Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Nâng cao chất lượng quản lý nguồn ngân sách vốn ODA tại sở giao dịch I - ngân hàng phát triển Việt Nam

Nâng cao chất lượng quản lý nguồn ngân sách vốn ODA tại sở giao dịch I - ngân hàng phát triển Việt Nam

Cập nhật: 20:10 Ngày 12/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là Nâng cao chất lượng quản lý nguồn ngân sách vốn ODA tại sở giao dịch I - ngân hàng phát triển Việt Nam  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .......................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................2

4. Phƣơng pháp nghiên cứu.........................................................................................3

Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ODA CỦA

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM..................................................4

1.1. Khái quát chung về vốn ODA..............................................................................4

1.1.1. Khái niệm nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)...............................4

1.1.2. Đặc điểm của nguồn vốn ODA .........................................................................6

1.1.3. Vai trò của nguồn vốn ODA .............................................................................9

1.1.4. Các hình thức cung cấp nguồn vốn ODA .......................................................13

1.2. Chất lƣợng quản lý nguồn vốn ODA .................................................................14

1.2.1. Khái niệm chất lƣợng quản lý .........................................................................14

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng công tác quản lý vốn ODA.........................15

1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý nguồn vốn ODA.........................21

1.3.1. Các nhân tố thuộc bên tài trợ ..........................................................................21

1.3.2. Các nhân tố thuộc bên nhận tài trợ..................................................................22

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ NGUỒN NGÂN SÁCH VỐN ODA TẠI

SỞ GIAO DỊCH I-NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ...............34

2.1. Các câu hỏi nghiên cứu ......................................................................................34

2.2. Quy trình nghiên cứu .........................................................................................34

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................34

2.3.1. Cơ sở phƣơng pháp luận .................................................................................34

2.3.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin.....................................................................35

2.3.3. Phƣơng pháp tổng hợp, xử lý số liệu .............................................................35

2.3.4. Phƣơng pháp phân tích thông tin ....................................................................36

2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .............................................................................37

Kết luận chƣơng 2 .....................................................................................................39

Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ODA TẠI SỞ GIAO DỊCH I

- NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM..............................................40

3.1. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển Việt Nam..................................................40

3.2. Sự hình thành và phát triển của Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam .......42

3.2.1. Tổ chức và hoạt động Sở Giao dịch I..............................................................42

3.2.2. Kết quả hoạt động của Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam ......45

3.3. Thực trạng quản lý vốn ODA của Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển

Việt Nam ........................................................................................................54

3.3.1. Bộ máy quản lý vốn ODA tại Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam.....54

3.3.2. Thực trạng tổ chức thực hiện quản lý ODA tại Sở Giao dịch I - Ngân hàng

Phát triển Việt Nam........................................................................................55

3.4. Đánh giá công tác quản lý vốn ODA tại Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển

Việt Nam ........................................................................................................78

3.4.1. Kết quả đạt đƣợc .............................................................................................78

3.4.2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân ......................................................81

Kết luận chƣơng 3 .....................................................................................................87

Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ

NGUỒN NGÂN SÁCH VỐN ODA TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NHPT

VIỆT NAM....................................................................................................88

4.1. Phƣơng hƣớng phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Sở Giao

dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam.........................................................88

4.1.1. Định hƣớng, chiến lƣợc phát triển Ngân hàng phát triển Việt Nam giai

đoạn 2010-2015, tầm nhìn 2020.....................................................................88

4.1.2. Định hƣớng, chiến lƣợc phát triển của Sở Giao dịch I ...................................90

4.1.3. Quan điểm xây dựng giải pháp .......................................................................92

4.2.Báo cáo thực tập Các giải pháp nâng cao chất lƣợng quản lý vốn ODA tại Sở Giao dịch I -

Ngân hàng Phát triển Việt Nam .....................................................................93

4.2.1. Nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án đối với các dự án ODA mục tiêu .......93

4.2.2. Nâng cao chất lƣợng công tác quản lý cho vay ..............................................94

4.2.3. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ và xử lý nợ của Sở giao dịch I.......................95

4.2.4. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn ODA ......97

4.2.5. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ ....99

4.3. Một số điều kiện thực hiện các giải pháp...........................................................99

4.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ.................................................................................99

4.3.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính...........................................................................101

4.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng phát triển Việt Nam .............................................101

4.3.4. Kiến nghị đối với Chủ đầu tƣ........................................................................102

KẾT LUẬN............................................................................................................104

TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................105

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 20:10 12/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp