Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Đầu tư và Thương mại TNG

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Đầu tư và Thương mại TNG

Cập nhật: 22:21 Ngày 21/03/2016

Báo cáo thực tập nhân sự Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 3

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 4

4. Những đóng góp mới của đề tài.................................................................... 4

5. Bố cục của luận văn ...................................................................................... 5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP ............................................ 7

1.1. Cơ sở lý luận về chất lƣợng nguồn nhân lực ............................................. 7

1.1.1. Nguồn nhân lực ....................................................................................... 7

1.1.2. Chất lƣợng nguồn nhân lực................................................................... 10

1.1.3. Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực của doanh nghiệp ... 14

1.1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng nguồn nhân lực của DN............. 21

1.2. Cơ sở thực tiễn về nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực của DN............ 31

1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ........................ 31

1.2.2. Kinh nghiệm thực tiễn về nâng cao chất lƣợng NNL của doanh DN... 34

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 38

2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết.............................................. 38

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 38

2.2.1. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu..................................................... 38

2.2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin ............................................................ 38

2.2.3. Phƣơng pháp tổng hợp thông tin........................................................... 41

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích thông tin .......................................................... 41

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu............................................................. 44

2.3.1. Thực trạng về cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Đầu tƣ

và Thƣơng mại TNG đƣợc đánh giá bằng các chỉ tiêu sau:............................ 44

2.3.2. Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Đầu tƣ

và Thƣơng mại TNG đƣợc đánh giá bằng các chỉ tiêu sau:............................ 44

Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG............. 45

3.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần Đầu tƣ và Thƣơng mại TNG ........ 45

3.1.1. Thông tin chung .................................................................................... 45

3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................ 45

3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty........................................................ 47

3.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý............................................................. 49

3.1.5. Trách nhiệm, nhiệm vụ của các bộ phận............................................... 50

3.1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013 ........... 53

3.2. Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Đầu tƣ và

Thƣơng mại TNG............................................................................................ 55

3.2.1. Thực trạng số lƣợng và cơ cấu nguồn nhân lực tại Công ty. ................ 55

3.2.2. Thực trạng về chất lƣợng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Đầu

tƣ và Thƣơng mại TNG................................................................................... 57

3.3. Các yếu tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng nguồn nhân lực tại Công ty cổ

phần Đầu tƣ và Thƣơng mại TNG .................................................................. 68

3.3.1. Tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nhân lực ............................................ 68

3.3.2. Tiền lƣơng, tiền thƣởng, phụ cấp.......................................................... 70

3.3.3. Thời gian làm việc, nghỉ ngơi ............................................................... 74

3.3.4. Điều kiện làm việc ................................................................................ 75

3.3.5. Đời sống tinh thần của ngƣời lao động ................................................. 76

3.3.6. Giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp .............................................. 76

3.4. Đánh giá chung về chất lƣợng nguồn nhân lực của Công ty....................... 77

3.4.1. Ƣu điểm, nguyên nhân .......................................................................... 77

3.4.2. Hạn chế, nguyên nhân........................................................................... 78

Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN

NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG

MẠI TNG....................................................................................................... 79

4.1. Phƣơng hƣớng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tại Công ty cổ

phần Đầu tƣ và Thƣơng mại TNG trong những năm tới ................................ 79

4.1.1. Chiến lƣợc phát triển của Công ty giai đoạn 2014- 2020 ..................... 79

4.1.2. Mục tiêu nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực của Công ty................. 80

4.1.3. Phƣơng hƣớng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực của Công ty....... 81

4.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tại Công ty......................... 82

4.2.1. Đổi mới công tác quy hoạch, tuyển dụng nguồn nhân lực..................... 82

4.2.2. Đổi mới công tác đánh giá, sắp xếp, phân công nguồn nhân lực ............. 86

4.2.3. Đổi mới công tác đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực ............... 90

4.2.4. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách tạo động

lực cho nguồn nhân lực .................................................................................... 93

4.2.5. Hoàn thiện môi trƣờng làm việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

và quan hệ lao động hài hòa............................................................................ 95

KẾT LUẬN.................................................................................................... 97

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 100

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 9 lần - Cập nhật: 22:21 21/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp