Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cảng Nam Hải

Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cảng Nam Hải

Cập nhật: 22:07 Ngày 01/03/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cảng Nam Hải  đạt 9 điểm  


MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU  

PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  . 2 

1.1.  Tổng qua về tài chính doanh nghiệp  ..................................................... 2 

1.1.1.  Khái niệm về tài chính doanh nghiệp .............................................. 2 

1.1.2.  Bản chất tài chính doanh nghiệp  ..................................................... 2 

1.1.3.  Các quan hệ tài chính của doanh nghiệp  ........................................ 2 

1.1.4.  Các chức năng của tài chính doanh nghiệp  .................................... 3 

1.2.  Quản trị tài chính doanh nghiệp  ........................................................... 5 

1.2.1.  Khái niệm về quản trị tài chính doanh nghiệp  ................................ 5 

1.2.2.  Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp ................................... 6 

1.2.3.  Các nội dung chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp .......... 6 

1.3.  Phân tích tài chính doanh nghiệp.......................................................... 6 

1.3.1.  Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp  .................................. 6 

1.3.2.  Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp  ................................. 7 

1.4.  Nguồn tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ....... 8 

1.4.1.  Hệ thống Báo cáo tài chính  .............................................................. 8 

1.4.2.  Phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp  ..... 9 

1.4.2.1.  Phương pháp so sánh  ................................................................... 9 

1.4.2.2.  Phương pháp tỷ lệ  ...................................................................... 10 

1.4.2.3.  Phương pháp phân tích Dupont  ................................................. 11 

1.5.  Nội dung phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp  ............... 11 

1.5.1.  Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp .......... 11 

1.5.1.1.  Phân tích tình hình tài chính qua Bảng cân đối kế toán ........... 11 

1.5.1.2.  Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp qua bảng Báo 

cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ................ 15 

1.5.2.  Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp  ...... 19 

1.5.2.1.  Nhóm các chỉ tiêu khả năng thanh toán .................................... 19 

1.5.2.2.  Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư ........... 21 

1.5.2.3.  Chỉ số về hoạt động  .................................................................... 23 

1.5.2.4.  Các chỉ tiêu sinh lời  ................................................................... 25 

1.5.3.  Phân tích phương trình Dupont  ..................................................... 25 

PHẦN 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TYCỔ 

PHẦN CẢNG NAM HẢI  .................................................................................. 28

2.1.  Khái quát chung về Công ty cổ phần cảng Nam Hải  ........................ 28 

2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần cảng 

Nam Hải ....................................................................................................... 28 

2.1.2.  Chức năng, nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn hiện nay  ....... 30 

2.1.2.1.  Chức năng  .................................................................................. 30 

2.1.2.2.  Nhiệm vụ .................................................................................... 30 

2.1.3.  Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần cảng Nam Hải  ..................... 30 

2.1.3.1.  Cơ cấu tổ chức  ........................................................................... 30 

2.1.3.2.  Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban ............. 32 

2.1.4.  Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp.......................... 35 

2.1.4.1.  Thuận lợi  .................................................................................... 35 

2.1.4.2.  Khó khăn .................................................................................... 36 

2.1.5.  Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cảng Nam 

Hải    .......................................................................................................... 36 

2.1.5.1.  Sản phẩm của doanh nghiệp  ...................................................... 36 

2.1.5.2.  Hệ thống cơ sở vật chất của Cảng Nam Hải  ............................. 36 

2.1.5.3.  Sản lượng sản phẩm, doanh thu của Công ty  ............................ 38 

2.2.  Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần cảng Nam Hải  ... 39 

2.2.1  Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Công ty ......... 39 

2.2.1.1.  Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty  ... 41 

2.2.1.2.  Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty  . 

    .................................................................................................... 45 

2.2.2.  Phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

    .......................................................................................................... 47 

2.2.3.  Phân tích một số chỉ tiêu tài chính đặc trưng của Công ty  ........... 49 

2.2.3.1.  Các hệ số khả năng thanh toán  .................................................. 49 

2.2.3.2.  Các hệ số phản ánh cơ cấu tài sản, nguồn vốn và tình hình đầu 

tư    .................................................................................................... 52 

2.2.3.3.  Phân tích các chỉ số về hoạt động ............................................. 56 

2.2.3.4.  Phân tích các chỉ số về khả năng sinh lời  .................................. 59 

2.2.4.  Phân tích phương trình Dupont  ..................................................... 60 

2.2.4.1.  Phân tích ROA ........................................................................... 60 

2.2.4.2.  Phân tích ROE ........................................................................... 61

PHẦN 3.MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI 

CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI  ................................. 64 

3.1.  Đánh giá chung tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cảng Nam 

Hải   ................................................................................................................ 64 

3.1.1.  Ưu điểm  ............................................................................................ 64 

3.1.2.  Nhược điểm  ...................................................................................... 64 

3.2.  Phƣơng hƣớng nâng cao hiệu quả tài chính tại công ty cổ phần cảng 

Nam Hải .......................................................................................................... 65 

3.2.1.  Báo cáo thực tập Tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư máy móc mới, thiết bị 

hiện đại  ......................................................................................................... 65 

3.2.2.  Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty  ................................. 65 

3.2.3.  Bảo về lợi ích và quyền lợi cho cổ đông, nhà đầu tư  ..................... 66 

3.3.  Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ 

phần cảng Nam Hải  ........................................................................................ 66 

3.3.1.  Biện pháp 1: Đầu tư mới................................................................. 66 

3.3.1.1.  Cơ sở thực hiện biện pháp  ......................................................... 66 

3.3.1.2.  Mục đích của biện pháp  ............................................................. 67 

3.3.1.3.  Biện pháp thực hiện ................................................................... 67 

3.3.2.  Biện pháp 2: Sử dụng hợp lý chi phí bán hàng  ............................. 72 

3.3.2.1.  Cơ sở thực hiện biện pháp  ......................................................... 72 

3.3.2.2.  Mục đích của biện pháp  ............................................................. 74 

3.3.2.3.  Nội dung của biện pháp  ............................................................. 74 

3.3.2.4.  Kết quả thực hiện  ....................................................................... 75 

3.4.  Một số kiến nghị về tài chính của Công ty cổ phần cảng Nam Hải  . 77 

KẾT LUẬN  ........................................................................................................ 78 

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 22:07 01/03/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, việc làm thêm buổi tốiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức viên chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh, tuyển dụng công chức viên chức, Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp