Thư viện tài liệu mẫu
Home row KINH TẾ row Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng row Kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái Nguyên

Kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 21:51 Ngày 24/02/2016

Báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng là Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái Nguyên  đạt 9 điểm  

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ..................................................................... 2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài .................................................... 2

4. Những đóng góp của luận văn và ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài......... 3

5. Bố cục của đề tài ........................................................................................... 3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT

CHI THƯỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ

CHỦ TÀI CHÍNH ........................................................................................... 5

1.1. Một số vấn đề về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp

công lập ............................................................................................................. 5

1.1.1. Khái niệm và phân loại đơn vị sự nghiệp công lập............................. 5

1.1.2. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị

sự nghiệp công lập......................................................................................... 7

1.2. Kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước đối với đơn vị

SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ......................................................... 10

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm chi thường xuyên của NSNN.......................... 10

1.2.2. Bản chất và nguyên tắc cơ bản trong kiểm soát chi thường

xuyên NSNN............................................................................................... 11

1.2.3. Nội dung kiểm soát chi thường xuyên đối với đơn vị SNCL

thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ................................................................ 12

1.2.4. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong quản lý,

cấp phát các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước đối với các

đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.......................................... 22

1.2.5. Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong quá trình kiểm soát chi

NSNN đối với đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ................. 23

1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi NSNN đối với đơn vị SNCL

thực hiện cơ chế tự chủ tài chính .................................................................... 24

1.3.1. Nhân tố khách quan........................................................................... 24

1.3.2. Nhân tố chủ quan .............................................................................. 26

1.4. Kinh nghiệm của một số địa phương về KSC thường xuyên đối với

đơn vị SNCL và bài học rút ra cho tỉnh Thái Nguyên. ................................... 27

1.4.1. Vĩnh Phúc.............................................................................................. 27

1.4.2. Ninh Bình .......................................................................................... 28

1.4.3. Một số kinh nghiệm bài học được rút ra........................................... 29

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................. 31

2.1. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu ........................................................ 31

2.2. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 31

2.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập thông tin.......................................... 31

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 33

2.3.1. Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế xã hội.................................................... 33

2.3.2. kiểm soát chi NSNN đối với đơn

vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính................................................. 33

Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI

THƯỜNG XUYÊN QUA KBNN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

CÔNG LẬP THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011-2013........................ 34

3.1. Khái quát về KBNN Thái Nguyên và công tác kiểm soát chi thường

xuyên qua KBNN Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013.................................... 34

3.1.1. Khái quát về KBNN Thái Nguyên.................................................... 34

3.1.2. Tình hình kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Thái

Nguyên giai đoạn 2011 - 2013.................................................................... 37

3.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN đối

với các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái

Nguyên giai đoạn 2011 - 2013........................................................................ 40

3.2.1. Tổ chức thực hiện việc kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN

đối với các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh

Thái Nguyên ................................................................................................ 41

3.2.2. Qui trình giao dịch trong kiểm soát chi thường xuyên NSNN đối

với các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính qua KBNN

Thái Nguyên ................................................................................................ 43

3.2.3. Kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Thái Nguyên.................... 47

3.2.4. Kết quả KSC thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước đối với các

đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuộc tỉnh Thái

Nguyên giai đoạn 2011-2013...................................................................... 67

3.3. Đánh giá tổng quát về công tác kiểm soát chi thường xuyên qua

KBNN Thái Nguyên ....................................................................................... 73

3.3.1. Những kết quả đạt được .................................................................... 73

3.3.2. Hạn chế.............................................................................................. 74

3.3.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong kiểm soát chi

NSNN qua KBNN Thái Nguyên................................................................. 77

Chương 4. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI

THƯỜNG XUYÊN QUA KBNN ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ

NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI

CHÍNH THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN................................................... 83

4.1. Mục tiêu, định hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường

xuyên qua KBNN đối với đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ..... 83

4.1.1. Mục tiêu ............................................................................................ 83

4.1.2. Định hướng thời gian tới................................................................... 84

4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN

Thái Nguyên đối với đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ........... 87

4.2.1. Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi thường xuyên NSNN

qua KBNN .................................................................................................. 87

4.2.2. Báo cáo thực tập Tăng cường các biện pháp thực hiện phương thức cấp phát trực

tiếp đến người cung cấp hàng hóa, dịch vụ................................................. 88

4.2.3. Kiểm soát chi NSNN theo kết quả đầu ra ......................................... 89

4.2.4. Nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất cán bộ KBNN

Thái Nguyên ............................................................................................... 93

4.2.5. Tăng cường kiểm tra, thẩm định phương án khoán chi và

quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị SNCL thực hiện cơ chế tự

chủ tài chính ............................................................................................... 94

4.3. Điều kiện thực hiện .................................................................................. 95

4.3.1. Hoàn thiện khung pháp lý ................................................................. 95

4.3.2. Nâng cao chất lượng dự toán ............................................................ 96

4.3.3. Công nghệ hoá, hiện đại hoá KBNN ................................................ 98

4.3.4. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành và

thực hiện nhiệm vụ...................................................................................... 99

KẾT LUẬN.................................................................................................. 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................... 102

 

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 8 lần - Cập nhật: 21:51 24/02/2016

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

 
THƯ VIỆN TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN - TAILIEUMAU.VN
 
BÁO CÁO THỰC TẬP I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TÀI LIỆU HỌC TẬP
 

 

THÔNG TIN

 

Về chúng tôi

 

         Quy chế hoạt động

 

           Chính sách bảo mật

 

          Chính sách khiếu nại

TRỢ GIÚP

 

            Hướng dẫn sử dụng

 

          Upload tài liệu

 

      Hỏi và đáp 

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

Liên hệ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Liên hệ quảng cáo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LƯU Ý
 
Tailieumau.vn không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên. 
 

Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Tailieumau.vn là của mình thì vui lòng phản hồi về Tailieumau.vn@gmail.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Email: tailieumau.vn@gmail.com - Hotline: 0948.498.186

 

Liên kết website: viết thuê báo cáo thực tập, việc làm thêm, tìm việc làm thêm tại hà nộiDịch vụ Vệ sinh tại đà lạt tài liệu ôn thi công chức, Cột đèn chiếu sángđồ sơ sinh,  Trụ đèn sân vườn
Thuê Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp