Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập QTKD row Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên

Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên

Cập nhật: 12:37 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập QTKD là  Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài.......................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................1

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................2

4. Ý nghĩa khoa học và đóng góp của luận văn.......................................................2

5. Bố cục luận văn ...................................................................................................3

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH

DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ...........................................................................4

1.1. Cơ sở khoa học về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .............................4

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản ...............................................................................4

1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh...................................................5

1.1.3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.......................................6

1.1.4. Sự cần thiết phải tính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.................6

1.1.5. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh ........................................................7

1.1.6. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh .........................11

1.1.7. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong

doanh nghiệp..............................................................................................14

1.2. Cơ sở thực tiễn về phƣơng pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ...16

1.2.1. Phƣơng pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nƣớc...16

1.2.2. Đặc điểm của công ty cổ phần ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của

doanh nghiệp ................................................................................................18

1.2.3. Một số kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản

phẩm xi măng đối với Công ty cổ phần xi măng La Hiên.........................19

1.2.4. Bài học kinh nghiệm đối với Công ty cổ phần xi măng La Hiên................20

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................21

2.1. Câu hỏi nghiên cứu.........................................................................................21

2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu.........................................................................21

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin ..................................................................21

2.2.2. Phƣơng pháp phân tích và xử lý thông tin ..................................................22

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu..........................................................................22

2.3.1. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp .............................................22

2.3.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận...............................................23

Chương 3: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN ...........................................................................27

3.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Công ty.........................27

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ..........................................27

3.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty .........................................................28

3.1.3. Phƣơng châm hoạt động của Công ty..........................................................28

3.1.4. Định hƣớng phát triển của Công ty .............................................................29

3.2. Tổ chức bộ máy quản lý và lao động của Công ty.........................................29

3.2.1. Cơ cấu bộ máy và tổ chức ...........................................................................29

3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty ..............................................................31

3.2.3. Kế hoạch phát triển sau cổ phần hóa tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên ..........32

3.3. Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ...........................34

3.3.1. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty giai đoạn 2008-2013..................34

3.3.2. Tình hình lao động của Công ty ..................................................................36

3.3.3. Cơ cấu sản phẩm và sản lƣợng tiêu thụ của Công ty (2008-2013) .............39

3.3.4. Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty giai đoạn 2008-2013................42

3.4. Báo cáo thực tập Phân tích hiệu quả SXKD của Công ty giai đoạn 2008-2013........................44

3.4.1. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến kết quả kinh doanh của Công ty......44

3.4.2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp......................................................50

3.4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động bộ phận.............................................................56

3.4.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội...............................................................68

3.4.5. Đánh giá hiệu quả môi trƣờng.....................................................................69

3.5. Đánh giá thực trạng hiệu quả SXKD của Công ty .........................................74

3.5.1. Kết quả.........................................................................................................74

3.5.2. Hạn chế........................................................................................................75

Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH

DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN................................79

4.1. Quan điểm, định hƣớng phát triển kinh doanh của Tập đoàn Than khoáng

sản Việt Nam và Công ty cổ phần xi măng La Hiên......................................79

4.1.1. Định hƣớng phát triển của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam..............79

4.1.2. Định hƣớng phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng La Hiên .....80

4.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ

phần xi măng La Hiên..................................................................................80

4.2.1. Phát triển nguồn nhân lực cả về quy mô và chất lƣợng. .............................80

4.2.2. Giải pháp về quản lý giá thành, chi phí.......................................................82

4.2.3. Giải pháp về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm ..................................................83

4.2.4. Tăng cƣờng quản lý và naâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh.........85

4.2.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ, máy móc thiết bị...........86

4.2.6. Tăng cƣờng các giải pháp bảo vệ môi trƣờng .............................................87

4.2.7. Giải pháp về nâng cao vai trò quản trị doanh nghiệp..................................88

4.3. Kiến nghị ........................................................................................................88

4.3.1. Đối với cơ quan nhà nƣớc ...........................................................................89

4.3.2. Đối với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Vinacomin ....90

4.3.3. Kiến nghị đối với Công ty cổ phần xi măng La Hiên .................................90

KẾT LUẬN..............................................................................................................93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................94

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 12 lần - Cập nhật: 12:37 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp