Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Nguồn nhân lực tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao – Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

Nguồn nhân lực tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao – Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

Cập nhật: 20:44 Ngày 16/02/2016

Báo cáo thực tập nhân sự Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Phát triển công nghệ cao – Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 3

5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 4

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ........................................................... 5

1.1. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và phát triền nguồn nhân lực................. 5

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực........................... 5

1.1.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực........................................................ 8

1.1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực ........................ 19

1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực của một số đơn vị và bài

học kinh nghiệm cho Trung tâm Phát triển công nghệ cao ............................ 24

1.2.1. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số doanh nghiệp ...... 24

1.2.2. Bài học kinh nghiệm cho Trung tâm Phát triển công nghệ cao............ 28

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 30

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 30

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 30

2.2.1. Khung phân tích .................................................................................... 30

2.2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể..................................................... 32

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu............................................................. 33

Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN

NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ... 34

3.1. Khái quát về Trung tâm PTCN cao.......................................................... 34

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................ 34

3.1.2. Chức năng nhiệm vụ ............................................................................. 36

3.1.3. Cơ cấu tổ chức....................................................................................... 37

3.2. Tổng quan về tình hình nhân lực của Trung tâm PTCN cao ................... 40

3.2.1. Cơ cấu lao động..................................................................................... 40

3.3. Báo cáo thực tập Tình hình tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm PTCN cao.......... 47

3.3.1. Chính sách tuyển dụng.......................................................................... 47

3.3.2. Phƣơng thức tuyển dụng ....................................................................... 47

3.3.3. Quy trình tuyển dụng ............................................................................ 54

3.3.4. Chất lƣợng tuyển dụng.......................................................................... 60

3.3.5. Chi phí tuyển dụng................................................................................ 61

3.3.6. Hợp đồng tuyển dụng............................................................................ 63

3.4. Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Trung tâm PTCN cao.................. 64

3.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo...................................................................... 64

3.4.3. Lập kế hoạch đào tạo............................................................................. 67

3.5. Đánh giá công tác PTNNL của Trung tâm PTCN cao trong những

năm 2012 - 2014.............................................................................................. 69

3.5.1. Những kết quả đã đạt đƣợc ................................................................... 69

3.5.2. Những tồn tại, hạn chế trong phát triển nguồn nhân lực Trung tâm

PTCN cao những năm qua .............................................................................. 69

3.5.3. Nguyên nhân ......................................................................................... 72

3.5.4. Những bài học kinh nghiệm đƣợc rút ra từ thực trạng Phát triển

nguồn nhân lực của Trung tâm PTCN cao...................................................... 74

Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA TRUNG

TÂM PTCN CAO TRONG CÁC NĂM TỚI............................................. 76

4.1. Định hƣớng phát triển của Trung tâm PTCN cao đến năm 2020 ............ 76

4.2. Định hƣớng đối với công tác phát triển nhân lực tại Trung tâm PTCN cao .. 77

4.3. Một số giải pháp hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm

PTCN cao ........................................................................................................ 80

4.3.1. Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định phát triển nguồn nhân lực.. 80

4.3.2. Giải pháp về tuyển dụng NNL.............................................................. 81

4.3.3. Giải pháp về đào tạo phát triển NNL.................................................... 85

4.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực............. 86

4.4.1. Đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành .................................................. 86

4.4.2. Đối với Trung tâm Phát triển công nghệ cao....................................... 87

4.4.3. Đối với các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động ..................................... 88

KẾT LUẬN.................................................................................................... 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 92

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 20:44 16/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp