Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên

Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên

Cập nhật: 20:08 Ngày 13/03/2016

Báo cáo thực tập Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp mới của đề tài................................... 3

4.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài....................................................................... 3

4.1. Những đóng góp mới của đề tài................................................................. 3

5. Bố cục của đề tài ........................................................................................... 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC

CẠNH TRANH CỦA NGÀNH VIỄN THÔNG................................................. 5

1.1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh .................................. 5

1.1.1. Khái niệm cạnh tranh .............................................................................. 5

1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh ............................................................. 11

1.2. Đặc điểm ngành viễn thông và cạnh tranh dịch vụ viễn thông................ 13

1.2.1. Đặc điểm ngành viễn thông .................................................................. 13

1.2.2. Sự cần thiết phải nghiên cứu cạnh tranh dịch vụ viễn thông ................ 18

1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến cạnh tranh ngành viễn thông....................... 21

1.3.1. Nhân tố bên ngoài ................................................................................. 21

1.3.2. Yếu tố bên trong.................................................................................... 27

1.4. Một số chiến lƣợc cạnh tranh................................................................... 30

1.4.1. Chiến lƣợc dẫn đầu chi phí thấp ........................................................... 30

1.4.2. Chiến lƣợc khác biệt hóa sản phẩm ...................................................... 32

1.4.3. Chiến lƣợc tập trung trọng điểm (chiến lƣợc tiêu điểm) ...................... 34

1.4.4. Chiến lƣợc phản ứng nhanh .................................................................. 35

1.5. Thực tiễn về nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của ở

Việt Nam.................................................................................................. 37

1.5.1. Bài học kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành viễn thông

Việt Nam................................................................................................ 37

1.5.2. Kinh nghiệm thực tế nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn

Viễn thông Quân đội.............................................................................. 38

1.5.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn bƣu chính

viễn thông Việt Nam (VNPT) ................................................................ 38

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................. 40

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 40

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 40

2.2.1. Phƣơng pháp luận.................................................................................. 40

2.2.2. Các phƣơng pháp cụ thể........................................................................ 40

2.3. Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh...................................................... 42

2.3.1. Chỉ tiêu thị phần của doanh nghiệp....................................................... 42

2.3.2. Giá bán sản phẩm dịch vụ ..................................................................... 43

2.3.3. Chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ............................................................... 43

2.3.4. Đổi mới công nghệ và đổi mới sản phẩm, dịch vụ ............................... 43

2.3.5. Nâng cao thƣơng hiệu và uy tín ............................................................ 44

Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ

VIỄN THÔNG CỦA VNPT THÁI NGUYÊN ................................................. 46

3.1. Tổng quan về VNPT Thái Nguyên .......................................................... 46

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của VNPT Thái Nguyên ................ 46

3.1.2. Các loại dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên cung cấp........... 47

3.1.3. Cơ cấu tổ chức của VNPT Thái Nguyên .............................................. 49

3.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010-2013....................................... 57

3.2. Thực trạng cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên ....... 58

3.2.1.Tổng quan cạnh tranh lĩnh vực viễn thông trên thị trƣờng Việt Nam ... 58

3.2.2. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội tỉnh Thái Nguyên ........... 71

3.2.3. Thực trạng năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT

Thái Nguyên ......................................................................................... 73

3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông

của VNPT Thái Nguyên.......................................................................... 96

3.3.1. Môi trƣờng vĩ mô .................................................................................. 96

3.3.2. Môi trƣờng ngành.................................................................................. 98

3.4. Phân tích ma trận SWOT tại VNPT Thái Nguyên................................... 99

3.5. Đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của VNPT Thái Nguyên.... 100

Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH

VỤ VIỄN THÔNG CHO VNPT THÁI NGUYÊN ........................................ 104

4.1. Phƣơng hƣớng và mục tiêu hoạt động của VNPT Thái Nguyên trong

cung ứng dịch vụ viễn thông trong thời gian tới................................... 104

4.1.1. Mục tiêu hoạt động của VNPT Thái Nguyên ..................................... 104

4.1.2. Phƣơng hƣớng hoạt động của VNPT Thái Nguyên trong thời gian tới.... 105

4.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho VNPT Thái Nguyên

trong cung ứng dịch vụ viễn thông ....................................................... 106

4.2.1. Giải pháp giữ vững thị trƣờng và phát triển thị trƣờng ...................... 106

4.2.2. Phát triển sản phẩm và mạng lƣới....................................................... 109

4.2.3. Đa dạng và linh hoạt trong các chính sách giá cƣớc........................... 110

4.2.4. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ và chăm sóc khách hàng ...................... 110

4.2.5. Thực hiện hiệu quả hoạt động xúc tiến bán hàng. .............................. 111

KẾT LUẬN.................................................................................................... 113

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 115

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 20:08 13/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp