1.1. Định nghĩa về dịch vụ ngân hàng bán lẻ ..........................................................4

1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ...........................................................5

1.1.3. Vai trò của dịch vụ NHBL ................................................................................6

1.1.4. Các dịch vụ NHBL chủ yếu ..............................................................................9

1.2. Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM....................14

1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thƣơngmại...............16

1.3.1. Nhân tố khách quan.........................................................................................16

1.3.2. Nhân tố chủ quan ............................................................................................17

1.4. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ NHBL của một số NHTM ..............................21

1.4.1. Kinh nghiệm về nâng cao chất lƣợng dịch vụ NHBL của một số Ngân

hàng trên thế giới............................................................................................21

1.4.2. Kinh nghiệm của một số NHBL của Việt Nam ..............................................23

1.4.3. Bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng BIDV chi nhánh Tuyên Quang.......25

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............................................................27

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................27

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................27

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin ......................................................................27

2.2.2. Phƣơng pháp xử lý thông tin...........................................................................28

2.2.3. Phƣơng pháp phân tích thông tin ....................................................................29

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .............................................................................33

2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng

bán lẻ BIDV chi nhánh Tuyên Quang............................................................33

2.3.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động bán lẻ tại

ngân hàng .......................................................................................................33

Chương 3: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH

TUYÊN QUANG..............................................................................................................34

3.1. Tổng quan về Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Tuyên Quang ...........................34

3.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang ....................................................34

3.1.2. Giới thiệu chung về Ngân hàng BIDV Tuyên Quang.....................................35

3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV chi nhánh Tuyên Quang giai

đoạn gần đây (giai đoạn 2011-2013)..............................................................41

3.2. Thực trạng hoạt động dịch vụ bán lẻ của BIDV chi nhánh Tuyên Quang.........45

3.2.1. Dịch vụ huy động vốn.....................................................................................45

3.2.2. Dịch vụ cho vay ..............................................................................................49

3.2.3. Dịch vụ khác ...................................................................................................51

3.3. Một số hoạt động nhằm phát triển dịch vụ bán lẻ tại BIDV Tuyên Quang .......52

3.3.1. Về marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ..........................................................52

3.3.2. Về phát triển các sản phẩm .............................................................................54

3.3.3. Về nguồn nhân lực ..........................................................................................56

3.3.4. Cơ sở vật chất..................................................................................................57

3.3.5. Về mạng lƣới kênh phân phối.........................................................................58

3.3.6. Báo cáo thực tập Về phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân

hàng bán lẻ .....................................................................................................59

3.4. Phân tích kết quả khảo sát..................................................................................61

3.4.1. Phân tích đặc điểm đối tƣợng khảo sát ...........................................................61

3.4.2. Kiểm định độ tin cậy của dữ liệu khảo sát......................................................63

3.4.3. Phân tích thống kê mô tả.................................................................................64

3.4.4. Phân tích yếu tố ảnh hƣởng tới Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng

BIDV Chi nhánh Tuyên Quang......................................................................70

3.4.5. Phân tích tƣơng quan giữa các nhân tố ...........................................................72

3.4.6. Phân tích mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố tới Phát triển dịch vụ bán lẻ.............73

3.5. Ƣu điểm và hạn chế trong công tác phát triển dịch vụ NHBL của BIDV

chi nhánh Tuyên Quang ...................................................................................74

3.5.1. Ƣu điểm...........................................................................................................74

3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân .................................................................................75

Chương 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.....................................................................78

4.1. Mục tiêu, định hƣớng phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng BIDV Chi

nhánh Tuyên Quang trong thời gian tới ...........................................................78

4.1.1. Định hƣớng phát triển của Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam ..........78

4.1.2. Mục tiêu hoạt động của BIDVChi nhánh Tuyên Quang.................................80

4.2 Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ của BIDV Tuyên Quang.............................81

4.2.1. Giải pháp phát triển Cơ sở vật chất.................................................................81

4.2.2. Giải pháp phát triển Nguồn nhân lực ..............................................................84

4.2.3. Giải pháp phát triển Năng lực tài chính ..........................................................86

4.2.4. Giải pháp phát triển Chính sách khách hàng...................................................87

4.2.5. Giải pháp phát triển Sản phẩm dịch vụ ...........................................................88

4.2.6. Giải pháp phát triển Hoạt động quảng cáo......................................................90

4.3. Kiến nghị............................................................................................................92

4.3.1. Kiến nghị với Chính phủ.................................................................................92

4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc ................................................................93

4.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng BIDV Việt Nam.....................................................95

KẾT LUẬN .......................................................................................................................96

TÀI LIỆU THAM KHẢO ..............................................................................................98

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 20 lần - Cập nhật: 20:10 06/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp