Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập khác row Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn thông Bắc Kạn

Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn thông Bắc Kạn

Cập nhật: 20:04 Ngày 13/03/2016

Báo cáo thực tập Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn thông Bắc Kạn  đạt 9 điểm  

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ...........................................................................................................1

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu .................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ......................................................................2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu..................................................................3

4. Những đóng góp mới của luận văn ................................................................3

5. Kết cấu của luận văn ......................................................................................4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Ở MIỀN NÚI.......................................................5

1.1. Dịch vụ viễn thông và chất lƣợng dịch vụ viễn thông nói chung và

miền núi nói riêng ..............................................................................................5

1.1.1. Khái niệm về dịch vụ và chất lƣợng dịch vụ viễn thông .........................5

1.1.2. Đặc điểm chất lƣợng dịch vụ viễn thông ở miền núi...............................8

1.1.3. Một số nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ viễn thông ở

miền núi .............................................................................................................9

1.2. Kinh nghiệm thực tiễn...............................................................................16

1.2.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng dịch vụ viễn thông ở miền núi

ngoài nƣớc........................................................................................................16

1.2.2. Kinh nghiệm thực hiện vấn đề chất lƣợng dịch vụ viễn thông ở

miền núi trong nƣớc .........................................................................................20

Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................23

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ...................................................................................23

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu...........................................................................25

2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin, tài liệu ................................................25

2.2.2. Phƣơng pháp lấy ý kiến chuyên gia .......................................................27

2.2.3. Phƣơng pháp xử lý thông tin..................................................................28

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích - tổng hợp.........................................................28

2.2.5. Phƣơng pháp cho điểm...........................................................................28

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ....................................................................28

2.3.1. Chất lƣợng sản phẩm..............................................................................28

2.3.2. Chất lƣợng phục vụ ................................................................................29

2.3.3. Các chỉ tiêu chất lƣợng dịch vụ 28

Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA VIỄN

THÔNG BẮC KẠN........................................................................................32

3.1. Khái quát tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Kạn ......................................32

3.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Kạn.............................32

3.1.2. Tình hình kinh tế-xã hội của Bắc Kạn ..................................................33

3.2. Tổng quan về Viễn thông Bắc Kạn...........................................................35

3.2.1. Lịch sử phát triển Viễn thông Bắc Kạn - Tập đoàn Bƣu chính Viễn

thông Việt Nam................................................................................................35

3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Viễn thông Bắc Kạn.....................................35

3.2.3. Cơ cấu tổ chức........................................................................................37

3.3. Đánh giá thực trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông tại Viễn

thông Bắc Kạn..................................................................................................39

3.3.1. Thực trạng sử dụng dịch vụ viễn thông của ngƣời dân tại tỉnh

Bắc Kạn ...........................................................................................................39

3.3.2. Đánh giá việc tổ chức triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ viễn

thông tại Viễn thông Bắc Kạn..........................................................................47

3.3.3. Đánh giá chất lƣợng sản phẩm...............................................................52

3.3.4. Đánh giá chất lƣợng phục vụ .................................................................66

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮC KẠN ..........................................................84

4.1. Định hƣớng phát triển dịch vụ viễn thông Bắc Kạn giai đoạn đến 2020........84

4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ viễn thông Bắc Kạn

giai đoạn đến 2020 ...........................................................................................85

4.2.1. Xây dựng chính sách, mục tiêu chất lƣợng dịch vụ thông tin phù

hợp với ngƣời dân tại Bắc Kạn ........................................................................85

4.2.2. Phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp nhằm hỗ trợ cho việc cung cấp

dịch vụ viễn thông ở Bắc Kạn..........................................................................85

4.2.3. Nâng cao trình độ và chất lƣợng đội ngũ cán bộ, nhân viên của

doanh nghiệp Viễn thông Bắc cạn ...................................................................86

4.2.4. Phát triển, mở rộng mạng lƣới dịch vụ và các loại hình dịch vụ phù

hợp với đặc thù của Bắc Kạn ...........................................................................90

4.2.5. Thực hiện chính sách khách hàng mềm dẻo, linh hoạt..........................94

4.2.6. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động marketing trong dịch vụ khách hàng......95

4.2.7. Nâng cao hiệu quả đầu tƣ và áp dụng công nghệ mới ...........................95

4.2.8. Đẩy mạnh hoạt động quản lý chất lƣợng dịch vụ ..................................98

4.3. Một số khuyến nghị..................................................................................102

4.3.1. Khuyến nghị đối với Nhà nƣớc..............................................................102

4.3.2.Khuyến nghị đối với Tập đoàn Bƣu chính Viễn thông Việt Nam............103

4.3.3. Khuyến nghị đối với Viễn thông Bắc Kạn .............................................103

KẾT LUẬN...................................................................................................104

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................107

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 0 lần - Cập nhật: 20:04 13/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp