Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng sắn tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng sắn tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật: 20:57 Ngày 22/03/2016

Báo cáo thực tập Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng sắn tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ................................................................................................. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài........................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ............................................................. 2

2.1. Mục tiêu chung .................................................................................. 2

2.2. Mục tiêu cụ thể .................................................................................. 2

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..................................................... 3

1.1. Cơ sở lí luận của đề tài ...................................................................... 3

1.1.1. Lí luận về phân tích chuỗi giá trị .................................................... 3

1.1.2. Khái niệm chi phí và lợi nhuận ....................................................... 7

1.1.2.1. Chi phí ......................................................................................... 7

1.1.2.2. Lợi nhuận..................................................................................... 8

1.1.3. Tình hình nghiên cứu chuỗi giá trị trong nƣớc và thế giới .............. 9

1.1.3.1. Nghiên cứu chuỗi giá trị trên thế giới .......................................... 9

1.1.3.2. Nghiên cứu chuỗi giá trị tại Việt Nam. ...................................... 10

1.1.4. Công cụ phân tích chuỗi giá trị ..................................................... 11

1.1.5. Nội dung chính trong phân tích chuỗi giá trị................................. 11

1.1.6. Ý nghĩa của phân tích chuỗi giá trị ............................................... 14

1.2. Cơ sở thực tiễn ................................................................................ 15

1.2.1. Tổng quan về tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn ở Việt Nam và trên

thế giới ................................................................................................... 15

1.2.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn tại Việt Nam......................... 15

1.2.1.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn trên thế giới.......................... 20

Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........... 26

2.1. Nội dung nghiên cứu........................................................................ 26

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................. 26

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin .................................................... 26

2.2.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu ...................................................... 27

2.2.3. Phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu chuỗi giá trị và chọn địa điểm

thực hiện................................................................................................. 27

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích chi phí, lợi nhuận trong chuỗi giá trị ........ 28

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HỆ THỐNG BẢNG BIỂU

3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Sơn Dƣơng,

tỉnh Tuyên Quang ................................................................................... 29

3.1.1. Điều kiện tự nhiên ........................................................................ 29

3.1.1.1. Vị trí địa lí ................................................................................. 29

3.1.1.2. Đặc điểm địa hình, diện mạo...................................................... 29

3.1.1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn ....................................................... 29

3.1.1.4. Các nguồn tài nguyên................................................................. 30

3.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội............................................................... 31

3.1.2.1. Tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế .................... 31

3.1.2.2. Tình hình phát triển các ngành kinh tế ....................................... 33

3.1.2.3. Dân số và lao động .................................................................... 37

3.1.2.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng ............................................ 39

3.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội ................ 42

3.1.3.1. Lợi thế ....................................................................................... 42

3.1.3.2. Hạn chế...................................................................................... 43

3.2. Tình hình chung về cây sắn của huyện Sơn Dƣơng .......................... 44

3.2.1. Diện tích, sản lƣợng sắn của huyện giai đoạn 2011-2013.............. 44

3.2.2. Tình hình phân bố diện tích trồng sắn ........................................... 45

3.2.3. Tình hình tiêu thụ sắn của huyện Sơn Dƣơng................................ 46

3.3. Chuỗi giá trị ngành hàng sắn của huyện Sơn Dƣơng ........................ 47

3.3.1. Ngƣời cung cấp đầu vào ............................................................... 49

3.3.2. Hộ trồng sắn ................................................................................. 49

3.3.3. Ngƣời thu gom.............................................................................. 51

3.3.4. Chế biến sắn ................................................................................. 52

3.3.5. Cơ chế tham gia chuỗi giá trị và tiêu thụ sắn của huyện................ 55

3.4. Chi phí sản xuất và lợi nhuận từ sản xuất sắn của huyện ................. 58

3.4.1. Đối với hộ trồng sắn ..................................................................... 58

3.4.2 Hộ thu gom và buôn bán ................................................................ 62

3.4.2.1 Đối với những hộ thu mua sắn tƣơi. ............................................ 62

3.4.2.2. Đối với những hộ thu mua sắn khô. ........................................... 64

3.4.3. Đối với hộ chế biến....................................................................... 65

3.5. Sự phân chia lợi nhuận của các tác nhân trong chuỗi ....................... 67

3.5.1. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của các tác nhân trên 1000kg sắn

tƣơi năm 2013......................................................................................... 67

3.5.2. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của các tác nhân trên 1000kg sắn

khô năm 2013 ......................................................................................... 69

3.6. Những khó khăn trong chuỗi giá trị ................................................. 70

3.6.1. Khó khăn về cung cấp đầu vào...................................................... 70

3.6.2. Khó khăn về tiếp cận thị trƣờng .................................................... 71

3.6.3. Khó khăn về công nghệ chế biến sản phẩm thô ............................. 71i

3.6.4. Khó khăn vè tài chính ................................................................... 72

3.6.5. Khó khăn về môi trƣờng ............................................................... 72

3.7. Những giải pháp hạn chế khó khăn trong chuỗi giá trị ..................... 72

3.8. Phân tích SWOT đối với họ nông dân trồng sắn .............................. 75

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................... 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................... 79

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 20:57 22/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp