Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập nhân sự row Nâng cao chất lượng cán bộ nữ lãnh đạo quản lý tỉnh Tuyên Quang

Nâng cao chất lượng cán bộ nữ lãnh đạo quản lý tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật: 23:00 Ngày 08/03/2016

Báo cáo thực tập nhân sự Nâng cao chất lượng cán bộ nữ lãnh đạo quản lý tỉnh Tuyên Quang  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................2

4. Ý nghĩa khoa học của luận văn ...............................................................................3

5. Kết cấu của luận văn ...............................................................................................3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN

BỘ NỮ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ .............................................................................4

1.1. Cơ sở lý luận về cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ......................................................4

1.1.1. Khái niệm cán bộ nữ LĐQL..............................................................................4

1.1.2. Đặc điểm của cán bộ nữ LĐQL ........................................................................7

1.1.3. Vai trò của cán bộ nữ LĐQL.............................................................................8

1.1.4. Tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ nữ LĐQL ..............................................10

1.1.5. Tiêu chí đánh giá chất lƣợng của cán bộ nữ LĐQL........................................10

1.1.6. Những yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cán bộ nữ LĐQL...............................17

1.2. Cơ sở thực tiễn ...................................................................................................24

1.2.1. Kinh nghiệm của một số tỉnh trong nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán

bộ nữ LĐQL .............................................................................................................24

1.2.2. Bài học rút ra từ việc nghiên cứu của các tỉnh................................................27

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................30

2.1. Các câu hỏi nghiên cứu ......................................................................................30

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................30

2.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu ..............................................................................30

2.2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin ......................................................................30

2.2.3. Phƣơng pháp xử lý thông tin...........................................................................31

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích thông tin ....................................................................32

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .............................................................................34

Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ NỮ LÃNH ĐẠO,

QUẢN LÝ Ở TỈNH TUYÊN QUANG ..................................................................35

3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và tình hình cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý

ở tỉnh Tuyên Quang...................................................................................................35

3.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Tuyên Quang ....................................35

3.1.2. Tình hình cán bộ nữ và cán bộ nữ LĐQL ở tỉnh Tuyên Quang..............................37

3.2. Đánh giá ƣu điểm, hạn chế về chất lƣợng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý tỉnh

Tuyên Quang.............................................................................................................76

3.2.1. Ƣu điểm về chất lƣợng cán bộ nữ LĐQL tỉnh Tuyên Quang.............................76

3.2.2. Hạn chế về chất lƣợng cán bộ nữ LĐQL tỉnh Tuyên Quang ..........................77

3.3. Nguyên nhân của những hạn chế .......................................................................79

3.3.1. Nguyên nhân khách quan ................................................................................79

3.3.2. Nguyên nhân chủ quan....................................................................................81

Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ NỮ LÃNH

ĐẠO, QUẢN LÝ Ở TỈNH TUYÊN QUANG .......................................................84

4.1. Yêu cầu của việc nâng cao chất lƣợng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ở tỉnh

Tuyên Quang.............................................................................................................84

4.1.1. Yêu cầu của sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc ................................84

4.1.2. Yêu cầu của việc phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN..............85

4.1.3. Yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.........................86

4.1.4. Yêu cầu của quá trình của toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đối với

việc nâng cao chất lƣợng cán bộ LĐQL, trong đó có cán bộ nữ ................................87

4.2. Quan điểm nâng cao chất lƣợng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Tuyên

Quang hiện nay .........................................................................................................88

4.2.1. Cần phải coi công tác cán bộ nữ là một bộ phận quan trọng trong công

tác cán bộ của Đảng ..................................................................................................88

4.2.2. Nâng cao chất lƣợng cán bộ nữ LĐQL phải góp phần tạo động lực thúc

đẩy bình đẳng giới trong đời sống xã hội, thu hút ngày càng đông phụ nữ tham

gia tích cực vào đời sống chính trị ............................................................................89

4.2.3. Nâng cao chất lƣợng cán bộ nữ LĐQL phải phù hợp với tính chất, đặc

điểm và trình độ phát triển của đất nƣớc, của địa phƣơng........................................90

4.2.4. Nâng cao chất lƣợng cán bộ nữ LĐQL là nhiệm vụ thƣờng xuyên của

mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị, đòi hỏi đƣợc tiến hành đồng bộ với các

mục tiêu, chính sách, giải pháp cụ thể ......................................................................91

4.3. Mục tiêu cụ thể về nâng cao chất lƣợng cán bộ nữ...............................................93

4.4. Giải pháp nâng cao chất lƣợng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Tuyên

Quang hiện nay .........................................................................................................94

4.4.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới quan điểm về bình đẳng giới và

công tác cán bộ nữ.....................................................................................................94

4.3.2. Tăng cƣờng sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ nữ ...........95

4.4.3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng về

công tác cán bộ nữ.....................................................................................................95

4.4.4. Báo cáo thực tập Xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù đối với cán bộ nữ,

tạo điều kiện cho cán bộ nữ thực hiện tốt chức năng trong gia đình và tham gia

các hoạt động xã hội................................................................................................102

4.4.5. Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác cán bộ nữ .........................................104

4.4.6. Phát huy vai trò của các cơ quan tham mƣu và cải tiến nội dung, phƣơng

thức hoạt động của Hội LHPN và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ................................105

4.4.7. Bản thân cán bộ nữ không ngừng vƣơn lên về mọi mặt ...............................106

4.5. Một số kiến nghị...............................................................................................107

4.5.1. Với Trung ƣơng.............................................................................................107

4.5.2. Với tỉnh .........................................................................................................107

KẾT LUẬN............................................................................................................110

TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................112

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 23:00 08/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt , tài liệu ôn thi công chức, tuyen dung cong chuc, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn,bao cao suCột đèn chiếu sáng cao áp,