Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên

Kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên

Cập nhật: 07:21 Ngày 24/04/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng Hoàn thiện quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ......................................................................................1

2. Tổng quan về đề tài nghiên cứu .........................................................................2

3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu ..........................................................................2

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ..........................................................................3

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu .........................................4

6.Những đóng góp mới của đề tài ..........................................................................4

7. Bố cục của đề tài .................................................................................................5

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM

TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG CỦA NHTM ............................6

1.1. Cơ sở lý luận ....................................................................................................6

1.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại ...........................................................6

1.1.2. Sản phẩm tín dụng của ngân hàng thương mại ............................................9

1.1.3.Chất lượng sản phẩm ...................................................................................14

1.1.4.Vai trò của công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng ......................16

1.1.5. Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng của ngân hàng: ............17

1.1.6. Các công cụ kiểm tra ..................................................................................19

1.1.7. Các nhân tố ảnh hưởng tới kiểm tra CLSP tín dụng ngân hàng .................21

1.2. Cơ sở thực tiễn kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng ở một số ngân

hàng thương mại trong nước .........................................................................25

1.2.1. Kiểm tra CLSP tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

(Vietinbank) ..................................................................................................25

1.2.2. Kiểm tra CLSP tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển

nông thôn Việt Nam (Agribank) ...................................................................28

1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt

Nam (BIDV) .............................................................................................30

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....................................................32

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................32

2.2. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................32

2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu ..........................................................32

2.2.2. Thu thập số liệu nghiên cứu .......................................................................33

2.2.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu nghiên cứu .......................................35

2.2.4. Phân tích số liệu nghiên cứu .......................................................................36

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .........................................................................38

Chương 3: THỰC TRẠNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

TÍN DỤNG TẠI BIDV THÁI NGUYÊN .............................................................40

3.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên ............40

3.1.1. Lịch sử hình thành ......................................................................................40

3.1.2. Tên gọi, địa chỉ ...........................................................................................40

3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức ......................................40

3.1.4. Các sản phẩm tín dụng chính của BIDV Thái Nguyên ..............................41

3.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát

triển chi nhánh Thái Nguyên ....................................................................42

3.2. Thực trạng công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng tại Ngân

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên ..........................................49

3.2.1.Lưu đồ cung cấp sản phẩm tín dụng của chi nhánh BIDV ..........................49

3.2.2.Bộ máy và quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng tại

BIDV Thái Nguyên .................................................................................50

3.2.3. Các quy trình và nội dung kiểm tra đang thực hiện tại BIDV Thái Nguyên .....53

3.2.4. Báo cáo thực tập Đánh giá công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng tại của

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên ..............................57

3.3. Kết quả phân tích SOWT đối với kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng

tại của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên ......................64

3.3.1. Điểm mạnh (S) ...........................................................................................64

3.3.2. Điểm yếu (W) .............................................................................................65

3.3.3. Cơ hội ( O) ..................................................................................................65

3.3.4. Thách thức (T) ............................................................................................66

3.4. Phân tích cơ hội thách thức của BIDV trước yêu cầu phải hoàn thiện

quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng .........................................66

3.4.1.Cơ hội ..........................................................................................................66

3.4.2.Thách thức ...................................................................................................69

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM

TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG TẠI BIDV THÁI

NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 ........................72

4.1.Quan điểm định hướng, mục tiêu ...................................................................72

4.1.1. Quan điểm định hướng ...............................................................................72

4.1.2. Mục tiêu của BIDV giai đoạn (2014-2015) định hướng đến 2020. ..........73

4.2. Các yêu cầu hoàn thiện quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tín dụng

ngân hàng ......................................................................................................74

4.2.1. Hoàn thiện quy trình kiểm tra CLSP tín dụng để khắc phục các hạn

chế tồn tại của các giải pháp kiểm tra CLSP tín dụng đang thực thi

tại BIDV Thái Nguyên theo hướng sau: ...................................................74

4.2.2.Hoàn thiện quy trình kiểm tra CLSP tín dụng để đáp ứng nhu cầu ngày

càng cao của khách hàng như: ..................................................................74

4.2.3.Hoàn thiện quy trình kiểm tra CLSP tín dụng nhằm đáp ứng các yêu

cầu của quản trị ngân hàng ......................................................................75

4.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tra CLSP tín dụng tại

BIDV Thái Nguyên .....................................................................................75

4.3.1. Giải pháp hoàn thiện Quy trình kiểm tra CLSP tín dụng ngân hàng

nhằm tăng cường kiểm tra trước khi giải ngân, đảm bảo tính độc lập

của kiểm tra CLSP tín dụng: .....................................................................76

4.3.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tra kết hợp với nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực ...............................................................................77

4.3.3. Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tra theo hướng phân công công

việc hợp lý .................................................................................................78

4.3.4.Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tra trên cơ sở tăng cường giám sát

bằng hệ thống công nghệ thông tin ...........................................................80

4.3.5.Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tra kết hợp với áp dụng chế tài xử

lý cán bộ NH khi không thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ ..................81

4.3.6.Hoàn thiện quy trình kiểm tra cùng với xây dựng các chính sách dành

cho hoạt động kiểm tra CLSP tín dụng ngân hàng ...................................82

4.4. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam ..................83

4.4.1. Xây dựng phần mềm kiểm tra CLSP trong toàn hệ thống ....................83

4.4.2. Thực hiện chuyên môn hóa từng bước trong quy trình cấp tín

dụng cho khách hàng ...............................................................................84

4.4.3.Xây dựng chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra CLSP tín dụng ........84

KẾT LUẬN .............................................................................................................85

TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................................87

 

download

Giá tiền: 6.000 đ/lượt

Định dạng: PDF - Đã tải: 1 lần - Cập nhật: 07:21 24/04/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp