Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Bảo Hiểm row Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế

Cập nhật: 09:53 Ngày 23/01/2016

Báo cáo thực tập Bảo Hiểm Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế tại thành phố Thái Nguyên  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 3
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn ..................................................................... 4
5. Kết cấu luận văn............................................................................................ 4
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI THAM GIA BHYT....... 5
1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu.................................................................... 5
1.2. Cơ sở lý luận .............................................................................................. 8
1.2.1. Khái quát về BHYT ................................................................................ 8
1.2.2. Chất lƣợng dịch vụ KCB cho ngƣời tham gia BHYT .......................... 27
1.2.3. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ KCB cho ngƣời tham gia BHYT ........... 31
1.3. Một số bài học kinh nghiệm.................................................................... 31
1.3.1. Kinh nghiệm trên thế giới ..................................................................... 31
1.3.2. Kinh nghiệm trong nƣớc ....................................................................... 43
1.3.3. Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lƣợng dịch vụ KCB cho
ngƣời tham gia BHYT tại thành phố Thái Nguyên ........................................ 46
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 48
2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 48
2.2. Giả thuyết nghiên cứu .............................................................................. 48
2.3. Nội dung nghiên cứu................................................................................ 48
2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 49
2.4.1. Phƣơng pháp chọn địa điểm nghiên cứu............................................... 49
2.4.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin ............................................................ 51
2.4.3. Phƣơng pháp tổng hợp thông tin........................................................... 53
2.4.4. Phƣơng pháp phân tích thông tin .......................................................... 53
2.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu và tiêu chí đánh giá................................... 55
Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM
CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ TẠI
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN................................................................... 57
3.1. Báo cáo thực tập Giới thiệu chung về thành phố Thái Nguyên........................... 57
3.2. Thực trạng chất lƣợng dịch vụ khám chữa bệnh cho ngƣời tham gia
bảo hiểm y tế tại thành phố Thái Nguyên ....................................................... 60
3.2.1. Các cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng KCB BHYT trên địa bàn
thành phố Thái Nguyên................................................................................... 60
3.2.2. Thực trạng chất lƣợng dịch vụ KCB cho ngƣời tham gia BHYT tại
địa bàn nghiên cứu .......................................................................................... 61
3.3. Những yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ KCB cho ngƣời
tham gia BHYT tại thành phố Thái Nguyên................................................... 87
3.3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ................................................................. 87
3.3.2. Phân biệt đối xử với bệnh nhân BHYT................................................. 88
3.3.3. Thủ tục hành chính khi đi khám chữa bệnh BHYT.............................. 88
3.3.4. Trình độ chuyên môn và thái độ của cán bộ y tế .................................. 89
3.3.5. Thông tin tuyên truyền về chế độ chính sách BHYT ........................... 89
3.4. Đánh giá chung ........................................................................................ 90
3.4.1. Những điểm mạnh đảm bảo chất lƣợng dịch vụ khám chữa bệnh
cho ngƣời tham gia BHYT.............................................................................. 90
3.4.2. Những điểm yếu làm giảm chất lƣợng dịch vụ khám chữa bệnh cho
ngƣời tham gia BHYT..................................................................................... 91
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI THAM GIA BHYT TẠI
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN................................................................... 94
4.1. Căn cứ đề xuất giải pháp.......................................................................... 94
4.1.1. Định hƣớng của Nhà nƣớc cho vấn đề BHYT...................................... 94
4.1.2. Mục tiêu phát triển BHYT của tỉnh Thái Nguyên ................................ 96
4.1.3. Kết quả nghiên cứu của đề tài............................................................... 99
4.2. Một số giải pháp đề xuất .......................................................................... 99
4.2.1. Cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật - Giảm quá tải bệnh viện .................. 99
4.2.2. Nhóm giải pháp về bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân BHYT, tránh
phân biệt đối xử với bệnh nhân BHYT......................................................... 100
4.2.3. Nhóm giải pháp về cải cách thủ tục hành chính ................................. 101
4.2.4. Nhóm giải pháp về nâng cao trình độ chuyên môn và thái độ của
cán bộ y tế ..................................................................................................... 102
4.2.5. Nhóm giải pháp về tăng cƣờng và đổi mới công tác tuyên truyền về
chính sách BHYT.......................................................................................... 103
4.3. Kiến nghị................................................................................................ 104
4.3.1. Đối với Quốc hội, Chính Phủ và BHXH Việt Nam............................ 104
4.3.2. Đối với ngành y tế............................................................................... 105
4.3.3. Đối với tỉnh Thái Nguyên ................................................................... 105
KẾT LUẬN.................................................................................................. 106
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 108

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 7 lần - Cập nhật: 09:53 23/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp