Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Cập nhật: 20:19 Ngày 26/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 2

4. Đóng góp của luận văn.................................................................................. 3

5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 3

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VĐT

VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VĐT XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN

SÁCH NHÀ NƯỚC......................................................................................... 4

1.1. Tổng quan về đầu tƣ và vốn đầu tƣ XDCB................................................ 4

1.1.1. Đầu tƣ XDCB.......................................................................................... 4

1.1.2. Vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản ................................................................. 11

1.1.3. Vai trò của VĐT XDCB từ NSNN ....................................................... 15

1.1.4. Nguyên tắc quản lý và cấp phát VĐT XDCB của NSNN .................... 17

1.2. Hiệu quả đầu tƣ và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

đầu tƣ XDCB.................................................................................................. 20

1.2.1. Một số khái niệm................................................................................... 20

1.2.2. Các nguyên tắc xác định và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả XDCB............ 24

1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ XDCB

từ NSNN ......................................................................................................... 30

1.3. Các nhân tố tác động tới sử dụng hiệu quả VĐT cho XDCB.................. 31

1.3.1. Chiến lƣợc và quy hoạch phát triển kinh tế của đất nƣớc, ngành

và địa phƣơng................................................................................................. 31

1.3.2. Nhóm nhân tố về các yếu tố của nguồn lực .......................................... 33

1.3.3. Tác động của cơ chế và chính sách đến hiệu quả đầu tƣ ...................... 34

1.4. Kinh nghiệm quản lý sử dụng vốn hiệu quả cho đầu tƣ XDCB.............. 36

1.4.1. Kinh nghiệm của Nhà nƣớc Cộng hòa Pháp......................................... 36

1.4.2. Kinh nghiệm hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tƣ XDCB từ NSNN của

tỉnh Vĩnh Phúc................................................................................................. 38

1.4.3. Bài học kinh nghiệm ............................................................................. 39

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 41

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 41

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 41

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin ............................................................ 41

2.2.2. Phƣơng pháp xử lý thông tin................................................................. 42

2.2.3. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu ............................................................. 42

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 43

2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiện trạng của địa phƣơng .............................. 43

2.3.4. Chỉ tiêu kết quả sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng vốn............................ 44

Chương 3: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ NĂM

2010 - 2013...................................................................................................... 47

3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của thành phố Việt Trì.... 47

3.1.1. Đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lý ............................................................. 47

3.1.2. Điều kiện KT - XH............................................................................... 48

3.2. Thực trạng sử dụng VĐT XDCB từ NSNN trên địa bàn thành phố

Việt Trì ............................................................................................................ 53

3.2.1. Thực trạng sử dụng VĐT XDCB từ NSNN trên địa bàn thành phố

Việt Trì ............................................................................................................ 53

3.2.2. Thực trạng quản lý và hiệu quả sử dụng vốn NSNN cho đầu tƣ

XDCB tại thành phố Việt Trì.......................................................................... 60

3.3. Đánh giá về hoạt động sử dụng VĐT XDCB từ NSNN trên địa bàn

thành phố Việt Trì ........................................................................................... 66

3.3.1. Hiệu quả sử dụng VĐT bằng các chỉ tiêu vĩ mô.................................... 66

3.3.2. Hiệu quả kinh tế xã hội của hoạt động đầu tƣ XDCB từ nguồn

NSNN.............................................................................................................. 67

3.3.3. Hiệu quả sử dụng VĐT XDCB thông qua xác định thất thoát, lãng

phí trong đầu tƣ XDCB từ nguồn NSNN ..................................................... 74

3.3. Đánh giá chung quản lý VĐT XDCB từ NSNN cấp tỉnh của thành phố

Việt Trì............................................................................................................. 79

3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc ........................................................................ 79

3.3.2. Tồn tại, hạn chế ..................................................................................... 80

3.3.3. Nguyên nhân hạn chế............................................................................ 83

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

SỬ DỤNG VĐT XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ

NƯỚC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 ................... 85

4.1. Thuận lợi, khó khăn trong việc đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng

kinh tế xã hội.................................................................................................. 85

4.1.1. Những thuận lợi cơ bản......................................................................... 85

4.1.2. Những khó khăn, thách thức ................................................................. 85

4.2. Báo cáo thực tậpPhƣơng hƣớng, kế hoạch sử dụng VĐT XDCB từ NSNN tại thành

phố Việt Trì giai đoạn 2015 – 2020 ................................................................ 86

4.2.1. Phƣơng hƣớng chung ............................................................................ 86

4.2.2. Kế hoạch................................................................................................ 86

4.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VĐT XDCB từ 

NSNN thành phố Việt Trì giai đoạn 2015- 2020............................................ 92

4.3.1. Đẩy nhanh việc huy động vốn đầu tƣ XDCB ....................................... 92

4.3.2. Nâng cao chất lƣợng công tác giải phóng mặt bằng, tái định cƣ........... 94

4.3.3. Nâng cao chất lƣợng công tác kiểm tra, thanh tra, quyết toán VĐT

XDCB.............................................................................................................. 95

4.3.4. Tăng cƣờng bồi dƣỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quản

lý đầu tƣ và quản lý tài chính đầu tƣ............................................................... 96

4.4.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ phát triển

kết cấu hạ tầng................................................................................................. 97

4.4. Một số kiến nghị....................................................................................... 98

KẾT LUẬN.................................................................................................. 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 101

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 20:19 26/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp