Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Kế toán row Nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế tỉnh Bình Dương

Nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 19:43 Ngày 18/12/2015

Báo cáo thực tập kế toán là  Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế tỉnh Bình Dương được hoàn thành vào tháng 4/2015  

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU......................................................................................1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................1
1.2 Các công trình nghiên cứu có liên quan............................................................2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................4
1.4 Câu hỏi nghiên cứu ...........................................................................................5
1.5 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu .....................................................................5
1.6 Phương pháp nghiên cứu...................................................................................6
1.7 Dự kiến kết quả đạt được ..................................................................................6
1.8 Kết cấu của luận văn .........................................................................................6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THANH TRA THUẾ ............................8
2.1 Các lý luận cơ bản về thanh tra thuế .................................................................8
2.1.1 Khái niệm về thanh tra thuế .......................................................................8
2.1.2 Mục tiêu của thanh tra thuế.......................................................................9
2.1.3 Nguyên tắc của thanh tra thuế..................................................................10
2.1.4 Vai trò của thanh tra thuế .........................................................................10
2.2 Các hình thức và nội dung thanh tra thuế .......................................................11
2.2.1 Các hình thức thanh tra thuế ....................................................................11
2.2.2 Nội dung thanh tra thuế............................................................................14
2.2.3 Quy trình thanh tra thuế ...........................................................................15
2.2.4 Tổ chức thanh tra thuế..............................................................................17
2.2.5 Thanh tra thuế trong hệ thống tự khai tự nộp ..........................................17viii
2.2.6 Các tiêu chí đánh giá hiệu quả thanh tra thuế ..........................................18
2.3 Các nhân tố tác động đến hiệu quả thanh tra thuế ..........................................20
2.3.1 Nhân tố kinh tế chính trị ..........................................................................22
2.3.2 Nhân tố chính sách pháp luật ...................................................................22
2.3.3 Nhân tố trình độ công chức thanh tra thuế...............................................23
2.3.4 Nhân tố tuyên truyền hỗ trợ và phối hợp .................................................24
2.3.5 Nhân tố người nộp thuế............................................................................24
2.3.6 Nhân tố khác ............................................................................................25
2.4 Kinh nghiệm thanh tra thuế tại một số nước trên thế giới ..............................27
2.4.1 Kinh nghiệm thanh tra theo cơ chế quản lý rủi ro ...................................27
2.4.2 Các công cụ hỗ trợ công tác thanh tra......................................................29
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THUẾ TẠI CỤC
THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2013 .........................31
3.1 Sơ lược về tình hình phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương................................31
3.1.1 Công nghiệp .............................................................................................31
3.1.2 Nông – Lâm – Ngư nghiệp.......................................................................31
3.1.3 Thương mại và dịch vụ ............................................................................32
3.1.4 Du lịch......................................................................................................32
3.2 Sơ lược về bộ phận thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương: .................32
3.2.1 Sơ lược về Cục thuế tỉnh Bình Dương:....................................................32
3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận thanh tra thuế tại Cục
thuế tỉnh Bình Dương........................................................................................34
3.2.2.1 Chức năng ........................................................................................324
3.2.2.1 Nhiệm vụ và quyền hạn....................................................................324
3.3 Thực trạng công tác thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương từ năm 2010
đến năm 2013 ........................................................................................................35
3.3.1 Quy trình thanh tra thuế ...........................................................................35
3.3.2 Công tác xây dựng kế hoạch thanh tra thuế .............................................38
3.3.3 Báo cáo thực tập Nội dung thanh tra thuế..................................41ix
3.3.3.1 Thanh tra thuế tại trụ sở CQT ............................................................41
3.3.3.2 Thanh tra thuế tại trụ sở NNT ............................................................42
3.3.4 Tổ chức thanh tra thuế..............................................................................45
3.4 Đánh giá thực trạng công tác thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương...47
3.4.1 Những ưu điểm.........................................................................................47
3.4.2 Những hạn chế .........................................................................................48
3.4.2.1 Về mặt chính sách pháp luật thuế ......................................................48
3.4.2.2 Về người nộp thuế..............................................................................50
3.4.2.3 Về công tác thanh tra thuế..................................................................51
3.4.2.4 Về cơ sở vật chất và công nghệ thông tin ..........................................52
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN
TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ THANH TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ
TỈNH BÌNH DƯƠNG.............................................................................................54
4.1 Mô hình khảo sát .............................................................................................54
4.2 Kết quả phỏng vấn chuyên gia ........................................................................55
4.3 Quy trình khảo sát ...........................................................................................56
4.3.1 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát .................................................................56
4.3.2 Kích thước mẫu........................................................................................62
4.3.3 Thang đo...................................................................................................62
4.4 Kết quả khảo sát các đối tượng khác...............................................................64
4.4.1 Gởi phiếu khảo sát....................................................................................64
4.4.2 Nhận kết quả trả lời ..................................................................................64
4.4.3 Xử lý dữ liệu ............................................................................................64
4.5 Kết quả khảo sát ..............................................................................................64
4.5.1 Kiểm định thông tin cá nhân ....................................................................64
4.5.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha ............66
4.5.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA.............................................................72
4.5.3.1 Phân tích nhân tố các biến độc lập .....................................................73
4.5.3.2 Phân tích nhân tố các biến phụ thuộc.................................................75x
4.5.4 Phân tích hồi quy tuyến tính ....................................................................76
4.5.5 Kiểm định mô hình...................................................................................78
4.5.5.1 Kiểm định giả thiết về sự phù hợp mô hình.......................................78
4.5.5.2 Kiểm định giả thiết về ý nghĩa của các hệ số hồi quy........................79
4.6 Đánh giá kết quả khảo sát về mức độ tác động của các nhân tố .....................79
4.6.1 Phân tích mức độ tác động của tình hình kinh tế chính trị (0,244)..........79
4.6.2 Phân tích mức độ tác động của hỗ trợ phối hợp (0,207) ..........................80
4.6.3 Phân tích mức độ tác động của trình độ công chức thuế (0,137).............81
4.6.4 Phân tích mức độ tác động của chính sách pháp luật thuế (0,181) ..........82
4.6.5 Phân tích mức độ tác động của nhân tố khác (0,194) ..............................83
4.6.6 Phân tích mức độ tác động của người nộp thuế (0,266) ..........................84
CHƯƠNG 5: CÁC KIẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ
TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG...............................................................86
5.1 Định hướng hoạt động thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương.............86
5.2 Các kiến nghị trong hoạt động thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương 87
5.2.1 Kiến nghị dựa trên cơ sở nghiên cứu thống kê mô tả ..............................87
5.2.1.1 Kiến nghị về chính sách thuế .............................................................87
5.2.1.2 Kiến nghị về phía người nộp thuế ......................................................89
5.2.1.3 Kiến nghị về công tác thanh tra thuế..................................................91
5.2.1.4 Kiến nghị về cơ sở vật chất và công nghệ thông tin ..........................91
5.2.2 Kiến nghị dựa trên cơ sở nghiên cứu mô hình định lượng ......................92
5.2.2.1 Kiến nghị về nhân tố kinh tế chính trị ................................................92
5.2.2.2 Kiến nghị về nhân tố hỗ trợ phối hợp ................................................94
5.2.2.3 Kiến nghị về nhân tố trình độ công chức ...........................................95
5.2.2.4 Kiến nghị về nhân tố chính sách pháp luật ........................................96
5.2.2.5 Kiến nghị về nhân tố khác..................................................................96
5.2.2.5 Kiến nghị về nhân tố người nộp thuế .................................................97
KẾT LUẬN..............................................................................................................99
TÀI LIỆU THAM KHẢO.

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 4 lần - Cập nhật: 19:43 18/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp