Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức tại Sở nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức tại Sở nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Cập nhật: 20:40 Ngày 05/04/2016

Báo cáo thực tập nhân sự  là Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức tại Sở nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc  đạt 9 điểm    

  

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu ...........................................................................................4

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................4

4. Đóng góp mới của luận văn................................................................................4

5. Kết cấu của luận văn...........................................................................................5

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC..............6

1.1. Khái niệm, vai trò, đặc điểm đội ngũ CBCCVC..................................................6

1.1.1. Khái niệm và vai trò của đội ngũ CBCCVC ................................................6

1.1.2. Đặc điểm của đội ngũ CBCCVC..................................................................8

1.1.3. Phân loại cán bộ, công chức, viên chức........................................................9

1.2. Chất lƣợng và tiêu chí đánh giá chất lƣợng đội ngũ CBCCVC.........................11

1.2.1. Chất lƣợng và vai trò của chất lƣợng đội ngũ CBCCVC ...........................11

1.2.2. Tiêu chí đánh giá chất lƣợng đội ngũ CB,CC,VC......................................15

1.3. Nâng cao chất lƣợng CBCCVC ........................................................................19

1.3.1. Công tác quy hoạch CBCCVC ...................................................................19

1.3.2. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng CBCCVC......................................................20

1.3.4. Công tác sử dụng CBCCVC.......................................................................28

1.3.5. Hoàn thiện văn hóa công sở........................................................................28

1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng CBCCVC ..............................................29

1.4.1. Các yếu tố khách quan................................................................................29

1.4.2. Các yếu tố chủ quan....................................................................................34

Chương 2. CÂU HỎI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................40

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................40

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................40

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu.....................................................................40

2.2.2. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu..........................................................................43

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ NỘI

VỤ TỈNH VĨNH PHÚC.........................................................................47

3.1. Tổng quan về tỉnh Vĩnh Phúc và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc .............................47

3.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.....................................47

3.1.2. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ........51

3.2. Thực trạng chất lƣợng CBCCVC của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc......................53

3.2.1. Về giới tính .................................................................................................53

3.2.2. Về độ tuổi....................................................................................................54

3.2.3. Về trình độ chuyên môn .............................................................................55

3.2.4. Về trình độ lý luận chính trị và quản lý nhà nƣớc ......................................56

3.2.6. Về ngạch công chức....................................................................................62

3.2.7. Tự đánh giá của CBCCVC về Kỹ năng hành chính.................................63

3.2.8. Tự đánh giá của CBCCVC về Ý thức, thái độ trong công việc ...............65

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3..........................................................................................67

Chương 4. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI

SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC..........................................................70

4.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc ...................70

4.1.1. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực.........................................................70

4.1.2. Mục tiêu phát triển của tỉnh ........................................................................70

4.2. Báo cáo thực tập Mục tiêu của Sở Nội vụ...........................................................72

4.3. Giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCCVC tại Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ......73

4.3.1. Giải pháp trong quá trình tuyển dụng.........................................................73

4.3.2. Giải pháp trong quá trình đào tạo ...............................................................77

4.3.3. Giải pháp trong quá trình phân công công việc..........................................82

4.3.4. Tăng cƣờng công tác đánh giá hiệu quả công việc.....................................87

4.3.5. Giải pháp về xây dựng môi trƣờng văn hoá công sở lành mạnh ................88

4.3.6. Giải pháp về đầu tƣ trang thiết bị phục vụ cho công tác của Sở ................88

KẾT LUẬN..............................................................................................................90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................92

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 64 lần - Cập nhật: 20:40 05/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, tuyen dung cong chuc, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn,bao cao suCột đèn chiếu sáng cao áp,