Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bãi Cháy - Quảng Ninh

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bãi Cháy - Quảng Ninh

Cập nhật: 07:02 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bãi Cháy - Quảng Ninh  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................. 2

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .................................................. 3

5. Bố cục của luận văn................................................................................... 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ......... 5

1.1. Cơ sở lý luận........................................................................................... 5

1.1.1. Khái niệm ............................................................................................ 5

1.1.2. Bản chất của tín dụng ngân hàng ........................................................ 6

1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trƣờng.............. 7

1.1.4. Phân loại tín dụng.............................................................................. 10

1.1.5. Các hình thức đảm bảo tín dụng........................................................ 19

1.1.6. Chất lƣợng tín dụng của NHTM ....................................................... 21

1.2. Cơ sở thực tiễn...................................................................................... 44

1.2.1. Một số điểm mới trong chính sách tín dụng phát triển nông

nghiệp nông thôn............................................................................... 44

1.2.2. Chính sách tín dụng mới phục vụ phát triển nông nghiệp,

nông thôn ......................................................................................... 51

1.2.3. Đề xuất quy định mới về hoạt động cho vay của ngân hàng ............ 53

1.2.4. Kinh nghiệm của Mỹ......................................................................... 55

1.2.5. Kinh nghiệm của Malayxia ............................................................... 56

1.2.6. Kinh nghiệm của Thái Lan................................................................ 56

1.2.7. Kinh nghiệm của Nga........................................................................ 57

Chương 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG

TẠI NHNO & PTNT CHI NHÁNH BÃI CHÁY............................................. 57

2.1. Câu hỏi nghiên cứu............................................................................... 57

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu...................................................................... 57

2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu....................................................................... 58

2.2.2. Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu.............................................. 58

2.2.3. Phƣơng pháp tổng hợp số liệu........................................................... 59

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích số liệu ......................................................... 59

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ............................................................... 60

2.3.1. Các chỉ tiêu định tính......................................................................... 60

2.3.2. Các chỉ tiêu định lƣợng ..................................................................... 61

Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHNO &

PTNT CHI NHÁNH BÃI CHÁY..................................................................... 65

3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực Bãi Cháy - Quảng Ninh..... 65

3.1.1. Điều kiện tự nhiên KV Bãi Cháy - Quảng Ninh ............................... 65

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .................................................................. 66

3.2. Thực trạng chất lƣợng tín dụng của NHNo & PTNT chi nhánh Bãi Cháy.... 66

3.2.1. Quy trình tín dụng cho vay tại chi nhánh.......................................... 66

3.2.2. Thời gian thẩm định / tái thẩm định và quyết định cho vay ............. 68

3.2.3. Nguyên tắc và điều kiện vay vốn ...................................................... 68

3.2.4. Tình hình chất lƣợng tín dụng ........................................................... 71

3.3. Đánh giá thực trạng chất lƣợng tín dụng của NHNo & PTNT chi

nhánh Bãi Cháy................................................................................... 84

3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc .................................................................... 84

3.3.2. Những tồn tại, hạn chế ...................................................................... 85

3.3.3. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế ...................................................... 86

3.3.4. Những nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng.......................... 88

Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÃI CHÁY -

QUẢNG NINH ................................................................................................ 95

4.1.Báo cáo thực tập  Quan điểm, định hƣớng mục tiêu nâng cao chất lƣợng tín dụng tại chi

nhánh ngân hàng nông nghiệp và PTNT Bãi Cháy - Quảng Ninh .......... 95

4.1.1. Quan điểm nâng cao chất lƣợng tín dụng tại chi nhánh NHNo &

PTNT Bãi Cháy - Quảng Ninh........................................................... 95

4.1.2. Định hƣớng, mục tiêu nâng cao chất lƣợng tín dụng tại chi nhánh

NHNo & PTNT Bãi Cháy - Quảng Ninh ........................................... 97

4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại chi nhánh Ngân

hàng Nông nghiệp và PTNT Bãi Cháy - Quảng Ninh........................ 99

4.2.1. Thực hiện chính sách tín dụng phù hợp với tình hình thực tế........... 99

4.2.2. Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định ........................................ 100

4.2.3. Xây dựng chiến lƣợc khách hàng đúng đắn, hiệu quả .................... 101

4.2.4. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tín dụng của

chi nhánh........................................................................................... 103

4.2.5. Một số giải pháp khác ..................................................................... 104

4.3. Một số kiến nghị, đề xuất ................................................................... 106

4.3.1. Kiến nghị với các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền, Quốc hôi,

Chính phủ........................................................................................ 106

4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam................................ 107

4.3.3. Kiến nghị với cơ quan các cấp ........................................................ 109

4.3.4. Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam ....................................... 109

KẾT LUẬN.................................................................................................... 111

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 07:02 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp