Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Cảng Nam Hải

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Cảng Nam Hải

Cập nhật: 22:04 Ngày 01/03/2016

Báo cáo thực tập QTKD là  Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải đạt 9 điểm  

MỤC LỤC  

LỜI MỞ ĐẦU  

Phần 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD  ................. 2 

1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ................................... 2 

1.1.1 khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh  ............................................... 2 

1.1.2 Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ............................... 2 

1.1.3 Bản chất của hiệu quả kinh doanh ............................................................... 4 

1.1.4 Vai trò của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh  ................................... 4 

1.1.5 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh  ....................................................... 5 

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh  ............ 7 

1.2.1 Các nhân tố bên ngoài  .................................................................................. 7 

1.2.1.1 Môi trường pháp lý.................................................................................... 7 

1.2.1.2 Môi trường chính trị, văn hóa - xã hội  ...................................................... 7 

1.2.1.3 Môi trường kinh tế  ..................................................................................... 8 

1.2.1.4 Môi trường sinh thái và cơ sở hạ tầng  ...................................................... 8 

1.2.1.5 Các chính sách kinh tế Nhà nước ............................................................. 9 

1.2.1.6 Môi trường quốc tế  .................................................................................... 9 

1.2.2 Các nhân tố bên trong................................................................................... 9 

1.2.2.1 Đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp  ............................... 9 

1.2.2.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp.  ............................................ 10 

1.2.2.3 Trình độ ứng dụng khao học công nghệ của doanh nghiệp  .................... 10 

1.2.2.4  Nguyên vật liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư cung ứng nguyên 

vật liệu của doanh nghiệp ................................................................................... 11 

1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh  ............... 11 

1.3.1  Nhóm chỉ tiêu tổng quát  ............................................................................ 11 

1.3.1.1  Sức sản xuất ........................................................................................... 11 

1.3.1.2  Sức sinh lợi  ............................................................................................. 11 

1.3.1.3  Suất hao phí  ............................................................................................ 12 

1.3.2 Hiệu quả sử dụng chi phí ........................................................................... 12 

1.3.2.1 Hiệu quả sử dụng chi phí dịch vụ mua ngoài ......................................... 12 

1.3.2.2 Hiệu quả sử dụng chi phí khác  ................................................................ 13 

1.3.3 Hiệu quả  sử dụng tài sản  ........................................................................... 13 

1.3.3.1 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định(TSCĐ)  ............................................... 13 

1.3.3.2 Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động(TSLĐ)  ............................................. 15 

1.3.3.3 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản(TTS)  ....................................................... 15 

1.3.4 Hiệu suất sử dụng lao động ....................................................................... 15 

1.3.5 Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu(VCSH)  ................................................ 16 

1.4 Một số chỉ tiêu đánh giá tài chính doanh nghiệp  .......................................... 16 

1.4.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính  ....................................................... 16 

1.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán  .................................................................... 17 

1.4.2.1Hệ số khả năng thanh toán tổng quát  ...................................................... 17 

1.4.2.2 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn  ................................................................ 17 

1.4.2.3 Hệ số khả năng thanh toán nhanh .......................................................... 18 

1.4.2.4  Hệ số  thanh toán lãi vay  ........................................................................ 18 

1.4.3 Các chỉ số về  hoạt động ............................................................................ 18 

1.4.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho ..................................................................... 18 

1.4.3.2 Số ngày một vòng quay hàng tồn kho ..................................................... 19 

1.4.3.3 Vòng quay các khoản phải thu  ................................................................ 19 

1.4.3.4 Vòng quay toàn bộ vốn  ............................................................................ 19 

1.4.3.5 Vòng quay vốn lưu động ......................................................................... 19 

1.4.4 Các chỉ tiêu  sinh lời  ................................................................................... 20 

1.4.4.1 Doanh lợi tiêu  thụ .................................................................................. 20 

1.4.4.2 Doanh lợi tài sản (ROA) ......................................................................... 20 

1.4.4.3 Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE)  ............................................................ 21 

1.4.5 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn  .......................................................................... 21 

1.4.5.1 Tài sản cố định  ........................................................................................ 21 

1.4.5.2 Tài sản lưu động  ...................................................................................... 21 

1.4.5.3 Vốn chủ sở hữu  ........................................................................................ 21 

1.4.5.4 Vốn vay  .................................................................................................... 22 

1.5 Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh  .......... 22 

1.5.1 Phương pháp chi tiết................................................................................... 22 

1.5.2 Phương pháp so sánh  .................................................................................. 23 

1.5.3 Phương pháp thay thế liên hoàn (loại trừ dần)  ........................................... 23 

1.5.4 Phương pháp liên hệ  ................................................................................... 24 

1.5.5 Phương pháp hồi quy tương quan  .............................................................. 24 

Phần 2 MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CẢNG NAM HẢI  ........................ 26 

2.1  Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Cảng Nam Hải ............................. 26 

2.1.1  Lịch sử hình thành và phát triển  ................................................................ 26 

2.1.2  Chức năng, nhiệm vụ của Cảng Nam Hải  ................................................. 27 

2.1.2.1  Chức năng .............................................................................................. 27 

2.1.2.2  Nhiệm vụ  ................................................................................................. 28 

2.1.3  Cơ cấu tổ chức của Cảng Nam Hải  ........................................................... 28 

2.1.3.1  Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần cảng Nam Hải  .............................. 28 

2.1.3.2  Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban ......................... 30 

2.1.3.2. Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp  .............................................. 33 

Phần 3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI  ............................................... 35 

3.1  Tình hình sản lượng hàng hóa qua Cảng Nam Hải năm 2013-2014. .......... 35 

3.2 Phân tích khái quát tình hình hoạt động SXKD của DN năm 2013-2014.  ... 35 

3.2.1 Phân tích khái quát bảng báo cáo kết quả hoạt động SXKD.  .................... 35 

3.2.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán  ................................................... 37 

3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng các nguồn lực.  .................................................. 41 

3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí ........................................................... 41 

3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định.  .............................................. 44 

3.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động.  ............................................ 45 

3.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản.  ................................................... 46 

3.3.5 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động. ........................................................ 46 

3.4. Phân tích tài chính.  ....................................................................................... 47 

3.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại cảng Nam Hải  ......................... 47 

3.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp ...................................... 48 

3.4.3 Đánh giá khả năng hoạt động  ..................................................................... 50 

3.4.2. Đánh giá khả năng sinh lời  ........................................................................ 52 

Phần 4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH 

DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI  ............................... 54 

4.1 Báo cáo thực tập Nhận xét chung về thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Cảng 

Nam Hải. ........................................... 54 

4.1.1  Những thành tựu đã đạt được.  ................................................................... 54 

4.1.2 Những khó khăn, hạn chế cần khắc phục.  .................................................. 55 

4.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công 

ty cổ phần Cảng Nam Hải  ................................................................................... 55 

4.2.2 Giải pháp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. .......................................... 57 

4.2.3 Giải pháp giảm chi phí nhiên liệu đầu vào................................................. 60 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 64 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 23 lần - Cập nhật: 22:04 01/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp