Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập bán hàng row Lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU

Lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU

Cập nhật: 20:15 Ngày 23/02/2016

Báo cáo thực tập Bán Hàng là  Phân tích lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU được hoàn thành vào tháng 5/2015

 

MỤC LỤC

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ LỢI THẾ SO SÁNH ....... 5

1.1. Một số vấn đề lý luận về lợi thế so sánh trong xuất khẩu hàng nông sản...... 5

1.1.1. Xuất khẩu: Khái niệm và vai trò ......................................................... 5

1.1.2. Các lý thuyết về lợi thế so sánh .......................................................... 6

1.1.3. Hàng nông sản và các loại hàng nông sản xuất khẩu........................ 16

1.1.4. Nội dung phân tích lợi thế so sánh trong xuất khẩu hàng nông sản..18

1.2. Nhân tố ảnh hƣởng đến lợi thế so sánh hàng nông sản xuất khẩu............. 20

1.2.1. Nhân tố thuộc về sản xuất: ............................................................... 20

1.2.2. Các nhân tố thuộc về tổ chức hoạt động xuất khẩu .......................... 25

1.2.3. Nhân tố thuộc về nhà nƣớc: ................................................................ 29

1.2.4. Nhân tố quốc tế ................................................................................. 30

1.3. Kinh nghiệm thực tiễn về phát huy lợi thế so sánh trong xuất khẩu

hàng nông sản của một số nƣớc và bài học cho Việt Nam..................... 30

1.3.1. Kinh nghiệm của một số nƣớc .......................................................... 30

1.3.2. Bài học cho Việt Nam....................................................................... 35

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................. 38

2.1. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................. 38

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 38

2.2.1. Khung phân tích của luận văn........................................................... 38

2.2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu............................................................ 38

2.2.3. Phƣơng pháp tổng hợp, xử lý số liệu ................................................ 39

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích số liệu.......................................................... 39

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu............................................................. 41

2.3.1. Đo lƣờng mức độ lợi thế so sánh ...................................................... 41

2.3.2. Đo lƣờng mức độ chuyên môn hóa xuất khẩu.................................. 42

2.3.3. Phân tích tính ổn định trong cơ cấu lợi thế so sánh tổng thể ............ 43

2.3.4. Tính ổn định trong cơ cấu lợi thế so sánh giữa các ngành và

trong nội bộ từng ngành.................................................................. 46

Chương 3: PHÂN TÍCH LỢI THẾ SO SÁNH HÀNG NÔNG SẢN CỦA

VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU ........................................................... 49

3.1. Giới thiệu về thị trƣờng EU ..................................................................... 49

3.1.1. Lịch sử ra đời của EU ....................................................................... 49

3.1.2. Sơ lƣợc về thị trƣờng EU.................................................................. 50

3.2. Tổng quan về xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị

trƣờng EU................................................................................................. 56

3.3. Báo cáo thực tập Phân tích lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu

sang thị trƣờng EU.................................................................................... 58

3.3.1. Kết quả về chỉ số RCA của Việt Nam .............................................. 58

3.3.2. Mức độ chuyên môn hóa xuất khẩu của Việt Nam........................... 67

3.3.3. Sự chuyển biến trong cơ cấu lợi thế so sánh hàng nông sản của

Việt Nam sang thị trƣờng EU ........................................................... 68

3.4. Đánh giá về lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt Nam sang thị

trƣờng EU.................................................................................................. 74

3.4.1. Những điểm mạnh và yếu về lợi thế so sánh hàng nông sản của

Việt Nam sang thị trƣờng EU ........................................................... 75

3.4.2. Nguyên nhân yếu kém....................................................................... 77

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI THẾ SO

SÁNH HÀNG NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU ...... 78

4.1. Triển vọng xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang thị trƣờng EU

những năm tới ........................................................................................... 78

4.1.1. Quan điểm và định hƣớng của Đảng và Nhà nƣớc về xuất khẩu

hàng nông sản những năm tới........................................................... 78

4.1.2. Dự báo nhu cầu hàng nông sản nhập khẩu của thị trƣờng EU

những năm tới ................................................................................... 79

4.2. Phƣơng hƣớng nâng cao lợi thế so sánh hàng nông sản của Việt

Nam sang thị trƣờng EU những năm tới................................................... 82

4.3. Những giải pháp chủ yếu để phát huy lợi thế so sánh hàng nông sản

của Việt Nam............................................................................................. 85

4.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng suất, chất lƣợng và hiệu quả sản xuất

hàng nông sản của Việt Nam sang thị trƣờng EU ............................ 85

4.3.2. Nhóm giải pháp tăng cƣờng tổ chức hoạt động xuất khẩu hàng

nông sản của Việt Nam sang thị trƣờng EU ..................................... 88

4.3.3. Tăng cƣờng sự hỗ trợ của nhà nƣớc cho xuất khẩu hàng nông sản

của Việt Nam sang thị trƣờng EU..................................................... 91

4.3.4. Tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong xuất khẩu hàng nông sản Việt

Nam sang thị trƣờng EU ................................................................... 93

4.4. Kiến nghị.................................................................................................. 95

KẾT LUẬN...................................................................................................... 98

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 100

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 2 lần - Cập nhật: 20:15 23/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, Dịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp