Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Nghiên cứu du lịch cộng đồng xã Quỳnh Sơn

Nghiên cứu du lịch cộng đồng xã Quỳnh Sơn

Cập nhật: 22:12 Ngày 31/01/2016

Báo cáo thực tập Du Lịch là Nghiên cứu du lịch cộng đồng xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1

1. Lí do chọn đề tài............................................................................................ 1

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài .............................................................................. 2

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ................................................ 4

3.1. Mục tiêu..................................................................................................... 4

3.2. Nhiệm vụ................................................................................................... 4

4. Phạm vi nghiên cứu....................................................................................... 4

5. Quan điểm và phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................... 5

5.1 Quan điểm ................................................................................................... 5

5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................. 5

6. Một số đóng góp của đề tài ........................................................................... 6

7. Cấu trúc của luận văn.................................................................................... 6

8. Từ khoá.......................................................................................................... 6

NỘI DUNG ....................................................................................................... 7

Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 7

1.1 Cơ sở lí luận ................................................................................................ 7

1.1.1 Du lịch...................................................................................................... 7

1.1.1.1 Khái niệm.............................................................................................. 7

1.1.1.2 Phân loại................................................................................................ 8

1.1.2 Du lịch cộng đồng .................................................................................. 13

1.1.3. Điều kiện phát triển du lịch cộng đồng................................................. 18

1.1.4. Vai trò của loại hình du lịch cộng đồng................................................ 34

1.2. Cơ sở thực tiễn ......................................................................................... 39

1.2.1 Du lịch cộng đồng tại Việt Nam ............................................................ 39

1.2.2 Một số kinh nghiệm phát triển DLCĐ ở tỉnh Lạng Sơn ........................ 42

Tiểu kết chƣơng 1............................................................................................ 44

Chương 2 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

XÃ QUỲNH SƠN, HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN ....................... 45

2.1. Đánh gia chung về tiềm năng phát triển DLCĐ ở huyện Bắc Sơn và xã

Quỳnh Sơn ....................................................................................................... 45

2.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên .................................................................. 45

2.1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn ................................................................. 50

2.1.3. Đánh giá chung ..................................................................................... 63

2.2. Hiện trạng hoạt động DLCĐ xã Quỳnh Sơn........................................... 64

2.2.1 Lƣợng khách........................................................................................... 64

2.2.2. Doanh thu .............................................................................................. 68

2.2.3. Cơ sở lƣu trú.......................................................................................... 71

2.2.4 Thực hiện cung ứng dịch vụ và quản lý hoạt động DLCĐ.................... 73

2.3. Đánh giá chung ........................................................................................ 76

2.3.1.Báo cáo thực tập Những kết quả ban đầu trong việc xây dựng mô hình du lịch cộng động

xã Quỳnh Sơn - Bắc Sơn................................................................................. 76

2.3.2. Điểm mạnh và điểm yếu ....................................................................... 77

2.3.3. Những vấn đề đặt ra từ thực tế triển khai DLCĐ.................................. 78

Tiểu kết chƣơng 2............................................................................................ 80

Chương 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH.

CỘNG ĐỒNG XÃ QUỲNH SƠN.................................................................. 81

3.1 Định hƣớng phát triển ............................................................................... 81

3.1.1 Cơ sở của định hƣớng ............................................................................ 81

3.1.2. Định hƣớng phát triển DLCĐ Quỳnh Sơn............................................ 82

3.2. Một số giải pháp phát triển DLCĐ xã Quỳnh Sơn - Bắc Sơn ................ 82

3.2.1 Giải pháp về phát triển và tiếp thị sản phẩm DLCĐ.............................. 82

3.2.2. Giải pháp về cơ chế chính sách............................................................. 84

3.2.4. Giải pháp về nguồn vốn đầu tƣ cho DLCĐ .......................................... 87

3.2.5. Giải pháp đối với cộng đồng địa phƣơng.............................................. 88

3.2.6. Giải pháp về môi trƣờng ....................................................................... 93

3.2.7. Giải pháp về một số mô hình góp phần phát triển hoạt động du lịch…99

Tiểu kết chƣơng 3.......................................................................................... 101

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................... 102

KẾT LUẬN................................................................................................... 102

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 20 lần - Cập nhật: 22:12 31/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp