Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Nhật Đức

Công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Nhật Đức

Cập nhật: 21:38 Ngày 01/03/2016

Báo cáo thực tập nhân sự Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Đức  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU 

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TUYỂN 

DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP ............................................... 3 

1.1. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  .................................................................................. 3 

1.1.1. Khái niệm về Quản trị nhân sự ................................................................... 3 

1.1.2. Chức năng của Quản trị nhân sự  ................................................................. 4 

1.1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân sự ................................................. 4 

1.1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân sự  ............................ 4 

1.1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực  ................................................. 5 

1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực  ............................................................ 6 

1.2. TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ  ........................................................................... 7 

1.2.1.  Khái niệm về tuyển dụng nhân sự  ............................................................ 7 

1.2.2. Mục tiêu của Tuyển dụng nhân sự  .............................................................. 7 

1.2.3. Vai trò của Tuyển dụng nhân sự  ................................................................. 8 

1.2.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến tuyển dụng nhân sự ........................................ 10 

1.2.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ................................................. 10 

1.2.4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp  .................................................. 12 

1.2.5. Quy trình tuyển dụng nhân sự  ................................................................... 14 

1.3. Ý NGHĨA CỦA TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ ............................................. 23 

1.3.1. Ý nghĩa của công tác Tuyển dụng nhân sự  ............................................... 23 

1.3.2. Kết luận ..................................................................................................... 24 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI 

CÔNG TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ĐỨC  ........................ 26 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NHẬT ĐỨC  ........................................................................................................ 26 

2.1.1. Khái quát chung về Công ty  ...................................................................... 26 

2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty  ..................................... 26 

2.1.1.2. Quy mô và ngành nghề của công ty  ....................................................... 27 

2.1.1.3. Đặc điểm sản phẩm của công ty  ............................................................. 28 

2.1.1.4. Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty ................................. 28 

2.1.1.5. Hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2012-2014 ...................... 31 

2.1.1.6. Đặc điểm về lao động của Công ty  ........................................................ 35 

2.1.1.7. Những thuận lợi và khó khăn của công ty ............................................. 38 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 

TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ĐỨC ........................................ 39 

2.2.1.  Nguồn tuyển dụng .................................................................................. 39 

2.2.2. Quy trình tuyển dụng nhân sự  ................................................................... 42 

2.2.3. Báo cáo thực tập Những đánh giá công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty   54 

2.2.3.1. Những mặt đạt đƣợc  ............................................................................... 54 

2.3.2.2. Những mặt hạn chế ................................................................................ 55 

Bên cạnh những thành công, công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty vẫn còn 

một số hạn chế:  .................................................................................................... 55 

2.3.2.3. Nguyên nhân .......................................................................................... 55 

2.3.2.4. Kết luận  .................................................................................................. 56 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ NHẬT ĐỨC  ..................................................................................... 57 

3.1. MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG 

GIAI ĐOẠN 2015 - 2017.................................................................................... 57 

3.1.1. Mục tiêu  ..................................................................................................... 57 

3.1.2. Phƣơng hƣớng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2015 - 2017 ........ 58 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN 

DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ĐỨC . 59 

3.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty  .......... 59 

3.2.2. Giải pháp 2: Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng  ............................................ 61 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 64 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ................................................................................ 65 

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 11 lần - Cập nhật: 21:38 01/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp