Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tp Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tp Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Cập nhật: 19:04 Ngày 08/12/2015

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanhNâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tp Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hay để các bạn tham khảo

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CB,CC CẤP XÃ
1.1 Một số vấn đề chung về cán bộ, công chức 8
1.1.1 Khái niệm về cán bộ, công chức 8
1.1.2 Chức năng của cán bộ, công chức 9
1.1.3 Phân loại cán bộ, công chức 9
1.1.4 Phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức 10
1.2 Cán bộ, công chức cấp xã 10
1.2.1 Khái niệm cán bộ, công chức cấp xã 10
1.2.2 Vai trò và vị trí của cán bộ, công chức cấp xã 11
1.2.3 Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã 12
1.2.3.1 Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách cấp xã 12
1.2.3.2 Chức trách, nhiệm vụ đối với công chức cấp xã 15
1.2.3.3 Tiêu chuẩn chung của cán bộ chuyên trách cấp xã 19
1.2.4 Cơ sở hình thành đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 19
1.2.4.1 Bầu cử cán bộ cấp xã 19
1.2.4.2 Tuyển dụng công chức cấp xã 20
1.2.5 Một số chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã 20
1.3 Năng lực của cán bộ, công chức cấp xã 21
1.3.1 Khái niệm về năng lực cán bộ, công chức cấp xã 21
1.3.2 Đặc điểm và nội dung phản ánh năng lực cán bộ, công chức cấp xã 22
1.3.2.1 Năng lực chuyên môn 23
1.3.2.2 Năng lực tổ chức 23
1.3.2.3 Năng lực lãnh đạo 24
1.3.2.4 Năng lực quản lý 24
1.3.2.5 Năng lực vận động 25
1.3.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực của cán bộ, công chức cấp xã 25
1.3.3.1 Trình độ của cán bộ, công chức cấp xã 25
1.3.3.2 Phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức cấp xã 26
1.3.3.3 Hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã 27
1.4 Bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực công chức 29
1.4.1 Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nâng cao năng lực công chức cơ sở ở Nước Cộng Hoà Pháp 29
1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nâng cao năng lực công chức cơ sở của Tỉnh Đắk Lăk 30
1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nâng cao năng lực công chức cơ sở của Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Mình 31
1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nâng cao năng lực công chức cơ sở của Tỉnh Bình Thuận 31
1.5 Tóm tắt chương 1 32
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CB, CC CÁP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TP.VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
2.1 Khái quát về cấp xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 34
2.1.1 Đặc điểm cấp xã trên địa bàn TP.Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 34
2.1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã, phường từ năm 2011-2013 35
2.1.2.1 Kết quả về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 37
2.1.2.2 Kết quả về thu chi ngân sách 38
2.1.2.3 Kết quả về xây dựng cơ sở hạ tầng 40
2.1.2.4 Kết quả về văn hóa đời sống việc làm của nhân dân 40
2.1.2.5 Kết quả về quốc phòng, an ninh, tư pháp 40
2.2 Đội ngũ CB, CC cấp xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu, Tỉnh BRVT 41
2.2.1 Số lượng cán bộ, công chức cấp xã 41
2.2.2 Độ tuổi và thâm niên công tác của cán bộ, công chức cấp xã 41
2.2.3 Biến động nhân sự tại xã, phường từ năm 2011-2013 45
2.2.4 Nguồn hình thành cán bộ, công chức cấp xã 47
2.2.5 Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 48
2.3 Đánh giá các tiêu chí năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 50
2.3.1 Đánh giá về trình độ 50
2.3.1.1 Báo cáo thực tập Trình độ học vấn 50
2.3.1.2 Trình độ chuyên môn 52
2.3.1.3 Trình độ lý luận chính trị 53
2.3.1.4 Trình độ ngoại ngữ và tin học 54
2.3.1.5 Trình độ quản lý hành chính 55
2.3.2 Đánh giá về phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức cấp xã 57
2.3.3 Đánh giá của nhân dân về hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã 57
2.3.4 Kết quả tổng hợp ý kiến đánh giá về năng lực cán bộ, công chức cấp xã 58
2.3.4.1 Đối với cán bộ chuyên trách 59
2.3.4.2 Đối với công chức chuyên môn 61
2.4 Đánh giá chung về năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 65
2.4.1 Điểm mạnh 65
2.4.1.1 Chính sách trợ cấp khuyến khích 65
2.4.1.2 Tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ 66
2.4.1.3 Chú trọng công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức hợp lý 68
2.4.2 Điểm yếu và nguyên nhân hạn chế 68
2.4.2.1 Hạn chế về năng lực 68
2.4.2.2 Hạn chế về thu nhập 69
2.4.2.3 Hạn chế về điều kiện phát triển trình độ 70
2.4.2.4 Nguyên nhân hạn chế 71
2.5 Tóm tắt chương 2 73
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TP.VŨNG TÀU, TỈNH BRVT
3.1 Giải pháp 74
3.1.1 Xây dựng cơ chế theo từng khu vực, địa bàn 74
3.1.2  Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ, công chức để xây dựng quy hoạch và cơ cấu nhân sự 75
3.1.3 Quy hoạch nguồn cán bộ, công chức 78
3.1.3.1 Công tác quy hoạch cán bộ 79
3.1.3.2 Các nội dung cần thực hiện 80
3.1.4 Đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán bộ, công chức 81
3.1.4.1Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 81
3.1.4.2Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức cho cán bộ, công chức 85
3.1.5 Tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức 86
3.1.5.1 Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức 86
3.1.5.2 Công tác bố trí cán bộ, công chức 87
3.1.6  Tăng cường công tác đánh giá, nhận xét, xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức cấp xã 88
3.1.6.1 Tăng cường công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức cấp xã 88
3.1.6.2 Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức cấp xã 89
3.2 Kiến nghị 89
3.2.1 Một số kiến nghị đối với Trung ương 89
3.2.2 Một số kiến nghị đối với Tỉnh 90
3.2.3   Một số kiến nghị đối với TP.Vũng Tàu 91
3.3 Tóm tắt chương 3 92
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

download

Giá tiền: Free

Định dạng: RAR - Đã tải: 3 lần - Cập nhật: 19:04 08/12/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp