Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập bán hàng row Năng lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty một thành viên xi măng Quang Sơn

Năng lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty một thành viên xi măng Quang Sơn

Cập nhật: 19:30 Ngày 22/03/2016

Báo cáo thực tập Bán Hàng Nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên xi măng Quang Sơn  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài..............................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................2

4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài.....................................................................3

5. Bố cục của luận văn ................................................................................................3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG

LỰC CẠNH TRANH TRONG TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH XI MĂNG................................. 4

1.1. Khái niệm về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh................... 4

1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh ...................................................................................4

1.1.2. Phân loại cạnh tranh..........................................................................................5

1.1.3. Những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh................................................................7

1.1.4. Lợi thế cạnh tranh .............................................................................................8

1.1.5. Năng lực (sức) cạnh tranh .................................................................................8

1.2. Tổng quan về khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của doanh

nghiệp sản xuất xi măng..............................................................................................9

1.2.1. Khái quát về ngành xi măng Việt Nam.............................................................9

1.2.2. Cạnh tranh trong ngành xi măng.....................................................................12

1.3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành công nghiệp sản xuất xi măng..............17

1.3.1. Công nghiệp sản xuất xi măng là ngành sản xuất nguyên vật liệu .................17

1.3.2. Sản xuất xi măng là ngành sản xuất đòi hỏi công nghệ cao, hiện đại.............18

1.3.3. Sản xuất xi măng là ngành đòi hỏi vốn đầu tƣ lớn..........................................18

1.3.4. Sản xuất xi măng là ngành đòi hỏi khối lƣợng nguyên liệu thô lớn ...............19

1.3.5. Sản phẩm xi măng có nhiều loại và đƣợc tiêu thụ chủ yếu vào mùa xây dựng .....19

1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của

doanh nghiệp sản xuất xi măng.................................................................................22

1.4.1.Các yếu tố bên trong doanh nghiệp .................................................................... 22

1.4.2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp................................................................... 25

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................................................... 27

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................ 27

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................27

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin sơ cấp...........................................................27

2.2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin thứ cấp .........................................................27

2.2.3. Phƣơng pháp phân tích tổng hợp ....................................................................28

2.3. Hệ thống các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản

xuất kinh doanh xi măng ...........................................................................................30

2.3.1. Thị phần ..........................................................................................................30

2.3.2. Vị thế tài chính ................................................................................................31

2.3.3. Quản lý và lãnh đạo.........................................................................................31

2.3.4. Khả năng nắm bắt thông tin ............................................................................31

2.3.5. Chất lƣợng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp ............................................ 32

2.3.6. Giá cả của sản phẩm dịch vụ...........................................................................32

2.3.7. Kênh phân phối ...............................................................................................33

2.3.8. Truyền thông và xúc tiến.................................................................................33

2.3.9. Năng lực R & D ..............................................................................................33

2.3.10. Trình độ lực lƣợng lao động .........................................................................33

2.3.11. Vị thế và uy tín của doanh nghiệp.................................................................34

Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TIÊU THỤ SẢN

PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN... 36

3.1. Khái quát về Công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn ..................................36

3.1.1. Lịch sử hình thành...........................................................................................36

3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty ............................................................................37

3.1.3. Chức năng nhiệm vụ .......................................................................................37

3.1.4. Tổng quan dây chuyền sản xuất xi măng Quang Sơn.....................................41

3.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm xi măng của Công ty

TNHH MTV xi măng Quang sơn .............................................................................43

3.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm............................................................................45

3.2.2. Giá bán sản phẩm............................................................................................57

3.2.3. Thực trạng hệ thống khách hàng của Công ty ................................................67

3.2.4.Thực trạng về hoạt động xúc tiến thƣơng mại .................................................69

3.2.5. Thực trạng năng lực của Công ty....................................................................74

3.3. Đánh giá về năng lực cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty ............77

3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc ..................................................................................77

3.3.2. Những hạn chế, tồn tại ....................................................................................78

3.3.3. Nguyên nhân của các tồn tại ...........................................................................78

3.4. Những điểm mạnh, điểm yếu trong nâng cao năng lực canh tranh tiêu thụ

sản phẩm của Công ty ...............................................................................................79

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO NĂNG LỰC

CẠNH TRANH TIÊU THỤ SẢN PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG TY

TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN ................................................................ 81

4.1. Tình hình chung đối với ngành sản xuất xi măng thời gian tới .........................81

4.2. Quan điểm và định hƣớng phát triển ngành công nghiệp xi măng đến năm

2020 và hƣớng tới năm 2030 ....................................................................................83

4.2.1. Quan điểm phát triển của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam..................83

4.2.2. Mục tiêu phát triển ..........................................................................................84

4.2.3. Các chỉ tiêu quy hoạch ....................................................................................84

4.3. Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu của Công ty TNHH MTV xi măng

Quang Sơn.................................................................................................................87

4.3.1. Quan điểm và định hƣớng...............................................................................87

4.3.2. Các mục tiêu cơ bản đến năm 2020 ................................................................88

4.4. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiêu thụ

sản phẩm xi măng của Công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn .....................88

4.4.1. Báo cáo thực tập Tăng cƣờng năng lực quản lý điều hành, trình độ tổ chức kinh doanh,

nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ........................................................................88

4.4.2. Đầu tƣ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới có tính đặc thù......................89

4.4.3. Giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm................................................90

4.4.4. Nghiên cứu và phát triển mở rộng thị trƣờng tiêu thụ ....................................90

4.4.5. Sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo năng lực tài chính lành mạnh ......................91

4.5. Một số kiến nghị.................................................................................................92

4.5.1. Kiến nghị với các cơ quan Nhà nƣớc..............................................................92

4.5.2. Kiến nghị với Bộ công thƣơng........................................................................92

4.5.3. Kiến nghị với Tổng Công ty CP xây dựng Công Nghiệp Việt Nam ..............93

4.5.4. Kiến nghị với UBND tỉnh Thái Nguyên .........................................................93

KẾT LUẬN.............................................................................................................. 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 96

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 19:30 22/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp