Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Du Lịch row Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch tại trường Cao đẳng du lịch

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch tại trường Cao đẳng du lịch

Cập nhật: 20:59 Ngày 31/01/2016

Báo cáo thực tập Du Lịch là Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch tại trường Cao đẳng du lịch và thương mại - Hải Dương  được hoàn thành vào tháng 5/2015  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Sự cần thiết phải nghiên cứu......................................................................... 1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu................................................................. 2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3

4. Những đóng góp mới của luận văn ............................................................... 3

5. Cấu trúc của luận văn.................................................................................... 3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC DU LỊCH....................................................... 4

1.1. Cơ sở lý luận của việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch....... 4

1.1.1. Nguồn nhân lực ....................................................................................... 4

1.1.2. Nguồn nhân lực du lịch ........................................................................... 4

1.1.3. Khái niệm về chất lƣợng ......................................................................... 7

1.1.4. Khái niệm về đào tạo và chất lƣợng đào tạo........................................... 9

1.2. Cơ sở thực tiễn về nâng cao chất lƣợng đào tạo nhân lực du lịch ........... 15

1.2.1. Kinh tế và sự phát triển về du lịch ........................................................ 15

1.2.2. Quan niệm của xã hội về bằng cấp và nghề nghiệp.............................. 17

1.2.3. Những ảnh hƣởng của công nghệ đến sự phát triển của Du lịch. ......... 17

1.2.4. Chính sách pháp luật của nhà nƣớc....................................................... 18

1.3.1. Nhân tố thuộc môi trƣờng ngành .......................................................... 20

1.3.2. Nhân tố nội tại từng trƣờng................................................................... 23

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI.................... 27

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 27

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 27

2.2.1. Phƣơng pháp điều tra thực địa .............................................................. 27

2.2.2. Phƣơng pháp phân tích tổng hợp so sánh ............................................. 27

2.2.3. Phƣơng pháp thu thập số liệu /thông tin /dữ liệu.................................. 28

2.2.4. Phƣơng pháp dự báo.............................................................................. 28

2.3. Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng đào tạo nhân lực .................................. 28

2.3.1. Trình độ kiến thức đƣợc đào tạo ........................................................... 29

2.3.2. Kỹ năng, kỹ xảo .................................................................................... 29

2.3.3. Năng lực nhận thức và tƣ duy ............................................................... 29

2.3.4. Phẩm chất nhân văn .............................................................................. 30

2.3.5. Khả năng làm việc sau tốt nghiệp ra trƣờng ......................................... 30

Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC DU LỊCH

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI............................32

3.1. Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động của trƣờng cao đẳng Du

lịch và Thƣơng mại ................................................................................ 32

3.1.1. Khái quát về các trƣờng cao đẳng du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng .... 32

3.1.2. Giới thiệu khái quát về trƣờng cao đẳng du lịch và Thƣơng mại ......... 33

3.2. Thực trạng chất lƣợng đào tạo nhân lực du lịch của trƣờng cao đẳng

Du lịch và Thƣơng mại .......................................................................... 48

3.2.1. Báo cáo thực tập Thực trạng công tác tuyển sinh ngành Du lịch ........ 48

3.2.2. Chƣơng trình, thời gian đào tạo - thực tập............................................ 49

3.2.3. Chất lƣợng đào tạo của trƣờng thông qua các tiêu chí ......................... 50

3.2.4. Thực trạng các yếu tố đảm bảo chất lƣợng đào tạo của trƣờng............ 54

3.3. Đánh giá chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng ........................................... 72

3.3.1. Đánh giá từ phía các doanh nghiệp....................................................... 72

3.3.2. Đánh giá từ góc độ cựu học sinh, sinh viên .......................................... 74

3.4. Đánh giá chung thực trạng chất lƣợng đào tạo nhân lực du lịch của

trƣờng cao đẳng Du lịch và Thƣơng mại Hải Dƣơng và nguyên nhân ..... 78

3.4.1. Những ƣu điểm và nguyên nhân cơ bản trong công tác đào tạo nhân

lực về du lịch tại trƣờng cao đẳng Du lịch và Thƣơng mại Hải Dƣơng...... 78

3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác đào tạo nhân lực về

du lịch tại trƣờng cao đẳng Du lịch và Thƣơng mại Hải Dƣơng ........... 80

Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

DU LỊCH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI

HẢI DƯƠNG...........................................................................................................82

4.1. Các dự báo triển vọng về đào tạo và nhu cầu nhân lực du lịch ............... 82

4.1.1. Dự báo nhu cầu nhân lực ngành du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030.... 82

4.1.2. Định hƣớng phát triển trƣờng cao đẳng Du lịch và Thƣơng mại

giai đoạn 2015 - 2020............................................................................. 88

4.2. Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo nhân lực du

lịch tại các trƣờng cao đẳng du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng

(Định hƣớng của trƣờng cao đẳng Du lịch và Thƣơng mại) ................. 91

4.3. Các kiến nghị............................................................................................ 98

4.3.1. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội........ 98

4.3.2. Với Bộ Công thƣơng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.................. 99

4.3.3. Đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh Hải Dƣơng......................................... 101

4.3.4. Với trƣờng cao đẳng Du lịch và Thƣơng mại ..................................... 101

KẾT LUẬN.................................................................................................. 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 104

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 6 lần - Cập nhật: 20:59 31/01/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp