Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại kho bạc nhà nước Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại kho bạc nhà nước Thái Nguyên

Cập nhật: 12:34 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập nhân sự là Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại kho bạc nhà nước Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của Luận văn.......................................................................... 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Tổng quan vấn đề nghiên cứu. ...................................................................... 3

5. Kết cấu của Luận văn.................................................................................... 6

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC......................................................... 6

1.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................. 6

1.1.1. Các khái niệm................................................................................... 6

1.1.2. Phân loại nguồn nhân lực ............................................................... 10

1.1.3. Sự cần thiết nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực.......................... 11

1.1.4. Nội dung nghiên cứu chất lƣợng nguồn nhân lực .......................... 17

1.1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực ................ 19

1.2. Cơ sở thực tiễn và bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lƣợng

nguồn nhân lực ................................................................................................ 21

1.2.1. Kinh nghiệm của Kho Bạc Nhà nƣớc Cộng hòa Pháp................... 21

1.2.2. Kinh nghiệm của KBNN Vĩnh Phúc .............................................. 23

1.2.3. Bài học kinh nghiệm đổi mới ......................................................... 24

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 27

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 27

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 27

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin ..................................................... 27

2.2.2. Phƣơng pháp xử lý thông tin .......................................................... 28

2.2.3. Phƣơng pháp phân tích thông tin.................................................... 28

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 30

2.3.1. Chỉ tiêu biểu hiện trình độ văn hóa ................................................ 31

2.3.2. Chỉ tiêu biểu hiện trình độ chuyên môn ......................................... 31

2.3.3. Chỉ tiêu phản ánh tình trạng sức khoẻ và năng lực phẩm chất....... 32

Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN ......................................... 33

3.1. Khái quát về KBNN Thái Nguyên........................................................... 33

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.................................................. 33

3.1.2. Cơ cấu tổ chức của KBNN Thái Nguyên....................................... 34

3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của KBNN Thái Nguyên............................. 36

3.2. Thực trạng nguồn nhân lực tại KBNN Thái Nguyên............................... 39

3.2.1. Phân tích số lƣợng nguồn nhân lực ................................................ 39

3.2.2 . Phân tích cơ cấu nguồn nhân lực tại KBNN Thái Nguyên. .......... 40

3.2.3. Phân tích kết quả công việc ............................................................ 45

3.2.4. Phân tích thực trạng nguồn nhân lực tại KBNN Thái Nguyên ...... 47

theo một số tiêu chí................................................................................... 53

3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực tại KBNN

Thái Nguyên.................................................................................................... 64

3.3.1. Môi trƣờng vĩ mô............................................................................ 64

3.3.2. Môi trƣờng ngành........................................................................... 67

3.4. Đánh giá chung ........................................................................................ 70

3.4.1. Những kết quả đạt đƣợc ................................................................. 70

3.4.2. Một số hạn chế................................................................................ 75

3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế ................................................... 76

Chương 4. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

NGUỒN NHÂN LỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN........... 78

4.1. Quan điểm định hƣớng, mục tiêu nâng cao chất lƣợng nguồn nhân

lực của KBNN Thái Nguyên.......................................................................... 78

4.1.1. Cơ hội và thách thức trong bối cảnh hội nhập kinh tế của đất nƣớc ........ 78

4.1.2. Quan điểm, định hƣớng và mục tiêu nâng cao chất lƣợng

nguồn nhân lực tại KBNN Thái Nguyên .................................................. 78

4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tại KBNN

Thái Nguyên.................................................................................................... 85

4.2.1. Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực...... 85

4.2.2. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận công chức.................. 86

4.2.3. Nâng cao chất lƣợng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dƣỡng

công chức.................................................................................................. 87

4.2.4. Báo cáo thực tập Nâng cao nhận thức, kỹ năng quản lý của lãnh đạo về chất

lƣợng nguồn nhân lực ............................................................................... 90

4.2.5. Xây dựng chiến lƣợc thu hút và giữ chân những công chức giỏi ........ 91

4.2.6. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc......................... 93

4.3.7. Hoàn thiện chế độ đãi ngộ với công chức KBNN tỉnh

Thái Nguyên ............................................................................................ 93

4.2.8. Hoàn thiện các quy trình trong công tác nâng cao chất

lƣợng nguồn nhân lực; tăng cƣờng quản lý đối với nguồn nhân lực

KBNN tỉnh Thái Nguyên......................................................................... 95

4.2.9. Hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng công tác phân tích vị trí việc làm....... 96

4.3. Một số kiến nghị....................................................................................... 97

4.3.1. Đối với Chính phủ .......................................................................... 97

4.3.2. Đối với KBNN và KBNN Thái Nguyên ........................................ 98

4.3.3. Đối với công chức KBNN Thái Nguyên ........................................ 99

KẾT LUẬN.................................................................................................. 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 101

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 12:34 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp